Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros inžinerija (anglų k. - Electrical engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Electrical Engineering SF_B_M_2020.pdf

Valstybinis kodas

6121EX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450713

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti žinias ir išugdyti gebėjimus, reikalingus kompetentingai spręsti elektros įrenginių eksploatavimo, gamybos bei projektavimo ir elektros sistemų valdymo uždavinius, naudotis informacinėmis technologijomis, vertinti pagrindinius verslo aplinkos veiksnius ir mokslo pasiekimus elektros inžinerijoje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir suvokia matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų pagrindus, reikalingus suprasti elektros inžinerijos studijų krypties aspektus;
A2 Žino ir supranta elektros grandinių analizės, inžinerinės grafikos, mechanikos, inžinerinių medžiagų, kompiuterinės braižybos, informacinių technologijų, saugos darbe teorinius ir taikomuosius principus ir sąvokas, kurias taiko sprendžiant elektros inžinerijos ir elektros energetikos uždavinius;
A3 Turi nuoseklių automatinio valdymo, mikrovaldiklių, elektros pavarų, matavimų, elektrotechninių medžiagų ir kitų pagrindinių studijų krypties dalykų žinių, suvokia platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą ir geba adaptuoti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus;
A4 Turi gilias analoginių ir skaitmeninių signalų apdorojimo metodų, elektroninių bei mikroprocesorinių apdorojimo įtaisų bei jų projektavimo pagrindų žinias, kurias taiko projektuojant elektros ir valdymo įtaisus;
A5 Turi gilias dalykų, susijusių su elektros energijos keitiklių savybėmis, charakteristikomis, parametrais ir režimais, žinias, kurias taiko projektuojant elektros energijos keitiklius ir jų valdymo sistemas;
A6 Turi gilias elektros sistemų dinamikos, relinės apsaugos ir automatikos, elektros energetikos sistemų apsaugos ir valdymo technologijų, skaitmeninių informacinių sistemų elektros energetikoje žinias, kurias taiko projektuojant elektros tinklus ir diegiant elektros sistemų valdymo informacines technologijas.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą elektros inžinerijos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti;
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant elektros inžinerijos uždavinius, jiems spręsti parenkant tinkamus metodus ir eksperimentinę įrangą;
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus bei programinę įrangą elektros inžinerijos problemoms spręsti.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant elektros inžinerijos ir elektros energetikos projektus;
C2 Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti elektros įtaisams ir sistemoms projektuoti, analizuoti ir modeliuoti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti mokslinę ir techninę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius elektros inžinerijos uždaviniams spręsti;
D2 Geba planuoti ir atlikti elektros įtaisų, įrenginių ir sistemų eksperimentus, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas;
D3 Turi darbo su įranga, naudojama elektros inžinerijoje, įgūdžių.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba taikyti įgytas žinias, tobulinti praktinius įgūdžius susijusius su elektros įrenginių ir elektros sistemų tyrinėjimais, inžineriniu projektavimu bei technologijų kūrimu;
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką sprendžiant elektros įrenginių projektavimo ir elektros sistemų plėtros inžinerines problemas;
E3 Supranta ir įvertina inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes;
E4 Geba racionaliai planuoti laiką, turi organizacinių įgūdžių ir įgyvendina efektyvius darbo metodus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, atlikdami su elektros inžinerija susijusias užduotis;
F2 Moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F3 Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4 Išmano elektros energetikos projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais ir socialiniais padariniais;
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą, nuolat mokosi ir turi kvalifikacijos tobulinimo poreikį.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius studijų krypties dalykus (81 kreditas):
Įvadas į specialybę: modernios elektros sistemos, Elektrotechninės medžiagos ir matavimai, Elektros tinklai, Taikomoji elektronika, Elektromechanika, Šviesos technika, Taikomosios termodinamikos pagrindai, Automatinio valdymo teorija, Galios elektronika, Elektrinio transporto sistemos, Elektros pavaros, Elektromagnetinis laukas, Aukštos įtampos technika, Mikroprocesoriniai įtaisai ir valdikliai, Elektros energetikos ekonomika ir rinka, Energetikos projektai ir jų valdymas.
Iš viso studijuojama 42 dalykus.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų).
Specializacijos:
Elektros inžinerijos informacinės technologijos,
Elektros ir valdymo įtaisai,
Energijos keitikliai ir jų valdymas.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti 12 kreditų apimties bendrųjų universitetinių studijų dalykų iš Filosofijos ir darnaus vystymo bei Užsienio kalbų (C1 lygis) alternatyvų; galima pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų (30 kreditų);
Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalyką (6 kreditai) ir bendrųjų universitetinių studijų dalyką iš Verslumo ugdymo alternatyvų (6 kreditai) arba Produkto vystymo projektą (12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi elektrotechnikos, elektromechanikos, elektros energetikos, elektronikos, automatinio valdymo ir aukštosios įtampos technikos žinių, geba projektuoti, valdyti ir eksploatuoti galios elektronikos įtaisus, elektros mašinas, elektros tinklus, taikyti ir kurti informacinių technologijų sistemas elektros inžinerijoje, elektros sistemose ir daiktų internete.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti elektroninės ir elektros įrangos, valdymo įtaisų projektavimo, gamybos ar eksploatavimo įmonėse, įvairių pramonės šakų bei energetikos įmonėse, medicinos įstaigose ar kito profilio organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.