Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros inžinerija (anglų k. - Electrical engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-09-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Elektros inžinerija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121EX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450713

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos elektros inžinerijos specialistus, gebančius kompetentingai spręsti elektros įrenginių eksploatavimo, gamybos bei projektavimo bei elektros sistemų valdymo uždavinius, naudotis informacinėmis technologijomis, vertinti pagrindinius verslo aplinkos veiksnius ir mokslo pasiekimus inžinerijoje
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta elektros inžinerijos srities pagrindų (elektros grandinių, elektros energetikos, elektromechanikos, elektronikos, informacinių technologijų), mokslinius ir matematinius principus ir sistemiškai suprasti elektros inžinerijos srities esminius aspektus ir sąvokas
A2 Turi nuoseklių automatinio valdymo, mikrovaldiklių, elektros pavarų, matavimų, elektrotechninių medžiagų ir kitų pagrindinių studijų krypties dalykų žinių
A3 Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą: fundamentinius dalykus (matematiką, fiziką chemiją, mechaniką, informatiką, inžinerinę grafiką) ir socialinių mokslų pagrindus (teisę, filosofiją, ekonomiką vadybą)
A4 Turi gilesnes analoginių ir skaitmeninių signalų apdorojimo metodų, elektroninių bei mikroprocesorinių apdorojimo įtaisų bei jų projektavimo pagrindų žinias
A5 Turi gilesnes dalykų, susijusių su elektros energijos keitiklių savybėmis, charakteristikomis, parametrais ir režimais, žinias
A6 Turi gilesnes elektros sistemų pereinamųjų procesų ir stabilumo, relinės apsaugos ir automatikos, energetikos ekonomikos, hidraulikos ir hidroelektrinių, šviesos technikos žinias
A7 Turi gilesnes elektros sistemų dinamikos, relinės apsaugos ir automatikos, elektros energetikos sistemų apsaugos ir valdymo technologijų, skaitmeninių informacinių sistemų energetikoje žinias
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą inžinerijos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti, taikant turimus metodus
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerijos produktus, procesus ir metodus. Geba atrinkti, kritiškai vertinti, analizuoti bei interpretuoti informaciją ir priimti motyvuotus sprendimus
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus bei programinę įrangą
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti elektros inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus
C2 Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti įtaisams ir sistemoms analizuoti ir modeliuoti
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba ieškoti literatūros ir panaudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius
D2 Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti duomenis ir pateikti išvadas
D3 Geba dirbti laboratorijose
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir metodus
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką sprendžiant inžinerines problemas, dirbti inovatyvioje aplinkoje ir priimti inovacijas
E3 Supranta etines, aplinkosaugos ir komercines inžinerinės veiklos aplinkybes
E4 Geba racionaliai planuoti laiką, turi organizacinių įgūdžių ir įgyvendina efektyvius darbo metodus
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti komandoje ir pavieniui
F2 Geba įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene
F3 Išmano su inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos,ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, prisiima atsakomybę už inžinerinę veiklą
F4 Išmano projektų valdymą ir verslo aspektus, pavyzdžiui, rizikos ir pokyčių valdymą, ir suprasti jų trūkumus
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasiruošti

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius studijų krypties dalykus (66 kreditai): Automatinio valdymo teorija, Elektrotechninės medžiagos ir matavimai, Taikomoji elektronika, Elektromechanika, Elektros tinklai, Elektros pavaros, Elektromagnetinis laukas, Mikroprocesoriniai įtaisai ir valdikliai, Elektros energetikos ekonomika ir rinka, Energetikos projektai ir jų valdymas, Aukštos įtampos technika, Galios elektronika.
Iš viso studijuojama 42 dalykus.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų).
Specializacijos:
Elektros inžinerijos informacinės technologijos
Elektros ir valdymo įtaisai
Energijos keitikliai ir jų valdymas
Elektros sistemos ir jų valdymas
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti 15 kreditų apimties bendrųjų universitetinių studijų dalykų iš Asmens sveikatos ugdymo, Filosofijos bei Užsienio kalbų (C1 lygis) alternatyvų; galima pasirinkti 15 kreditų apimties Socialinių mokslų dalykų iš Verslumo ugdymo, Asmenybės ugdymo bei Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvų; galima pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų (30 kreditų); galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus (12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi elektrotechnikos, elektromechanikos, elektros energetikos, elektronikos, automatinio valdymo ir aukštosios įtampos technikos žinių, geba projektuoti ir valdyti galios elektronikos įtaisus, elektros mašinas, elektros tinklus, taikyti ir kurti informacinių technologijų sistemas elektros inžinerijoje, elektros sistemose ir daiktų internete.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti elektroninės ir elektros įrangos, valdymo įtaisų projektavimo, gamybos ar eksploatavimo įmonėse, įvairių pramonės šakų bei energetikos įmonėse, medicinos įstaigose ar kito profilio organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 09