Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros inžinerija (anglų k. - Electrical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Electrical Engineering SF_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121EX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450713

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-07-08
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Elektros inžinerijos programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos elektros inžinerijos specialistus naujausiomis žiniomis ir informacija grįstos ekonomikos poreikiams tenkinti bei suteikti būsimiems specialistams žinių ir gebėjimų, reikalingų pasaulinei inžinerinės rinkos veiklai vykdyti, suvokiant inžinerinių sprendimų įtaką ir rengti plačios erudicijos kūrybiškai ir kritiškai mąstančius elektros inžinerijos ir robotikos specialistus bei užtikrinant mokymosi visą gyvenimą principus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
1. Žino ir supranta gamtos mokslų (fizikos, chemijos) ir matematikos pagrindus, reikalingus studijų programą atitinkantiems elektros inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams – elektros grandinių, jų elementų, elektros sistemų analizei ir sintezei, suprasti;
2. Žino ir sistemiškai supranta elektros inžinerijos studijų programą atitinkančius elektros inžinerijos studijų krypties esminius elektrotechnikos, elektronikos, mikroprocesorių teorijos, mechatronikos, elektros mašinų ir pavarų, elektros ir atsinaujinančios energetikos bei automatinio valdymo, elektros ir valdymo grandinėse vykstančius procesus, teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
3. Turi nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių automatinio valdymo, valdymo sistemų, valdiklių, elektros pavarų, matavimų, elektrotechninių medžiagų, pramoninės automatikos bei programavimo, pramoninių komunikacijos tinklų ir robotikos žinių bei žinių apie energetinį efektyvumą;
4. Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, geba pritaikyti filosofijos, mechanikos, informacinių technologijų, medžiagų inžinerijos, teisė, ekonomikos, projektų valdymo ir kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.

Inžinerinės analizės gebėjimai:
1. Geba taikyti savo žinias ir supratimą studijų programą atitinkančioms elektros inžinerijos studijų krypties problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirinkdamas pramonei ir įmonių veikloje tinkamus metodus bei strategijas;
2. Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluodamas ir analizuodamas inžinerinius elektros inžinerijos uždavinius bei jiems spręsti parinkdamas tinkamus šiuolaikinius analitinius ir skaitinius-kompiuterinius sprendimo metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą;
3. Geba parinkti ir taikyti pramonėje ir verslo įmonėse profesinėje veikloje tinkamus studijų programą atitinkančius elektros inžinerijos studijų krypties inovatyvius analitinius ir modeliavimo metodus.

Projektavimo darbų atlikimo gebėjimai ir žinios:
1. Geba taikyti studijų programą atitinkančios elektros inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas tarpdisciplininius projektus, skirtus naujų produktų ir sistemų kūrimui, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
2. Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti projektuojant naujas ir šiuolaikines elektros sistemas, elektros sistemų elementus ir jų valdymą. Geba modeliuoti sukurtų sistemų darbą.

Gebėjimai atlikti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus:
1. Geba apibrėžti, suprasti ir rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, būtiną elektros inžinerijos srityje iškeltoms problemoms spręsti, naudodamasis duomenų bazėmis, patentais, techniniais dokumentais, standartais, schemomis ir kitais informacijos šaltiniais;
2. Geba planuoti ir atlikti reikiamus fizinius ir virtualius elektros sistemų analizės ir sintezės eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas;
3. Turi darbo įgūdžių su eksperimentine, laboratorine ir profesinėje veikloje naudojama įranga, šios įrangos prijungimo schemų parinkimu, sukūrimu ir parametrų nustatymu, programinės eksperimentinės įrangos panaudojimu studijų programą atitinkančioje elektros inžinerijos studijų kryptyje.

Praktinio darbo gebėjimai sprendžiant inžinerinius uždavinius
1. Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą elektros sistemų inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žino tų inžinerinių elektros įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turi jų naudojimo gebėjimų;
2. Geba derinti elektros inžinerijos teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines elektros sistemų sujungimo, valdymo, analizės ir diagnostikos problemas;
3. Supranta ir įvertina inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes;
4. Supranta inžinerinės veiklos elektros inžinerijoje organizavimo principus, darbo, elektrosaugos ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
1. Geba veiksmingai dirbti pramonės įmonių sprendimus kuriančioje ir diegiančioje komandoje, dirbti savarankiškai, organizuojant asmeninę bei grupinę veiklą;
2. Moka veiksmingai bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu ir tarptautiniu mastu tiek žodine tiek ir rašytine forma;
3. Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
4. Išmano elektros inžinerijos projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais;
5. Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos
Nuotolinės paskaitos ir pratybos
Pratybos
Laboratoriniai darbai
Seminarai
Individualios konsultacijos
Atvejo analizė
Kursiniai projektai
Praktika
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino. Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamojo darbo (projekto) gynimu. Universitete taikom dešimties balų vertinimo sistema.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Gamtos mokslų ir matematikos dalykai (aukštoji matematika, tikimybių teorija ir matematinė statistika, informacinės technologijos, fizika, bendroji chemija).

Socialinių ir humanitarinių mokslų dalykai (ekonomika, inžinerinių ir verslo projektų valdymas, filosofija, specialybės kalba, užsienio kalba).

Inžineriniai dalykai (teorinė mechanika, medžiagų mechanika, medžiagotyra, medžiagų inžinerija, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, aplinkos inžinerija, įterptinių sistemų programavimas, daiktų interneto sistemų programavimas).

Specialybės dalykai (analoginės ir skaitmeninės grandinės, grandinių sintezė ir modeliavimas, elektromagnetinio lauko teorija, elektronika ir kursinis projektas, elektros mašinos ir kursinis projektas, elektros ir elektronikos schemų projektavimas, mikroprocesoriai ir mikrovaldikliai, elektros aparatai, optoelektrinės sistemos, jutikliai, elektros pavarų teorija, pavarų valdymo sistemų pagrindai, laivų ir uosto elektros pavaros, automatinio valdymo teorija ir kursinis projektas, programuojamieji loginiai valdikliai ir pramoninė komunikacija, robotizuotos sistemos, skaitiniai metodai elektros inžinerijoje, signalų analizė, atsinaujinanti energetika ir energetinis efektyvumas, elektrinio transporto sistemos, išmanieji elektros tinklai, elektros energetika ir kt.).

Inžinerinio projektavimo dalykai (Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, elektros sistemų kursinis projektas, elektros mašinos ir kursinis projektas, elektronika ir kursinis projektas, automatinio valdymo teorija ir kursinis projektas, tipinių mechanizmų elektros pavaros ir kursinis projektas, bakalauro baigiamasis darbas).

Praktinius darbo ir tyrimų įgūdžius ugdantys dalykai (praktika, bakalauro baigiamasis darbas, automatizuotos pavarų valdymo sistemos ir jų modeliavimas, metrologija ir eksperimento technika, žmogaus sauga, elektrosauga, elektrotechninės medžiagos ir kiti laboratorinius darbus turintys dalykai).
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
- Užsienio kalba
- Pasirenkamieji bendrieji universitetiniai dalykai
- Laisvai pasirenkamas dalykas

- Skaitiniai metodai elektros inžinerijoje
- Elektroenergetikos teisė ir standartai
- Pavarų valdymo sistemų pagrindai
- Laivų ir uosto elektros pavaros
- Tipinių mechanizmų elektros pavaros ir kursinis projektas
- Automatizuotos pavarų valdymo sistemos ir jų modeliavimas
- Įterptinių sistemų programavimas
- Signalų analizė
- Robotizuotos sistemos
- Įterptinės robotikos sistemos
- Daiktų interneto sistemų programavimas
- Elektrinio transporto sistemos
- Elektros energetika
- Išmanieji elektros tinklai
- Laivų ir uostų energetinės sistemos
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Elektros inžinerijos programos absolventas žino ir supranta esminius elektros inžinerijos, robotikos ir energetikos principus, formuluodamas ir spręsdamas problemas geba taikyti pagrindinius inžinerijos principus ir analitinius metodus, išmano inžinerinio projektavimo procesą ir moka projektuoti, išmano pagrindinius verslo aplinkos veiksnius - rinkodarą, finansus ir investicijų vertinimą, turi bendravimo, skaičiavimo, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų valdymo, darbo komandoje ir kitų perkeliamųjų įgūdžių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti mašinų, prietaisų, pramonės, energetikos, transporto ir kitokiose įmonėse vadovaujančiaisiais specialistais, technikais, automatikos, elektros energetikos ir robotikos specialistais, projektuotojais, taip pat mokslinėse laboratorijose, privačiame versle, eksperimentinėje veikloje taip pat uosto įmonėse. Įgiję vadybinio ir praktinio patyrimo gali dirbti įmonių arba jų padalinių vadovais, projektų vadovais įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.