Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Cheminė technologija ir inžinerija (anglų k. - Chemical Technology and Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Chemijos inžinerija

Studijų krypties šaka

Chemijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-50

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450711

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Chemijos inžinerijos bakalaurai gebės panaudoti gamtos mokslo, matematinių, inžinerinių, verslo ir vadybos, humanitarinių ir socialinių mokslų žinias technologijoms, jų įtakos ir svarbos visuomenės raidai suvokimui, palaikyti profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino matematikos, gamtos mokslų ir inžinerijos pagrindus, leidžiančius suprasti ir apibūdinti chemijos inžinerijoje vykstančius reiškinius;
A2 Supranta pagrindinius medžiagų ir energijos balanso, pusiausvyros, procesų kinetikos (cheminių reakcijų, šilumos, masės pernašos) principus;
A3 Supranta organinių/neorganinių medžiagų technologijos procesų/produktų matavimo, tyrimų metodus ir principus;
A4 Žino daugiadalykį chemijos ir procesų inžinerijos kontekstą, geba pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus, procesus;
Inžinerinė analizė:
B1 Geba pritaikyti medžiagų ir energijos balanso, pusiausvyros, procesų kinetikos žinias sudarant ir sprendžiant įvairius kompleksinius chemijos inžinerijos uždavinius;
B2 Geba pasirinkti ir pritaikyti organinių/neorganinių medžiagų technologijos procesų/produktų modeliavimo metodus naudojant programinę ir laboratorinę įrangą;
Inžinerinis projektavimas:
C1 Supranta organinių/neorganinių medžiagų technologijos procesų/produktų projektavimo ir gamybos metodus ir jų taikymą;
C2 Pagal pateiktus reikalavimus ir specifikacijas geba kurti ir įgyvendinti organinių/neorganinių medžiagų technologijos procesų/produktų projektą;
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba atlikti procesų/produktų inžinerijos ir šiuolaikinių problemų literatūros šaltinių ir duomenų paieškas, naudotis duomenų bazėmis;
D2 Geba suplanuoti ir įvykdyti paprastus organinių/neorganinių medžiagų technologijos procesų/produktų inžinerijos eksperimentus naudojant laboratorinę įrangą, interpretuoti duomenis ir formuluoti išvadas;
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba naudoti teorines ir praktines žinias, kad parinktų proceso/produkto tyrimams skirtus instrumentus, metodus, žino jų galimybių ribas ir turi praktinių darbo laboratorijose įgūdžių;
E2 Geba derinti teorines ir praktines etines, aplinkos apsaugos, komercines, veiklos organizavimo, gaisrinės saugos žinias, sprendžiant inžinerines problemas;
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba bendrauti tiek su chemijos inžinieriais, tiek su visuomene;
F2 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
F3 Geba holistiškai suprasti organinių/neorganinių medžiagų technologijų inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei, aplinkai ir jų sąsajai su ekonominiais padariniais, etines, inžinerinės veiklos normas bei atsakomybę, projektų valdymo ir verslo aspektus;
F4 Geba mokytis ir tobulėti individualiai bei suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, turi pagrindus studijuoti tolimesnėse profesionalios inžinerijos programose;

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio, ir savarankiško darbo ir praktikos metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami pagal modulyje numatytą tvarką ir registruojami duomenų bazėse.
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji chemijos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: užsienio kalbą, filosofiją, asmens sveikatos ugdymą; pagrindinės studijų krypties dalykus: šilumos mainų pagrindus, masės mainų pagrindus, srautų dinamiką, reaktorių inžineriją, organinę chemiją, neorganinę chemiją ir kitus dalykus. Iš viso studijuojami 43 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, įstaigose, įmonėse. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais, sprendžiant praktines inžinerines problemas, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos, įstaigos, įmonės padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Specializacijos:
Neorganinių medžiagų technologija
Organinių medžiagų technologija
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti organinių medžiagų technologijos arba neorganinių medžiagų technologijos kryptį ir specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas geba projektuoti produktus ir procesus, valdyti technologines sistemas, turi žinių, reikalingų cheminių, hidromechaninių, šilumos, masės mainų procesų principų inžineriniam taikymui, išmano cheminių technologinių procesų teorinius pagrindus. Supranta cheminių medžiagų keliamą grėsmę aplinkai ir žmonėms, žino ir moka taikyti atitinkamas apsaugos priemones. Yra įgijęs laboratorinių tyrimų metodikos, įrangos naudojimo įgūdžių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti visose gamybos įmonėse, kuriose taikomos ir diegiamos šiuolaikinės technologijos ir kuriami nauji, laiko poreikius atitinkantys produktai, projektavimo organizacijose, vykdyti ekspertinę konsultacinę veiklą.
Tolesnių studijų galimybės:
Galima tęsti Chemijos inžinerijos studijų krypties(-čių) magistrantūros studijų programoje(-se).