Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žemėtvarka (anglų k. - Land Use Planning)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211EX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos žemėtvarkos specialistus, nuolat gilinančius savo profesinę kompetenciją, gebančius kūrybiškai ir kritiškai mąstyti bei atlikti mokslinius ar taikomuosius tyrimus, spręsti daugialypes aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos bei žemės administravimo teorines ir praktines problemas, integruojant skirtingų sričių žinias ir pažangiausius mokslinius metodus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
1. Gerai žinoti ir mokėti kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinoti ir suprasti aplinkos inžinerijos principus ir gebėti juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti, kurie betarpiškai susiję su kraštotvarkos bei žemės administravimo klausimais.
2. Gebėti atlikti inžinerinę analizę bei kritiškai vertinti naujausius pasiekimus aplinkos inžinerijoje taip pat gebėti spręsti įvairias aplinkos inžinerijos problemas. Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų projektavimo darbams aplinkos inžinerijoje ir kraštotvarkoje atlikti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
3. Gebėti identifikuoti, surasti, įvertinti inžineriniam darbui, kraštotvarkai bei žemės administravimui reikalingus duomenis naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
4. Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
5. Gebėti ištirti naujų aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos ir žemės administravimo problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą.
Inžinerinių uždavinių sprendimas:
6. Gebėti sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias sprendžiant daugialypes aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos ir žemės administravimo problemas, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis, tausojančiomis žemės ir kitus gamtos išteklius.
7. Išsamiai suprasti taikomus metodus ir metodikas. Išmanyti etinius, aplinkosauginius ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
8. Gebėti veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu.
9. Mokėti bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
10. Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, išmanyti projektų valdymo ir verslo aspektus, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą bei individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso vizualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas. Paskaitų ir seminarų metu vyksta diskusijos, vengiant monologinio dėstymo pobūdžio; praktinės užduotys, pagrįstos grupiniu darbu; projektų rengimas atliekant atvejų analizę, kurios metu labai svarbus probleminis ir kritinis mąstymas, ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu raštu. Pagrindinis šio vertinimo kriterijus – sukauptų žinių įsisavinimas ir jų taikymo interpretavimas. Įsisavintos praktinių darbų žinios vertinamos pagal darbų ataskaitas, parašytas išvadas ir pagal sugebėjimą gautus rezultatus sisteminti ir apibendrinti. Dalyko žinios vertinamos dešimties balų sistemoje atskirai vertinant pratybų darbus ir teorines žinias. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Kaimo kraštotvarka, Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra, Mokslinių tyrimų metodologija, Saugomų teritorijų kraštotvarka, Žemės išteklių informacinės sistemos, Žemės administravimo analizė, Geografinių duomenų bazės, Kaimo teritorijų plėtra ir žemės konsolidacija, Urbanistinė žemėtvarka, Tiriamasis darbas-1, Tiriamasis darbas-2, Erdvinė duomenų analizė, Agroaplinkosauginis vertinimas, Magistrantūros studijų baigiamasis darbas
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Geodezinių darbų automatizavimas, Investicinių projektų valdymas, Kraštovaizdžio architektūra, Kraštovaizdžio ekologija, Skaitmeninė fotogrametrija, Sprendinių poveikio vertinimas, Statybos teisinis reguliavimas, Žemės tvarkymo reglamentavimas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa parengia žemėtvarkos specialistus, gebančius spręsti daugialypes aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos bei žemės administravimo teorines ir praktines problemas, integruojant skirtingų sričių žinias ir pažangiausius mokslinius metodus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
1. Mokslinis ir pedagoginis darbas žemėtvarkos mokslo ir mokymo institucijose;
2. Projektinis, ekspertinis, konsultacinis ir vadovaujantis darbas:
- kraštovaizdžio formavimo, teritorijų ir žemės tvarkymo bei naudojimo įstaigose;
- nekilnojamojo turto kadastro ir registro administravimo įmonėse;
- nekilnojamojo turto formavimo, vertinimo, konsultavimo ir ekspertizės įstaigose;
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti inžinerijos, socialinių, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypties doktorantūroje.