Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija (anglų k. - Road, Railway and Urban Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

VilniusTech_Statybos inžinerija_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121EX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450732

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kelių, geležinkelių ir miestų inžinerijos mokslų bakalaurus, kurie turės bendrųjų bei specialiųjų inžinerinių studijų programos žinių, reikalingų profesinei veiklai kelių ir geležinkelių planavimo, projektavimo, tiesybos bei priežiūros įmonėse, gebančius dirbti su kelių ir geležinkelių programine įranga, statybos procesuose naudojamomis technologijomis ir medžiagomis, organizuoti kelių ir gatvių priežiūros darbus ar miestų planavimo, projektavimo, miestų infrastruktūros ir valdymo srityje, išmanyti miestų inžinerinę struktūrą, gebančius apjungti statinių statybą, susisiekimo sistemų ir inžinerinių tinklų įrengimą miesto ir užmiesčio teritorijose, kūrybiškai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje, savarankiškai priimant sprendimus, logiškai sprendžiant iškilusias problemas.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Įgis fundamentinių žinių, integruos kitų mokslo šakų metodus ir procesus į inžinerijos kontekstą, įgis humanitarinių ir socialinių mokslų žinių erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
Įgis bendrųjų technologijos mokslų pagrindų žinias apie naudojamas medžiagas ir konstrukcijas bei jų savybes.
Įgis žinias apie taikomus inovatyvius planavimo, projektavimo, priežiūros ir statybos metodus būtinus profesinei veiklai.
Gebėjimas tirti:
Gebės spręsti reikšmingas technologijos mokslų srities problemas, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai, gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
Gebės planuoti ir atlikti reikiamus tyrimus, eksperimentus, apdoroti duomenis ir juos vertinti bei formuluoti išvadas, turės darbo su įranga, naudojama statybos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
Inžinerinė analizė:
Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas statybos inžinerijos problemas, analizuoti tradicines ir inovatyvias technologijas bei jų taikymo būdus, gebės taikyti tinkamus statybos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
Gebės surinkti kelių ir geležinkelių, miesto gatvių ir kitų inžinerinių statinių projektavimui, reikalingus duomenis, juos analizuoti ir vertinti, gebės atlikti eismo intensyvumo, avaringumo analizę, atlikti socialinį ir ekonominį vertinimą.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės taikyti statybos inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą atliekant kelių ir geležinkelių projektavimo darbus, suprantat projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti sprendžiant konkrečias statybos inžinerijos problemas.
Gebės parengti kelių ir geležinkelių tiesimo ar rekonstravimo technologinį projektą, eismo organizavimo planą, atlikti sąmatinius skaičiavimus.
Gebės planuoti ir projektuoti miestų inžinerinę infrastruktūrą, integruoti objektus į miesto erdvę ir valdyti mieste vykstančius inžinerinius procesus, vertinti plėtros riziką ir kontrolės mechanizmus, gebės prognozuoti poveikį aplinkai, jos komponentams ir žmonėms, vykdyti infrastruktūros priežiūrą, kurti ir įgyvendinti projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, turės darbo su matavimo prietaisais, darbo hidraulikos, inžinerinės geodezijos, geologijos, bei kelių inžinerijos laboratorijose įgūdžių.
Gebės rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis reikalingus statybos inžinerijos srities uždaviniams spręsti, gebės inžinerinėje veikloje taikyti Lietuvos standartus skirtus kelių ir geležinkelių, kitų statinių projektavimui, statybai ir priežiūrai.
Gebės rinkti, apdoroti bei interpretuoti duomenis, parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos jų veikimo principus, turės gebėjimų darnios gyvenamosios aplinkos ir miestų planavimo ir projektavimo srities uždaviniams ir problemoms spręsti, derinant teorines ir taikomąsias žinias.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, turės holistinį požiūrį į visuomenėje vykstančius procesus, suvoks ir galės paaiškinti darniosios raidos principus, sugebės įvertinti ir prognozuoti reiškinius, jų priežastis ir pasekmes, gebės pateiks sprendimus, juos argumentuoti bei ginti.
Gebės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turės darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programoje vykdomas į studentus orientuotas mokymas, kuriame skatinamas studento savarankiškas darbas, pagrįstas tiek individualiomis užduotimis tiek grupiniu darbu. Mokymas vykdomas taikant aktyvius mokymosi metodus. Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kūrybiniai darbai, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje. Programoje numatytos dvi praktikos: geodezijos ir profesinės veiklos (15 kr.), bakalauro baigiamasis darbas (15 kr.), du laisvi pasirinkimai (6 kr.). Profesinės veiklos praktikos trukmė - 12 savaičių. Per ją tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka, mokomasi atlikti tyrimus ir jų rezultatus pritaikyti praktiškai.
Studijuojami dalykai -
Įvadas į specialybę, Susisiekimo sistema, Kelių ir geležinkelių tiesimo medžiagos, Automobilių kelių projektavimas, Geležinkelių projektavimas, Miestų planavimas ir infrastruktūra, Statinių architektūra ir konstrukcijos, Atsinaujinančios energijos technologijos, Metaliniai ir gelžbetoniniai tiltai, Miestotvarka, gatvių projektavimas, Automobilių kelių tiesybos technologija ir organizavimas, Geležinkelių tiesybos ir remonto technologija, Eismo modeliavimas ir valdymas, Automatizuotas projektavimas ir BIM, Geografinių informacinių sistemų pagrindai ir kt.
Specializacijos:

Kelių ir geležinkelių inžinerija,
Miestų inžinerija
Studento pasirinkimai:
Iš VGTU patvirtinto sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta ketinantiems įgyti žinių, susijusių su susisiekimo statinių, kelių, gatvių, geležinkelių planavimu, projektavimu, tiesimu bei jų priežiūra, o taip pat miestų planavimu ir projektavimu, miestų infrastruktūros priežiūra ir valdymu. Studijuoti siūlome tiems, kurie domisi šiuolaikinėmis, nekenksmingomis aplinkai bei saugiomis žmogui kelių ir geležinkelių susisiekimo infrastruktūros technologijomis; nori aktyviai dalyvauti modernizuojant susisiekimo infrastruktūrą pagal išaugusius išmaniųjų miestų, transporto priemonių ir ES politikos poreikius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šios studijų programos absolventai gali dirbti kelių, geležinkelių ir miestų infrastruktūros srityje, projektuoti kelius, geležinkelius, miestų gatves, tiltus ir kitus susisiekimo statinius, vykdyti susisiekimo infrastruktūros objektų techninę priežiūrą ir statybą arba dirbti miestų ir rajonų savivaldybėse, regioninėse institucijose, valstybinėse jų įmonėse, miestų ūkio eksploatavimo įmonėse bei organizacijose, miesto susisiekimo sistemų ir miesto teritorijų inžinerinės įrangos, statybos ir priežiūros įmonėse, gali savarankiškai kurti privatų verslą.
Pratęsę studijas galite tapti žymiais mokslininkais ar susisiekimo srities vadovais, politikais.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas įgyja visas būtinas žinias tolesnėms studijoms magistrantūroje – tiek VGTU, tiek kituose Lietuvos ar užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01