Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aviacijos mechanikos inžinerija (anglų k. - Aviation Mechanics Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX054

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450716

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aviacijos inžinerijos mechanikos specialistus, jiems suteikiant fundamentinių mokslų, aeronautikos inžinerijos, inžinerinio projektavimo valdymo bei vadybos žinių, ugdant gebėjimą organizuoti lėktuvų techninės priežiūros darbus, spręsti aviacijos mechanikos inžinerines problemas, projektuoti orlaivių mechaninius įrenginius, suprasti orlaivių tobulinimo ir techninės priežiūros poveikį transporto infrastruktūrai, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją siekiant veikti globalioje aviacijos inžinerinėje rinkoje
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
Žinos ir sistemiškai supras gamtos mokslų ir matematikos, inžinerinių mokslų teorinius pagrindus, reikalingus aviacijos mechanikos inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti, esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
Turės nuosekliai susietų pagrindinių studijų programą atitinkančių aviacijos mechanikos inžinerijos žinių daugiadalykiame inžinerijos kontekste, įskaitant EASA 66 dalies reikalavimus, bei gebės pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais, planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
Turės darbo su įranga, naudojama studijų programą atitinkančioje aeronautikos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.

Gebėjimai atlikti inžinerinę analizę:
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą sprendžiant aeronautikos inžinerijos studijų krypties problemas, formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius bei juos spręs pasirinkdamas tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
Gebės parinkti ir taikyti tinkamus studijų programą atitinkančios aeronautikos inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.

Inžinerinis projektavimas:
Gebės taikyti aeronautikos inžinerijos studijų krypties žinias, projektavimo metodikas kurdamas ir įgyvendindamas įvairius projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus, braižydamas ir modeliuodamas naujas orlaivių konstrukcijas, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.

Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant sudėtingus orlaivių konstrukcijų bei variklių inžinerijos uždavinius, kitas inžinerines problemas, suprasti ir įvertinti aeronautikos inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes
Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą aviacijos mechanikos inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turės pradinių jų naudojimo gebėjimų.
Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, gebės juos taikyti aviacinių įmonių veikloje, įvairiose darbo vietose.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Holistiškai (visapusiškai) supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, pažintinės išvykos, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas naudojant CAD.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai iš VGTU siūlomų sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventai turės fundamentinių mokslų, aeronautikos inžinerijos, inžinerinio projektavimo valdymo bei vadybos žinių ir gebėjimą organizuoti lėktuvų techninės priežiūros darbus, spręsti aviacijos mechanikos inžinerines problemas, projektuoti orlaivių mechaninius įrenginius, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją siekiant veikti globalioje aviacijos inžinerinėje rinkoje
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijų programą absolventai gali dirbti
inžinieriais įvairiose orlaivių techninės priežiūros, remonto, gamybos ir projektavimo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi galimybę studijuoti antrosios pakopos universitetinėje studijų programoje.