Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biomechanika (anglų k. - Biomechanics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Bioinžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Biomechanika_BA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121EX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti biomechanikos inžinierius, kurie po studijų programos baigimo sėkmingai įsilietų į su biomechanikos inžinerijos sritimi susijusią darbo rinką įsidarbinant pramonės ar valstybės įmonėse ar kitoje absolvento pasirinktoje srityje, arba toliau siektų mokslinio laipsnio ir, taikydami inžinerinės kūrybos praktiką ir kritinį mąstymą, suvokiant savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos keliant profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą, prisidėtų prie valstybės ir visuomenės gerovės.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Įgis fundamentinių mokslų, biomechanikos ir inžinerijos pagrindų žinias ir integruos kitų mokslo krypčių metodus ir procesus į daugiadalykį inžinerijos kontekstą.
Įgis žinių apie socialines ir psichologines neįgaliųjų problemas, aplinkos pritaikymo ir techninių pagalbos priemonių projektavimo, parinkimo principus ir galimybes.
Gebėjimas tirti:
Gebės planuoti ir vykdyti eksperimentinius tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis.
Turės darbo su inžinerine įranga įgūdžius
Inžinerinė analizė:
Identifikuos, formuluos ir spręs inžinerines problemas.
Gebės parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas:
Gebės suprojektuoti sistemą, mazgą ar procesą siekiant norimo tikslo ir esant realiems ekonominiams, aplinkos, socialiniams, politiniams, etikos, sveikatos ir saugos, technologiškumo ir tvarumo apribojimams.
Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės parinkti ir taikyti šiuolaikinės inžinerijos metodus ir įgūdžius, priemones, būtinus profesinei veiklai.
Gebės derinti teorines ir taikomąsias inžinerines žinias problemų sprendimui, supras inžinerinių sprendimų įtaką globaliniame, ekonominiame, aplinkos ir visuomenės kontekste
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės dirbti savarankiškai ir daugiadalykinėse komandose, efektyviai komunikuoti, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, savarankiški rašto darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 168 kreditai (su praktika). Pagrindiniai studijų krypties dalykai:
Matematika, fizika, chemija, taikomoji inžinerinė grafika ir techninė braižyba, teorinė mechanika, medžiagų mokslas, mechanizmų ir mašinų teorija, biotechninių sistemų mechaninės, lazerinės ir kt. gamybos technologijos, elektrotechnika ir elektronika, programavimas C++, medžiagos medicinoje, žmogaus anatomija ir fiziologija, biomechanika, automatinis valdymas, biomechaninių sistemų projektavimas taikant CAD/CAM/CAE, medicinos ir reabilitacijos technika, ortopedinių priemonių projektavimas, dirbtinių organų projektavimas, medicinos inžinerinių sistemų projektavimas. Programoje yra numatyta profesinė praktika, kurios trukmė – 2 mėn. (12 kr.).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
• Galima pasirinkti papildomą praktiką;
• Galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus (ne mažiau kaip 6 kreditai);
• Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus: Anglų kalba, Vokiečių kalba, Prancūzų kalba, Specialybės anglų kalba, Specialybės vokiečių kalba, Specialybės prancūzų kalba, Medicininė sauga, Medicinos psichologija, Nanotechnologijų pagrindai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Biomechanikos inžinerija yra augančios ir sparčiai besivystančios medicinos ir technologijos mokslų srities sandūroje, yra aktuali tiek pasauliniu tiek šalies mastu, todėl aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis nemažės
2. Biomechanikos studijų programa yra tarpkryptinė
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijų programą jaunieji specialistai labai reikalingi gydymo, sportinės ir reabilitacinės medicinos įstaigose, įmonėse, gaminančiose medicininę ir reabilitacinę įrangą, taip pat kompensacinę techniką neįgaliesiems, ir užsienio firmoms atstovaujančiose įmonėse, ortopedijos įmonėse, kuriose gaminami ortopediniai įtvarai ir protezai. Dirbs inžinieriais. Jų darbas – prižiūrėti ir diegti sudėtingą medicininę įrangą, mokyti darbuotojus ja naudotis, šalinti gedimus. Vadovaus medicininės ir reabilitacinės technikos bei priemonių gamybos procesui, o turintys organizacinių sugebėjimų galės siekti vadovų pareigų.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas įgyja visas būtinas žinias tolesnėms biomechanikos studijoms magistrantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.