Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Eksporto inžinerija (anglų k. - Export engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Pramonės inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti plačios erudicijos pramonės inžinerijos bakalaurus, turinčius plačių pramonės inžinerijos žinių, gebančius profesinėje veikloje derinti inžinerijos, ekonomikos ir vadybos pagrindų bei užsienio kalbų įgūdžius, kurti bei tobulinti produktus ir procesus, įvairiomis aplinkybėmis susiejant juos su verslo pagrindais, socialinių ir humanitarinių mokslų žiniomis, suprantant inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Turi matematinių koncepcijų diferencialinio ir integralinio skaičiavimo bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos, statistikos pagrindų, tiesinės algebros, skaitinės analizės žinių;
A2 Turi fundamentaliųjų žinių apie gamtos dėsnius, reiškinius ir tų reiškinių kiekybinę išraišką;
A3 Turi humanitarinių ir socialinių mokslų žinių inžinerinės profesijos tikslams pasiekti ir platesnei erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti;
A4 Supranta fundamentaliųjų, humanitarinių ir socialinių mokslų, mechanikos, mechatronikos, elektros inžinerijos specifinius terminus bei būdingas žodines konstrukcijas viena ar dviem užsienio kalbomis;
Inžinerinė analizė:
B1 Geba naudoti laboratorinę patirtį teorijos ir praktikos žinioms derinti ir atlikti inžinerinei veiklai reikalingus eksperimentus;
B2 Geba naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais reikalavimus gamybos inžinerijos įrangos patikimumui, konstrukcinei ir aplinkos saugai;
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba naudotis bendros ir specializuotos paskirties informacinių technologijų priemonėmis praktiniams gamybos inžinerijos uždaviniams spręsti;
C2 Geba parinkti įrenginius bei atskirus elementus konkrečioms projektuojamoms sistemoms;
C3 Geba spręsti energijos ir medžiagų taupymo, racionalaus naudojimo uždavinius, įvertinant aplinkosaugos reikalavimus;
C4 projektavimo ir konstravimo bei gamybos metodų ir būdų, šiems veiksmams naudojamų techninių priemonių ir jų valdymo metodų bei kokybės užtikrinimo principų;
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba taikyti įgytas žinias gamybos inžinerijos uždaviniams spręsti, rengti projektinę dokumentaciją, atliekamo darbo ataskaitas bei kitą tiesiogiai su profesine veikla susijusią dokumentaciją viena ar dviem pagrindinėmis Europos Sąjungos šalių kalbomis;
D2 Geba atlikti bandymus, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų bei atradimų vertinimu ir kvalifikavimu;
D3 Geba interpretuoti duomenis, gautus iš laboratorinių stebėjimų ir matavimų, nustatyti jų svarbą juos aiškinančios teorijos požiūriu, taikant informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius;
D4 Turi informacijos paieškos įgūdžių, susijusių su pirminiais ir antriniais informacijos šaltiniais, įskaitant operatyviąją (on-line) informacijos paiešką;
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba taikyti dalykines žinias sprendžiant bendrus tipinius gamybos inžinerijos kokybinius ir kiekybinius uždavinius;
E2 Geba atpažinti, analizuoti ir identifikuoti naujas inžinerijos problemas, planuoti jų sprendimo strategijas ir suprasti naujas technologijas;
E3 Turi holistinį požiūrį taikant profesinius sprendimus, subalansuojant kaštus, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą, išvaizdą ir įtaką aplinkai.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Turi bendravimo viena iš pagrindinių užsienio kalbų įgūdžių (rašytinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas vyksta ir per inžinerinių bei kitų dalykų studijas);
F2 Geba savarankiškai apdoroti ir suprantamai pateikti faktus bei argumentus raštu ir žodžiu;
F3 Geba pritaikyti studijavimo įgūdžius visapusiškos asmenybės ugdymui;
F4 Suvokia nuolatinio profesinių gebėjimų tobulinimo svarbą, turi bendravimo įgūdžius, reikalingus darbui daugiaprofilinėje grupėje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį vertinami semestro eigoje ir registruojami duomenų bazėjes pagal modulio apraše numatytą kalendorinį grafiką. Taikoma kaupiamojo balo sistema, kai studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius (pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji .pramonės inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: filosofiją, kalbas, profesinį bendravimą; pagrindinės studijų krypties dalykus: mechanizmų ir mašinų teoriją, konstrukcinių elementų atsparumą, medžiagų inžineriją ir medžiagotyrą, matavimus, mašinų gamybos technologiją, kompiuterinį projektavimą, gamybos organizavimą ir planavimą ir kitus dalykus. Iš viso studijuojami 43 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, įstaigose, įmonėse. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais, sprendžiant praktines gamybos inžinerijos, gamybos technologijų kūrimo, parinkimo bei panaudojimo problemas, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos, įstaigos, įmonės padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti gretutinės krypties studijas dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti (60 kreditų) arba asmeninį studento rinkinį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi pramonės inžinerijos žinių, geba projektuoti gaminius ir įrenginius, atlikti jų konstrukcijų analizę, supranta estetinio projektavimo ir logistikos principus, geba organizuoti integruotą gamybą ir produkcijos realizavimą. Taip pat turi įgūdžių rengti techninę dokumentaciją, kvalifikuotai bendrauti užsienio kalba ir dirbti tarptautinėse inžinierių bei vadybininkų komandose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti gamybos ir verslo įmonėse bei valstybinėse organizacijose, vykdyti technologijų, pramonės gaminių ir rinkos ekspertizę, atstovauti gamybos įmonių, privataus verslo ir valstybinių įmonių interesus užsienyje, dirbti rinkos tyrimo srityje, organizuoti eksportą, konsultuoti įmones inovacijų diegimo klausimais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Eksporto inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti gamybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos ir kitų technologijos mokslų studijų krypčių magistrantūros studijų programose.