Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automatika ir robotika (anglų k. - Automation and Robotics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

KC_Electrical Engineering SF_2020.pdf

Valstybinis kodas

6531EX055

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Automatika ir robotika studijų programos tikslas - parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius, konkurencingus darbo rinkoje, profesionalius elektros inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir aptarnauti automatines ir robotizuotas sistemas (ARS); kurti algoritmus ir programas objektų valdymui; įvesti į eksploataciją ir derinti ARS; aptikti ir pašalinti ARS gedimus; įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; žinančius ARS analizės ir projektavimo principus, metodus ir būdus, valdomų objektų ir ARS elementų charakteristikas, ARS elementų montavimo būdus ir darbo saugos reikalavimus; mokančius taikyti dalykines žinias sprendžiant inžinerinio pobūdžio uždavinius ir problemas; mokančius dirbti individualiai ir komandoje (taip pat ir daugiakultūrinėje aplinkoje); gebančius vadovauti asmenų grupei įgyvendinant ARS projektavimo, diegimo ir eksploatavimo projektus ir darbus. Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1. Apibūdinti konceptualius inžinerijos pagrindus ir išanalizuoti valdymo objektą automatizavimo ir robotizavimo požiūriu, taikant tinkamus tyrimų metodus, interpretuojant duomenis ir formuluojant pagrįstas išvadas. 2. Parinkti ir pritaikyti modernias informacines ir komunikacines sistemas automatinių ir robototechninių objektų valdymui. 3. Pritaikyti programuojamųjų valdymo sistemų funkcionavimo principų žinias, kuriant programinius kodus loginiams valdikliams. Gebėjimai vykdyti tyrimus 4. Savarankiškai pasirinkti tinkamus automatinių ir robotizuotų sistemų (ARS) elementus, juos tarpusavyje suderinti ir parengti automatizavimo ir robotizavimo schemas. 5. Ekonomiškai – finansiškai pagrįsti ARS projektą, įvertinant savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gerovei ir darniam vystymuisi. Specialieji gebėjimai 6. Planuoti ir organizuoti ARS ir jų elementų montavimo darbus, priimant sprendimus dėl veiklos

koregavimo, atsižvelgus į veiklos analizės rezultatus ir specialistų rekomendacijas. 7. Įvertinti ARS būseną, nustatant gedimus ir jų šalinimo būdus bei rekomenduojant gedimų prevencijos priemones. 8. Įvesti į eksploataciją ir derinti ARS, vadovaujantis techninėse specifikacijose numatytais reikalavimais. 9. Vizualizuoti valdomą procesą, įrenginį ar sistemą, taikant duomenų vizualizavimo programas. 10. Kurti duomenų bazes, naudojantis duomenų valdymo ir objektinio programavimo technologijomis. Socialiniai gebėjimai 11. Bendrauti ir dirbti įvairialypėje komandoje, vadovaujantis profesinės etikos reikalavimais. 12. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą pagal teisės aktus ir norminius dokumentus, priimant veiklos vykdymo sprendimus ir prisiimant atsakomybę už savo ir pavaldžių asmenų veiklos kokybę. Asmeniniai gebėjimai 13. Savarankiškai planuoti profesinio tobulėjimo veiklą mokymosi visą gyvenimą kontekste. Mokymo ir mokymosi veiklos: Interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų. Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai. Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų: Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Ergonomika ir darbų sauga. Studijų krypties apimtis kreditais - 120 kreditų – iš jų: Studijų dalykų apimtis kreditais – 78 kreditai: Matematika, Inžinerinė fizika, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Mechanika, Automatinio valdymo teorija, Elektrotechnika, Elektros pavaros ir jų valdymas, Elektronika, Automatinių sistemų įtaisai, Programavimo pagrindai, Programavimas .net technologija, Duomenų valdymo technologija, Programuojamos valdymo sistemos. Praktikos - 30 kreditų: Pažintinė praktika, Gamybinė praktika, Projektavimo praktika, Baigiamoji praktika. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas - 12 kreditų. Specializacijos: - Gilesnės elektros inžinerijos krypties studijos - 45 kreditai Privalomi dalykai - 36 kreditai: Robotizuotos sistemos, Skaitmeninės elektronikos pagrindai, Procesų vizualizavimas pramonėje, Ekonomika ir projektų valdymas, Technologinių procesų ir techninių sistemų automatizavimas, Atsinaujinančių energijos išteklių sistemų valdymas, Pramoninių robotų programavimas. Studento laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai: Tinklapių kūrimo pagrindai, Elektrosauga, Darniosios technologijos pramonėje ir energetikoje, JavaScript pagrindai, Kompiuterių tinklai 1(CCNA 1,2), Kompiuterių tinklai 2 (CCNA 3,4), IoT daiktų internetas. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studentai įgyja papildomų skaitmeninės elektronikos, programavimo technologijų ir projektų valdymo gebėjimų, kurie suteikia konkurencinį pranašumą darbo rinkoje. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras gali dirbti automatinio valdymo sistemų inžinieriumi ar automatinio valdymo sistemų diegimo ir priežiūros specialistu įvairiose gamybinėse ar automatines valdymo sistemas diegiančiose įmonėse. Absolventas taip pat geba dirbti automatinio valdymo sistemų įrangos prekybos atstovu ar vadybininku. Tolesnių studijų galimybės:

Baigus studijų programą Automatika ir robotika, studijas galima tęsti inžinerijos krypties magistrantūroje. Priėmimas vykdomas Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.