Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automatikos ir elektros inžinerija (anglų k. - Automatics and Electrical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

SSC_Electrical Engineering SF_2021.pdf

Valstybinis kodas

6533EX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti siekiančius tobulėti elektros inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai parinkti elektros ir automatikos įrenginius bei jų sistemas, organizuojančius ir vykdančius įrenginių montavimą, derinimą, eksploatavimą bei remontą.

Studijų rezultatai:
Įgyti šias žinias ir gebėjimus:
1. Žinoti ir taikyti skaičiavimo būdus, fizikinius reiškinius bei tų reiškinių kiekybinę išraišką;
2. Žinoti elektros bei elektronikos elementų funkcinę paskirtį ir jų tarpusavio ryšius ir juos taikyti;
3. Žinoti elektros įrenginių ir automatikos sistemų sandarą ir jų veikimą;
4. Žinoti valdiklių, mikrovaldiklių, elektros pavarų ir kitų elektros įrenginių valdymo principus;
Gebėti atlikti inžinerinę analizę:
5. Analizuoti įmonės elektros ūkyje iškylančius uždavinius ir jų sprendimui parinkti tinkamas priemones;
6. Analizuoti automatikos procesus ir priimti techninius-ekonominius sprendimus automatizavimo plėtrai;
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų studijų programą atitinkantiems elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti:
7. Taikyti kompiuterines programas elektros ir automatikos sistemų skaičiavimui ir projektavimui;
8. Parinkti ir taikyti automatikos elementus automatizuotose valdymo sistemose;
9. Apskaičiuoti pagrindinius elektros įrenginių ir tinklų parametrus bei parinkti jų elementus;
10. Formuluoti ir vykdyti projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus;
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus
11. Surasti naujausią informaciją įvairiuose informacijos šaltiniuose ir sugebėti ją atsirinkti;
12. Gebėti dirbti su elektros tinklų parametrų matavimų bei elektros pavarų bandymų laboratorine įranga ir interpretuoti gautus duomenis;
13. Gebėti diagnozuoti gamybinių įrenginių gedimus ir nustatyti jų priežastis;
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius
14. Valdyti elektros pavarų sistemas;
15. Automatizuoti technologinius procesus;
16. Organizuoti ir saugiai vykdyti elektros ir automatikos įrenginių montavimo, eksploatavimo ir remonto darbus;
17. Programuoti automatinio valdymo įrenginius;
18. Įvertinti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą ir poveikį aplinkai;
Turėti šiuos asmeninius ir socialinius gebėjimus
19. Bendrauti ir bendradarbiauti tiek su inžinerijos bendruomene tiek ir su plačiąja visuomene bei prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje;
20. Savarankiškai organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, suvokiant atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatams pasiekti taikomi teikiamieji dėstymo metodai (paskaitos, demonstravimas, diskusija, darbas grupėse, projektavimas ir kt.), kai informacija yra teikiama besimokantiesiems ir euristiniai ar aktyvaus darbo metodai (seminarai, praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai užsiėmimai, praktikos), kai informacija derinama su užduotimi, studentui pateikiamos situacijos artimos profesinės veiklos situacijoms, kur studentas yra aktyvus, priimantis sprendimus ir už juos atsakantis studijų proceso dalyvis (situacijų analizė).

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino (darbo/projekto) pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše. Studijų programa baigiama baigiamuoju projektu.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 161 (su praktikomis).
Pagrindiniai studijuojami dalykai:
Elektrotechninės medžiagos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Fizika, Matematika, Elektriniai matavimai, Elektromechaniniai keitikliai, Teorinė elektrotechnika, Aplinkos ir žmonių sauga, Elektros pavaros, Techninė mechanika, Technologinių įrenginių eksploatavimas, Elektros energijos gamybos technologijos, Vartotojų elektros tinklai, Elektropneumatinės sistemos ir kt. Kitos krypties dalykai: Automatikos pagrindai, Loginių valdiklių programavimas, Taikomoji elektronika, Automatikos sistemų komunikacijos, Technologinių procesų automatizavimas ir kt.
Profesinės veiklos praktikų trukmė – 20 savaičių:
Elektromontavimo praktika – 4 savaitės;
Elektros įrenginių montavimo ir eksploatavimo praktika – 6 savaitės;
Automatikos įrenginių montavimo ir eksploatavimo praktika – 6 savaitės
Baigiamoji praktika – 4 savaitės.

Specializacijos
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti studijų krypties dalykus: Elektros pavarų valdymo sistemos / Skirstomieji elektros tinklai; Pastatų stebėjimo ir valdymo sistemos / Automatikos modulių konstravimas; Programuojamų loginių valdiklių sistemos / Robotikos pagrindai.
Galima pasirinkti bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) dalykus: Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės prancūzų kalba / Specialybės rusų kalba; Vadybos pagrindai / Bendravimo psichologija; Technikos filosofija / Teisės pagrindai / Inžineriniai tyrimai.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpkryptinė studijų programa, ugdanti elektros inžinerijos ir elektronikos inžinerijos studijų krypčių specialiuosius gebėjimus, lemiančius ypač gerą absolventų įsidarbinamumą.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus studijų programą galima dirbti elektros inžinieriaus darbą elektros tinklų įmonėse, įmonėse eksploatuojančiose, montuojančiose ir remontuojančiose elektros įrenginius ir jų valdymo sistemas, įmonėse užsiimančiose technologinių procesų automatizavimu.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose pagal Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos krypčių studijų programas. Baigus papildomąsias studijas arba įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, galima stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.