Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros ir automatikos įrenginiai (anglų k. - Electric and automatic equipment)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektros inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

PC_Electrical Engineering SF_2021.pdf

Valstybinis kodas

6531EX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas — rengti elektros inžinerijos specialistus, gebančius diegti, eksploatuoti, projektuoti, modernizuoti ir efektyviai valdyti elektros ir automatikos įrenginius ir automatizuotas sis - temas, organizuoti profesinę veiklą globalioje rinkoje taikant žinias ir gebėjimus, kūrybiškai ir kritiškai mąstant.
Studijų rezultatai:
1.Žinoti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos sąvokas, dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektros ir automatikos įrenginių studijų programą atitinkantiems fundamentiniams pagrindams suprasti.
2.Turėti pagrindinių praktikoje svarbių elektros ir automatikos įrenginių studijų programą atitinkančių elektros inžinerijos žinių ir gebės taikyti nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.
3. Gebės taikyti žinias, supratimą, inžinerine analizę parenkant tinkamus mokslinius analitinius ir modeliavimo metodus, bei eksperimentinę ir gamybinę įrangą problemoms spręsti, įvertinant saugaus darbo normatyvus, standartus.
4.Gebėti taikyti žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal elektros ir automatikos įrenginių organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą, kiekybinius sistemų parametrus.
5.Gebėti rasti reikiamą profesinę informaciją ir atlikti įmonės veiklos situacijos analizę ir įvertinti veiklos pranašumus bei trūkumus naudodamasis moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais.
6.Gebėti atlikti ir įgauti įgūdžių elektros ir automatikos įrenginių inžineriniams uždaviniams spręsti, reikiamus eksperimentus, apdoroti ir sisteminti jų rezultatus bei pateikti išvadas.
7.Gebėti taikyti savo žinias ir organizuoti elektros ūkio eksploataciją, planuoti padalinio veiklą ir vadovauti darbuotojams parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
8.Gebėti taikyti elektros ir automatikos įrenginių profesines teorines ir taikomąsias žinias, montavimo bei remonto technologijas, eksploatuoti ir modernizuoti elektros ir automatikos įrenginius derinant, diagnozuojant gedimus ir šalinti technines problemas
9.Suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, pagrindinius aplinkos ir žmonių saugos reikalavimus, juos taikant valdant programinę įrangą.
10.Gebėti spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje bendraujant su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
11.Suprasti elektros ir automatikos įrenginių inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
12.Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanyti pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kolokviumai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Profesinė užsienio kalba , Profesinės kalbos kultūra, Verslumo pagrindai, Taikomieji tyrimai, Taikomoji matematika, Praktinė informatika, Fizika, Chemija, Elektrotechninės medžiagos, Elektrotechnika , Programavimo įvadas, Automatizavimo ir matavimų technika, Elektromechanika, Elektros mašimos , Pramoninė elektronika, Mechatroninių sistemų valdymas, Automatinis valdymas, Valdymo sistemų tinklai, Elektros įrenginiai, jų montavimas ir eksploatacija (KP), Elektros pavaros, Inžinerinė braižyba, Aplinkos ir žmonių sauga, Ekonomika , Ergonomika ir profesinė etika, Kompiuterinė grafika , Elektroninių prietaisų projektavimas ir gamyba, Elektros tiekimas, Atsinaujinantys energijos šaltiniai , Energetinis ūkis, Teisės pagrindai, Vadyba, Technologinių procesų automatizavimas
Praktikos: Elektros įrenginių montavimas, Profesinė, Mechatronikos, Technologinė 1, Technologinė 2, Baigiamoji

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kokybės vadyba /Projektų vadyba
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Elektros ir automatikos inžinerijos specialistai gebės diegti, eksploatuoti ir projektuoti elektros ir automatikos įrenginius, valdyti automatizuotas sistemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Elektros ir automatikos įrenginių studijų programos absolventai galės dirbti įvairiose Lietuvos ar kitų Europos šalių elektrinėse, elektros pastotėse ar elektros tinklų įmonėse, pramonės įmonėse, akcinėse bendrovėse, privačiose įmonėse. Jie galės organizuoti elektros ir automatikos įrenginių montavimo ir remonto darbus, parinkti darbų vykdymo metodus, apskaičiuoti, įvertinti materialius bei techninius resursus, nustatyti gedimų priežastis ir jų pašalinimo galimybes, tikrins atliktų darbų kokybę, naudosis projektine ir sąmatine dokumentacija, techniniais normatyvais bei brėžiniais, gebės rinkti ir interpretuoti duomenis, reikalingus sprendimų priėmimui, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus bendraujant, todėl ši profesija yra paklausi ir perspektyvi šiuolaikinėje darbo rinkoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-05-02