Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkosaugos inžinerija ir technologija (anglų k. - Environmental Engineering and Technology)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Studijų krypties šaka

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450712

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-12-30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aplinkosaugos inžinerijos bakalaurus, gebančius taikyti technologines ir organizacines priemones taršos prevencijai, išteklių tausojimui bei atgavimui ir poveikio aplinkai mažinimui.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir suvokia gamtos mokslų ir matematikos principus, sudarančius prielaidas inžinerijos procesų suvokimui.
A2 Žino ir sistemiškai supranta aplinkos procesus, taršos formavimosi principus, bei turi nuoseklias inžinerijos žinias.
A3 Turi ekonomikos, vadybos, teisinių ir verslo žinių, išmano tvaraus vystymosi principus bei supranta jų svarbą.
A4 Žino ir supranta daugiadalykį aplinkosaugos inžinerijos kontekstą bei geba taikyti kitų mokslo sričių žinias ir metodus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba analizuoti kompleksinius aplinkosaugos procesus ir sistemas, identifikuoti problemas bei siūlyti jų sprendimo būdus integruojant tvarumo principus.
B2 Geba parinkti bei pritaikyti tinkamus instrumentinius, statistinius, modeliavimo metodus ir interpretuoti gautus rezultatus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti bendrąsias inžinerijos žinias bei supratimą kuriant ir įgyvendinant tvarumo principus tenkinančius aplinkosaugos inžinerijos projektus.
C2 Geba taikyti aplinkosaugos inžinerijos sistemų bei technologijų modeliavimo bei projektavimo metodikas.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti bei kritiškai vertinti aplinkosaugos inžinerijos srities mokslinę, techninę ir teisinę informaciją duomenų bazėse bei kituose šaltiniuose.
D2 Geba planuoti bei atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti gautus duomenis bei pateikti išvadas.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti bei taikyti aplinkos užterštumo vertinimo ir taršos mažinimo, išteklių atgavimo metodus, priemones ir įrengimus, žino jų veikimo principus bei suvokia jų ribotumus.
E2 Geba derinti teorines žinias bei praktinius gebėjimus sprendžiant poveikio aplinkai mažinimo technologinius klausimus, išmano inžinerinės veiklos organizavimo principus.
E3 Supranta socialinius, ekonominius bei teisinius inžinerijos veiklų organizavimo aspektus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.
F2 Geba aiškiai ir argumentuotai pristatyti inžinerinius sprendinius įvairioms klausytojų auditorijoms gimtąja ir užsienio kalbomis.
F3 Geba kritiškai bei kūrybingai mąstyti, priimti argumentuotus sprendimus ir holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį aplinkai ir visuomenei.
F4 Suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą bei geba įsitraukti nuolatinio tobulinimosi procesą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio bei savarankiško darbo ir praktikos metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas ir konsultacinius seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas auditoriniams užsiėmimams, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis bei egzaminui ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Programoje taikomi inovatyvūs studijų metodai tokie kaip: darbas grupėse, problemų sprendimo sesijos, kviestinių dėstytojų paskaitos, koncepcijų žemėlapių sudarymas, produkto vystymo projektas ir kt. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami pagal modulyje numatytą tvarką ir registruojami duomenų bazėse. Baigiamasis projektas ginamas viešame studijų krypties kvalifikacinės komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji aplinkosaugos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: užsienio kalbą, filosofiją, darnų vystymąsi; matematiką, fiziką, chemiją; inžinerijos pagrindų dalykus: procesų inžineriją, informacines technologijas, inžinerinę grafiką ir kt., pagrindinės studijų krypties dalykus: procesus aplinkoje, oro kokybės inžineriją, vandens išteklių inžineriją, atliekų tvarkymo technologijas, taršos prevenciją ir valdymą, klimato kaitos valdymo technologijas, žiedinę ekonomiką ir teisę, toksikologiją ir rizikos vertinimą ir kitus dalykus. Iš viso studijuojami 37 dalykai.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvas bei kompetencijų alternatyvas pasirinkdamas studijų krypties, BA+ kompetencijų arba asmeninio modulių rinkinio dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių bendrosios inžinerijos ir cheminės technologijos žinių, išmano aplinkos procesus ir poveikio aplinkai mažinimo technologijas, tvariosios plėtros, taršos prevencijos, žiedinės ekonomikos ir teisės principus. Geba taikyti specialiąsias matematikos ir fizinių mokslų žinias kartu su inžinerinio projektavimo metodais bei principais vandenruošos, nuotekų valymo ir pakartotinio vandens panaudojimo, oro kokybės gerinimo, atliekų tvarkymo ir išteklių atgavimo įrenginiams modeliuoti, projektuoti ir valdyti. Geba parinkti ir taikyti tyrimų metodikas technologinių procesų kontrolei, duomenų apdorojimui ir analizei, atsižvelgiant į aplinkosaugos teisinius dokumentus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti pažangiose įmonėse, kurioms aktualūs pridėtinę vertę kuriantys inžinerijos sprendimai; įmonėse, kuriose projektuojamos arba eksploatuojamos taršos mažinimo technologijos; aplinkos kokybės vertinimo, konsultacinėse įmonėse ir valstybinėse institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Antros pakopos studijų programa Aplinkosaugos inžinerija.