Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos (anglų k. - Sustainable Engineering and Ecotechnology)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Studijų krypties šaka

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Aplinkosaugos inžinerija_BA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121EX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450712

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti inžinerijos bakalaurus, išmanančius tvaraus vystymosi principus, procesų inžineriją, aplinkos ir technologines sistemas, jų vertinimą bei modeliavimą; gebančius taikyti organizacines ir technologines priemones taršos prevencijai, išteklių tausojimui ir poveikio aplinkai mažinimui.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir suvokia gamtos mokslų ir matematikos principus, bei jų taikymą tvariojoje inžinerijoje.
A2 Žino ir sistemiškai supranta aplinkos procesus, taršos formavimosi principus, bei turi nuoseklias tvariosios inžinerijos žinias.
A3 Turi ekonomikos, vadybos, teisinių ir verslo žinių, išmano tvaraus vystymosi principus bei supranta jų svarbą.
A4 Žino ir supranta daugiadalykį inžinerijos kontekstą bei geba taikyti kitų inžinerijos krypčių metodus ir procesus aplinką tausojančių technologijų sprendimuose.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba integruoti skirtingų mokslų sričių žinias bei pritaikyti jas kompleksinių aplinkosaugos uždavinių sprendimui.
B2 Geba taikyti mokslinės analizės metodus: instrumentinius, statistinius, modeliavimo.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti bendrąsias inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus tenkinančius projektus.
C2 Supranta įvairių tvariosios inžinerijos sistemų projektavimo metodikas ir geba jas taikyti.
C3 Geba taikyti kompiuterinio skaičiavimo ir procesų modeliavimo metodus, bei taršos prevencijos principus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti tvariosios inžinerijos srities mokslinės, techninės ir teisinės informacijos šaltinius viešose ir specializuotose duomenų bazėse.
D2 Geba atlikti reikiamus eksperimentus, modeliuoti ir įvertinti gautus duomenis, bei pateikti išvadas.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti aplinkos užterštumo vertinimo ir taršos mažinimo, išteklių atgavimo metodus, priemones ir įrangą.
E2 Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant poveikio aplinkai mažinimo inžinerinius klausimus.
E3 Supranta socialinius, ekonominius bei teisinius inžinerijos veiklų organizavimo aspektus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.
F2 Moka aiškiai ir teisingai pristatyti inžinerinius sprendinius įvairioms klausytojų auditorijoms gimtąja ir užsienio kalbomis.
F3 Geba kritiškai bei kūrybingai mąstyti, priimti argumentuotus sprendimus.
F4 Suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą bei geba įsitraukti nuolatinio tobulinimosi procesą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programos mokymo ir mokymosi veiklos įgyvendinamos taikant metodus, įgalinančius tobulinti studentų gebėjimus ir kompetencijas. Plačiausiai taikomi studijų metodai: mokslinės ir praktinės literatūros paieška ir analizė, kursiniai darbai ir projektai bei jų gynimai, laboratoriniai darbai, grupiniai darbai (namų darbai, kursiniai darbai, grupinės užduotys praktinių užsiėmimų metu, ataskaitos ir jų pristatymai auditorijoje), praktiniai užsiėmimai, diskusijos ir seminarai, individualios konsultacijos, vizitai į įmones ir valstybines institucijas. Labiausiai motyvuoti studentai įtraukiami į mokslinių tyrimų veiklą.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamojo projekto gynimu. Bakalauro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji aplinkos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų ir socialinių mokslų dalykus: Asmens sveikatos ugdymo, Filosofijos, Užsienio kalbų, Asmenybės ugdymo, Socio-ekonominės aplinkos pažinimo, Verslumo ugdymo iš alternatyvų blokų pasirinkdami 6 dalykus, apimančius 30 ECTS; matematikos ir fizinių mokslų dalykus: Matematiką, Fiziką, Neorganinę chemiją, Organinę chemiją, Tikimybių teoriją ir statistiką ir kitus dalykus, viso 7 dalykus apimančius 42 ECTS; inžinerijos pagrindų dalykus: Procesų inžineriją, Inžinerinę grafiką, Informacines technologijas ir kitus dalykus, viso 10 dalykų apimančių 45 ECTS; tvariosios inžinerijos pagrindinius ir gilinamuosius dalykus: Procesus aplinkoje, Darnaus vystymosi principus, Aplinkos procesų modeliavimą, Taršos prevenciją ir valdymą, oro kokybės gerinimo, kietųjų atliekų tvarkymo, vandenruošos, nuotekų valymo bei išteklių atgavimo technologijas ir inžinerinių įrenginių projektavimą bei kitus dalykus, viso 15 dalykų apimančių 87 ECTS. Iš viso programoje studijuojami 38 dalykai.
Studijų metu atliekamas semestro projektas (6 ECTS), praktika (15 ECTS) viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, įstaigose, įmonėse. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais sprendžiant praktines aplinkosaugos problemas, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos, įstaigos, įmonės padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu (15 ECTS). Baigiamajame darbe pateikiamas poveikio aplinkai mažinimo technologinis projektas oro kokybės, vandenvalos, atliekų tvarkymo bei išteklių atgavimo srityse.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijuodami studentai laisvai renkasi 6 studijų modulius (30 ECTS) iš bendrųjų universitetinių studijų, socialinių mokslų dalykų alternatyvų rinkinių.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa remiasi žiedinės ekonomikos koncepcija kai gamyba organizuojama taip, kad poveikis aplinkai būtų mažiausias, eliminuojant taršą ir paverčiant ją ištekliais. Tai atitinka pasaulines tendencijas, rinkos poreikius, prisideda prie regioninių ir globalių aplinkosaugos problemų sprendimo.
Absolventas turi fundamentinių bendrosios inžinerijos ir cheminės technologijos žinių, išmano aplinkos procesus ir poveikio aplinkai mažinimo ekotechnologijas, tvariosios plėtros, taršos prevencijos, žiedinės ekonomikos ir teisės principus. Geba taikyti specialiąsias matematikos ir fizinių mokslų žinias kartu su inžinerinio projektavimo metodais bei principais vandenruošos, nuotekų valymo ir pakartotinio vandens panaudojimo, oro kokybės gerinimo, atliekų tvarkymo ir išteklių atgavimo įrenginiams modeliuoti, projektuoti ir valdyti. Geba parinkti ir taikyti tyrimų metodikas technologinių procesų kontrolei, duomenų apdorojimui ir analizei, atsižvelgiant į aplinkosaugos teisinius dokumentus.
Programa gali būti vykdoma ir anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Didžiosios pasaulinės korporacijos, vystančios veiklą Lietuvoje ir Europoje, ieško specialistų, išmanančių tvaraus vystymo principus bei ekotechnologijas. Absolventų įsidarbinamumas yra vienas aukščiausių Lietuvoje.
Absolventai gali dirbti pažangiose įmonėse, kurioms aktualūs pridėtinę vertę kuriantys tvariosios inžinerijos sprendimai; įmonėse, kuriose projektuojamos arba eksploatuojamos taršos mažinimo sistemos ar įrenginiai; aplinkos kokybės vertinimo, konsultacinėse įmonėse ir valstybinėse institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Tvariosios inžinerijos ir ekotechnologijų studijų programą, studijas toliau galima tęsti magistrantūros studijų programose.