Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos inžinerija (anglų k. - Environmental engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KU Aplinkos inžinerija BA 2012.pdf

Valstybinis kodas

6121EX059

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas yra parengti aplinkos inžinerijos specialistus, turinčius žinių apie gyvoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, nuotekų ir dujinių išlakų valymą, buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimą, prevencinių taršos mažinimo metodų taikymą, šiuolaikinę ūkio raidą, aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas bei priežastis, gebančius atpažinti ir analizuoti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas, vertinti aplinkosauginės rizikos mastus, inžineriškai projektuoti aplinkosauginius įrenginius bei jų elementus, naudotis informacinių technologijų pasiekimais. Įgytas žinias ir įgūdžius sugebėtų derinti su verslo ir vadybos pagrindais, sugebėtų bendrauti su specialistų ir nespecialistų aplinka, būtų išsiugdę gebą mokytis savarankiškai, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti.
Studijų rezultatai:
Turi matematikos bei kitų fundamentaliųjų inžinerinės srities žinių: chemijos, fizikos, inžinerinės grafikos, taikomosios mechanikos, medžiagų inžinerijos, pagrindinių konstrukcinių elementų inžinerijoje (aplinkos inžinerijos pavyzdžiu);

turi humanitarinių ir socialinių mokslų žinių tiek inžinerinės profesijos tikslams pasiekti, tiek platesnei erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti;

turi nuoseklių žinių apie šiuolaikines aplinkosaugines technologijas: atliekų nukenksminimo, atmosferos, dirvožemio, vandens telkinių (upių, ežerų, jūros) apsaugojimo, taršos prevencijos būdų naudojimo;

geba taikyti savo žinias ir supratimą atpažįstant ir analizuojant naujas aplinkos apsaugos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas;

geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, sprendžiant iškilusias problemas aplinkos apsaugoje;

supranta projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti, projektuojant šiuolaikinius aplinkosauginius įrenginius ir jų elementus;

geba ieškoti ir rasti reikalingos literatūros, panaudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius (žinynus, teisinius aktus ir kt.) problemos sprendimui konkrečioje aplinkosauginėje situacijoje;

geba kurti ir atlikti reikiamus eksperimentinius tyrimus, pradedant problemos formulavimu, tyrimų metodų ir įrangos parinkimu ir baigiant gautų duomenų vertinimu ir išvadų pateikimu;

geba derinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius, sprendžiant inžinerines problemas;

geba priimti inovatyvius sprendimus, paremtus aplinkos tyrimų ir technologinių procesų analizės rezultatais, vertinant juos etiniu, socialiniu, ekonominiu bei saugos požiūriu;

geba bendrauti žodžiu ir raštu, veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, aiškiai ir teisingai pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms;

geba įvairiais būdais bendrauti ne tik su specialistų bendruomene, bet ir su plačiąja visuomene;

geba mokytis ir suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos
Pratybos
Laboratoriniai darbai
Seminarai
Individualios konsultacijos
Atvejo analizė
Praktika

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas
Koliokviumas
Kontroliniai darbai
Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas
Praktikos ataskaita
Baigiamasis darbas

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Aplinkos informatika
Ekologinis monitoringas
Aplinkos sanitarija ir mikrobiologija
Fizikiniai cheminiai tyrimo metodai
Nuotekų valymo technologija
Nuotekų valymo įrenginiai
Atliekų apdorojimas ir taršos prevencija
Atmosferos tarša ir kontrolė
Išlakų valymo technologija
Praktika
Bakalauro baigiamasis darbas
Specializacijos:
______

Studento pasirinkimai:
Koloidų chemija
Gamtinių junginių chemija
Toksikologija
Gamtosauga ir gamtonauda
Aplinkos chemija
Anglų kalba
Ispanų kalba
Orientalistika (Japonijos kultūra)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra unikali, tiesiogiai atspindi pajūrio regiono, jūrų sektoriaus poreikius, rengiami specialistai turi labai gerą inžinerinį paruošimą. Daugelis programos dalykų nagrinėja aktualias regiono problemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose pramonėse, transporto ir atliekų tvarkymo įmonėse, aplinkos apsaugos valstybinėse institucijose, privačiose aplinkosauginėse firmose, tyrimo ir projektavimo institutuose, aplinkosauginių sistemų eksploatavimo tarnybose bei aplinkos tyrimo laboratorijose; įgijus vadybinį ir praktinį patyrimą gali dirbti įmonių arba jos padalinių vadovais, projektų vadovais įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.