Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kraštovaizdžio dizainas (anglų k. - Landscape Design)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Švietimo posritis

Sodininkystė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550812

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti specialistą, gebantį vykdyti želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir dekoratyvinių augalų auginimo veiklas.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. Dirbti pavieniui ir komandoje, spręsti problemas bei priimti sprendimus.
2. Bendrauti su inžinerijos bendruomene bei plačiąja visuomene.
3. Rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
4. Taikyti kraštovaizdžio architektūros stilistinę raidą.
5. Įvertinti augalų auginimo sąlygas, parinkti augalų dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas.
6. Perteikti idėjas ir sprendimus piešimo technikomis bei kompiuterinės grafikos programomis.
7. Žinos augalų biologines savybes, vystymosi dėsningumus.
8. Sukurti funkcionalius estetiškus meniškus želdynų projektus.
9. Parengti želdyno kūrimo ar tvarkymo techninį darbo projektą.
10. Organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, vykdyti želdyno tvarkymo veiklas.
11. Kurti želdynus taikydami tam reikalingas inžinerines bei atskirų aplinkotvarkos sričių specialiąsias technologines žinias.
12. Kurti želdynus taikydami technologines aplinkotvarkos statybinių medžiagų bei gaminių ir procesų žinias.
13. Taikyti kraštotvarkos žinias, suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
14. Analizuoti kraštovaizdį, saugoti kraštovaizdžio vertybes.
15. Įrengti želdynus.
16. Darniai formuoti kraštovaizdį mažaisiais kraštovaizdžio architektūros statiniais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, profesinės veiklos praktikos, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (19 kr.): Profesinė užsienio kalba; Komunikavimo pagrindai; Kraštovaizdžio architektūros istorija; Taikomoji matematika; Tyrimų metodologija.
Studijų krypties dalykai (127 kr.): Dirvotyra; Lietuvos flora; Architektūrinė grafika (braižyba); Architektūrinė grafika (piešimas); Želdynų priežiūros technologijos; Taikomoji dendrologija; Žoliniai dekoratyviniai augalai; Inžinerinių matavimų technologijos; Kompiuterinė grafika; Kraštovaizdžio architektūra 1; Kraštovaizdžio architektūra 2; Kraštovaizdžio architektūra 3; Kraštovaizdžio architektūra 4; Želdinimo darbų mechanizavimas ir sauga; Aplinkotvarkos inžinerija 1; Aplinkotvarkos inžinerija 2; Įmonės valdymas ir ekonomika; Aplinkotvarkos statybos pagrindai; Kraštotvarka; Mažoji želdynų architektūra / Dekoratyvinė sodininkystė; Želdynų statinių projektavimas ir statyba / Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija.
Praktikos (30 kr.): Taikomoji dendrologijos; Taikomoji žolinių augalų; Kompiuterinio projektavimo; Želdyno įrengimo technologijų; Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Siūlomų dalykų sąrašas tvirtinamas kiekvienais mokslo metais atskirai

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinamas profesinių gebėjimų tobulinimas praktinėje veikloje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galės dirbti projektavimo, statybos ir aplinkotvarkos veiklą vykdančiose įmonėse, savivaldybėse ir jų įmonėse, valstybiniuose parkuose, botanikos soduose, užsiimti individualia veikla, teikti konsultavimo paslaugas arba tęsti studijas Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.