Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto technologija (anglų k. - Food technology)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Maisto technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550721

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti maisto technologijos specialistą, priimantį technologinius ir organizacinius sprendimus, projektuojantį/modeliuojantį technologinius procesus visoje maisto gamybos grandinėje, turintį žinias ir praktinius gebėjimus parinkti priemones ir įrangą, maisto produkcijos kūrimui bei tobulinimui.

Studijų rezultatai:
1. Panaudos gamtos, fizinių, socialinių mokslų ir inžinerijos žinias, priimdamas sprendimus profesinėje veikloje.
2. Pritaikys maisto technologijų ir inžinerijos teorinius bei taikomuosius pagrindus su gamyba susijusioje veikloje.
3. Rinks ir analizuos informaciją apie technologinius procesus visoje maisto gamybos grandinėje.
4. Eksperimentuos, modeliuodamas maisto produktų technologinius procesus, panaudodamas laboratorinę įrangą, įvertins rezultatus ir pateiks išvadas/rekomendacijas.
5. Parinks žaliavas, medžiagas, įrangą ir vykdys maisto produktų gamybą pagal technologinius reikalavimus.
6. Numatys maisto produktų technologinės veiklos organizavimo principus ir juos valdys, vadovaudamasis maisto saugos ir kokybės, žmogaus saugos, komerciniais, etiniais bei aplinkosaugos reikalavimais.
7. Spręs technologinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, vertins technologinių procesų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaudamasis profesine etika.
8. Bendraus ir bendradarbiaus su maisto pramonės specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis, priimant technologinius sprendimus.
9. Susies profesinį ir asmeninį tobulėjimą su mokymosi visą gyvenimą svarba.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, pratybos, praktiniai ir laboratoriniai darbai, konsultacijos, savarankiškas darbas, mokslo ir mokomosios literatūros skaitymas, informacinių šaltinių apžvalgos rengimas ir pristatymas, seminarai, diskusijos, individualus ir grupinis darbas, atvejo analizė, projektų rengimas, uždavinių sprendimas, praktika, dalykinės ekskursijos, baigiamojo darbo projektas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Baigiamasis studijų dalyko vertinimas gali būti egzaminas arba projekto gynimas. Galutinį dalyko vertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų, savarankiškų darbų ir egzamino/projekto įvertinimų, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): profesinė komunikacija, elgesio kultūra ir profesinė etika, ergonomika ir darbuotojų sauga, užsienio kalba.
Studijų krypties dalykai (114 kreditai): informacinės technologijos, matematika ir statistika, organinė chemija, įvadas į maisto technologijas, pakavimo medžiagos ir technologijos, analizinė chemija, eksperimentinė fizika, maisto mikrobiologijos pagrindai, verslo teisė, maisto kokybės ir saugos pagrindai, maisto produktų juslinė analizė, maisto biochemija, bendrieji maisto pramonės įrenginiai,
augalinio maisto technologija, gyvūninio maisto technologija, maisto inžinerija, inžinerinė grafika, įmonės ekonomika ir apskaita, maisto kokybės ir saugos valdymas, mokslinių tyrimų metodologija, augalinio maisto gamybos projektavimas, gyvūninio maisto gamybos projektavimas, marketingas ir tyrimai
Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų): gamybinė praktika, specialybinė praktika, maisto gamybos įmonių projektavimo praktika, ekonominių skaičiavimų praktika, maisto kokybės ir saugos praktika, baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 12 kreditų.

Studento pasirinkimai: Alternatyvos – 6 kreditai. Alternatyva 1: mityba, tvari maisto gamyba. Alternatyva 2: vadybos psichologija, verslo anglų kalba. Laisvai pasirenkami dalykai – 3 kreditai. Studentai gali rinktis dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo, pateikiamo Studijų valdymo sistemoje. Studijų programa siūlo šiuos laisvai pasirenkamuosius dalykus: maisto toksikologija, kulinarinis paveldas.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Programa iš kitų panašaus profilio koleginių programų išsiskiria tuo, kad yra vienintelė Lietuvoje, turinti technologinio profilio mokslinį personalą, praktinio ir mokslo taikomųjų tyrimų bazes, leidžiančias užtikrinti studijų ir mokslo rezultatų vienovę, įgalinančią tiekti darbo rinkai specialistą, analizuojantį technologines naujoves ir kūrybiškai jas taikantį praktinėje veikloje. Studijų programoje gerai organizuotas praktinis mokymas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai galės dirbti gamybos vadovais, vyr. technologais, technologais, gamybos kontrolieriais, meistrais/pamainos vadovais maisto pramonės įmonėse, galės kurti savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės: Kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas. Į antrosios pakopos studijų programas absolventai priimami universitetų nustatyta tvarka. Maisto studijų profesinio bakalauro laipsnį įgiję kolegijos absolventai studijas gali tęsti Lietuvoje: Kauno technologijos universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete bei užsienio aukštosiose mokyklose.