Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterinių tinklų administravimas (anglų k. - Computer Network Administration)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programos tikslas – parengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turinčius, konkurencingus darbo rinkoje, profesionalius informatikos inžinerijos specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti organizacijų informacijos ir ryšių technologijų (toliau IRT) sistemas, prižiūrėti techninę - programinę sistemų įrangą, administruoti tarnybas ir aptarnauti naudotojus užtikrinant paslaugų kokybę, planuoti, koordinuoti ir įdiegti informacijos saugumo priemones; vadovauti asmenų grupei įgyvendinant informacijos ir ryšių technologijų sistemų projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus bei mokančius įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu; taikyti dalykines žinias sprendžiant inžinerinio pobūdžio uždavinius ir problemas; dirbti individualiai, komandoje ir daugiakultūrinėje aplinkoje.

Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Suprasti informatikos inžinerijos konceptualius pagrindus ir gebėti šias žinias taikyti projektuojant ir diegiant IRT sistemas organizacijose.
2. Žinoti informacijos ir ryšių technologijas ir gebėti įdiegti, derinti bei konfigūruoti informacijos ir ryšių technologijų sistemų įrangą, vadovaujantis specifikacijoje numatytais reikalavimais.
2.1. Žinoti kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklo technologijas, jų veikimo principus bei gebėti žinias pritaikyti specifinių valdymo uždavinių ar funkcijų realizavimui.
2.2. Žinoti naujausias kibernetinės saugos technologijas, jų struktūrą bei saugos vertinimo metodikas bei gebėti žinias pritaikyti.
3.Žinoti inžinerinės veiklos planavimo, organizavimo metodus, teisinius ir norminius dokumentus, reglamentuojančius žmogaus ir darbų saugą bei kibernetinę saugą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
4. Taikant tiriamuosius metodus – informacijos šaltinių ir dokumentacijos analizę, vizualizavimą, kompiuterinį simuliavimą ir praktinius bandymus, - analizuoti funkcinius bei techninius organizacijos informacijos ir ryšių technologijų sistemų reikalavimus bei interpretuoti duomenis ir formuluoti išvadas.
5. Pasirenkant tinkamus tiriamuosius metodus analizuoti organizacijos informacijos ir ryšių technologijų sistemos poreikius ir įdiegimo sąlygas bei sudaryti techninių reikalavimų specifikacijas.
5.1. Analizuoti kiberfizinės sistemos sandarą, procesus ir techninius reikalavimus, juos įvertinti ir sudaryti reikalavimų specifikacijas.
5.2. Analizuoti ir įvertinti kibernetinės saugos reikalavimus bei parengti reikalavimų specifikacijas.
6. Ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti informacijos ir ryšių technologijų sistemų projektą, būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.
Specialieji gebėjimai
7. Savarankiškai parinkti informacijos ir ryšių technologijas ir/ar paslaugas, tarpusavyje suderinti bei parengti projekto aprašą ir brėžinius.
8. Planuoti ir organizuoti informacijos ir ryšių technologijų sistemų tarnybų bei įvairių įrenginių įdiegimo darbus, priimti sprendimus ir koreguoti veiklą, atsižvelgiant į veiklos analizę ir specialistų rekomendacijas.
9. Analizuoti ir įvertinti informacijos ir ryšių technologijų sistemų techninės ir programinės įrangos būseną.
9.1. Administruoti kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklo darbą, atpažinti eksploatavimo ir saugos problemas bei parengti pasiūlymus jų sprendimui.
9.2. Atpažinti informacijos sistemų ir kompiuterių tinklų kibernetinės saugos problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui.
10. Užtikrinti informacijos ir ryšių technologijų sistemų įrangos stabilų darbą ir saugų, nustatyti gedimus bei juos šalinti.
11. Administruoti tarnybas ir aptarnauti vartotojus, užtikrinant paslaugų kokybę.
Socialiniai gebėjimai
12. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, priimant veiklos vykdymo sprendimus ir imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių asmenų veiklos kokybę.
13. Dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika.
Asmeniniai gebėjimai
14. Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi.
15. Būti atsakingais už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei.

Mokymo ir mokymosi veiklos: interaktyvios paskaitos – aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė. Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas. Projektų rengimas – projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento studijų dalyko rezultatai vertinami dešimties balų kriterine vertinimo sistema. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais. Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis (studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais), baigiamojo darbo - kolegialusis (studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų – mokslininkų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų komisija) vertinimo būdai.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais – 15 kreditų. Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Ergonomika ir darbų sauga.
Studijų krypties apimtis kreditais – 120 kreditų – iš jų: Studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 81 kreditas: Matematika 1, Matematika 2, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Inžinerinė fizika, Elektrotechnika, Elektronika, Skaitmeniniai grandynai ir mikroprocesoriai, Objektinis programavimas, Duomenų valdymo technologija, Kompiuterių ir tinklo aparatinė ir programinė įranga(CompTIA+), Linux sistemos, Kompiuterių tinklo sauga, Kompiuterių tinklai 1, Kompiuterių tinklai 2, MS Windows sistemos, Debesų kompiuterija
Praktikos – 30 kreditų: Pažintinė praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas -9 kreditai.

Gilesnės informatikos inžinerijos krypties studijos – 45 kreditai:
Specializacijos:
1. Specializacijos Kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų administravimas tikslas − parengti kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų administratorių, gebantį organizuoti ir vykdyti sklandų, nepertraukiamą ir saugų kompiuterių tinklų fizinių sistemų ir daiktų tinklų, aplikacijų serverių ir duomenų bazių darbą.
21 kreditas: Scenarijų programavimo kalbos, Išmaniųjų įrenginių programavimo technologijos, Realaus laiko sistemos, Virtualių sistemų administravimas, Kursinis projektas
2. Specializacijos Kibernetinė sauga tikslas – parengti kibernetinės saugos specialistą, gebantį diegti, kurti, eksploatuoti informacijos sistemų ir kompiuterių tinklų kibernetinės saugos technologijas.
21 kreditas: Duomenų saugumas ir kriptografija, Informacijos saugos technologijos, Sistemų testavimas ir kokybės užtikrinimas, Kibernetinės saugos valdymas, Kursinis projektas

Studento pasirinkimai: Privalomieji dalykai – 15 kreditų: Programavimo technologijos, Teisinis duomenų saugos reglamentavimas, Belaidžio ryšio sistemos, Skaitmeninė ekonomika.
Studento laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai: Tinklapių kūrimo pagrindai, Turinio valdymo sistemos, Taikomųjų tyrimų metodologija, Kompiuterių tinklai (CCNA 1,2), Karjeros planavimas, Kompiuterių tinklai (CCNA 3,4), Mokslinė komunikacija anglų kalba. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Kompiuterių tinklai (CCNA 1,2), Kompiuterių tinklai (CCNA 3,4) dalykų studijos vyksta anglų kalba. Dviejų diplomų (Double degree) studijų programa Information Technology (Mikkeli XAMK, Suomija)

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Kompiuterinių tinklų administravimo studijų programos absolventas – informatikos mokslų profesinis bakalauras, gali dirbti kompiuterinių tinklų administratoriumi, kiberfizinių sistemų ir daiktų tinklų administratoriumi, kibernetinės saugos specialistu įvairiose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Absolventas taip pat geba dirbti kompiuterinių tinklų įrangos prekybos atstovu.

Tolesnių studijų galimybės: Tolesnių studijų galimybės universitetuose užtikrinamos informatikos mokslų krypčių magistrantūros studijų programose Lietuvoje. Tęstinumas galimas ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal aukštųjų mokyklų statutus.