Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos technologija (anglų k. - Multimedia technology)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550211

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): – rengti specialistus, gebančius vertinti multimedijos produktų ir skaitmeninės komunikacijos poreikį rinkoje bei su juo susijusio verslo galimybes; kurti ir pagrįsti naujų produktų koncepcijas; projektuoti, kurti ir diegti kokybiškus bei konkurencingus rinkos poreikius tenkinančius produktus, produktų kompleksus, sistemas ir sprendimus. Studijų programa skirta rengti multimedijos technologijos profesinius bakalaurus, kurie gebėtų dirbti inžinieriaus darbą įvairiose reklamos ir marketingo įmonėse, telekomunikacijų bendrovėse, leidybos, turizmo, prekybos, švietimo, elektroninės leidybos ir prekybos įmonėse ar jų padaliniuose, vadovauti šių įmonių ar jų padalinių darbui, organizuoti ir valdyti multimedijos produktų kūrimą.

Studijų rezultatai:
1. Ištirti ir išanalizuoti informacijos technologijos, multimedijos bei skaitmeninės komunikacijos rinką.
2. Išanalizuoti, įsisavinti ir pritaikyti multimedijos produktų kūrimo technologijas.
3. Iškelti kūrybiškas sprendimų idėjas ir jas įgyvendinti.
4. Parengti multimedijos produkto/sistemos techninę užduotį.
5. Parengti ir apdoroti multimedijos produkto kūrimui reikalingą tekstinę, grafinę, vaizdo, garso informaciją.
6. Suprojektuoti ir sukurti multimedijos produktus, įdiegti produktų kūrimo sistemas.
7. Ištestuoti produktus, išanalizuoti jų atitikimą standartams, suderinamumą ir tinkamumą, juos optimizuoti.
8. Pristatyti ir pateikti vartotojui (publikuoti) produktus įvairiose terpėse.
9. Suplanuoti, organizuoti ir valdyti multimedijos produktų kūrimo procesus.
10. Komunikuoti su rinkos dalyviais, dirbti komandoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, diskusijos, praktika, kursiniai ir baigiamojo darbo projektai, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento mokymo ir mokymosi rezultatai vertinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimties balų kriterinė skalė, susieta su studijų rezultatų pasiekimų lygmeniu. Galutinis pažymys susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzamino arba projekto įvertinimo dalių. Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo ir nešališkumo principais

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų: Filosofija, Specialybės kalbos kultūra, Anglų kalba.
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai: Matematika, Fizika, Informacinės technologijos, Duomenų bazių valdymo sistemos, Žmogaus sauga, Kompiuterinė grafika, Programavimas, Rinkodaros planavimas ir valdymas, Medija komunikacija, Teisės pagrindai, Verslo ekonomika, Vadyba, Elektroninė leidyba, Grafinis dizainas, Vizualizacija ir modeliavimas.
Gilesnei specializacijai skirtų dalykų apimtis – 21 kreditas: Dvimatė animacija, Trimatė animacija, Video ir audio technologija, Skaitmeninės spaudos technologija.
Praktikos:
1. Informacinės-komunikacinės technologijos (6 kreditai)
2. Multimedijos produkto kūrimas 1 (9 kreditai)
3. Multimedijos produkto kūrimas 2 (6 kreditai)
4. Baigiamoji praktika (9 kreditai).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (12 kreditų).

Studento pasirinkimai: Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Multimedijos technologijos studijų programoje arba kitose studijų programose dėstomų dalykų. Multimedijos technologijos studijų programoje siūlomi 6 pasirenkamieji dalykai, kurių apimtis – po 3 kreditus.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Multimedijos technologijos studijų programa sukurta ir pradėta realizuoti Kauno kolegijoje 2005 m. Tai buvo pirmoji tokia programa Lietuvoje. Programa sukurta kartu su Danijos partneriais, kurie ir dabar dalyvauja programos realizavimo ir tobulinimo procese. Vieno semestro (30 kreditų) studijų dalykų rinkinys užsienio studentams yra dėstomas anglų kalba.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai dirba įvairiose Lietuvos ir užsienio šalių verslo įmonėse ir valstybės institucijose: dizaino, reklamos, turizmo, architektūros, žiniasklaidos, leidybos, informacinių ir komunikacinių technologijų įmonėse, įvairių sričių e-valdymo, e-prekybos, mokesčių ir socialinio draudimo institucijose, šalies televizijos studijose, reklamos, prodiuserinėse kompanijose ir kt. Absolventai sėkmingai kuria įvairių sričių reklamos produktus, žiniatinklio svetaines, įvairių procesų ir produktų vizualizacijas, e-leidinius, programuoja valdymo procesus, rengia, filmuoja ir montuoja TV laidas, reklamą, koncertų, kultūros ir sporto renginių medžiagą ir t.t. Dalis absolventų sėkmingai kuria ir plėtoja savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės: baigus šią studijų programą, absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose jų nustatyta tvarka.