Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės sistemos (anglų k. - Information systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Studijų krypties šaka

Informacinių sistemų inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius analizuoti įmonių ir organizacijų informacinius poreikius, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti bei prižiūrėti informacines sistemas, taikomąsias programas, mobiliąsias aplikacijas.
Studijų rezultatai:
1. Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus informatikos inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Įgys algoritmų ir jų analizės, programavimo technologijų ir metodų, programų sistemų kūrimo procesų žinių.
3. Gebės rasti ir apdoroti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
4. Taikys įvairius tyrimų metodus, sprendžiant informatikos inžinerijos problemas, apdoros tyrimų rezultatus, pateiks šių rezultatų praktines išvadas.
5. Gebės atlikti įmonių ir organizacijų kompiuterizavimo tikslų ir poreikių analizę, specifikuoti reikalavimus informacinėms sistemoms, taikomosioms programoms, mobiliųjų aplikacijų kurimui ir modernizavimui.
6. Gebės projektuoti įvairios apimties ir paskirties programų sistemas.
7. Gebės programuoti, testuoti, modernizuoti informacines sistemas, taikomąsias programas, mobiliąsias aplikacijas.
8. Gebės diegti, derinti ir prižiūrėti įvairios apimties ir paskirties programų sistemas, administruoti kompiuterių tinklus ir serverius.
9. Gebės planuoti, valdyti programų sistemų kūrimo, diegimo ir modernizavimo projektus, vertinti programinės įrangos atitikimą šiuolaikiniams reikalavimams.
10. Gebės spręsti informatikos inžinerijos problemas pavieniui ir komandoje, pristatys specialistams ir plačiai auditorijai jų sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
11. Įgys būtinus mokymosi ir praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, tobulėti profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, kolokviumai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Dalykai: profesinės kalbos kultūra, profesinė užsienio kalba, filosofija, sociologija, profesinė etika, taikomieji tyrimai, psichologija, praktinė informatika, taikomoji matematika, fizika, programavimo modulis, kompiuterių techninė ir programinė įranga, duomenų bazės ir informacinės sistemos, saugus darbas ir civilinė sauga, internetinės technologijos, kompiuterių tinklai, diskrečioji matematika, programavimas mobiliesiems įrenginiams, duomenų struktūros ir algoritmai, ekonomika, vadybos pagrindai, teisės pagrindai, programų sistemų inžinerija.
Praktikos: kompiuterinė mokomoji, programavimo mokomoji, internetinių sistemų valdymo, profesinė, IS projektavimo, baigiamoji.
Studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai, praktikų – 33 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendrakoleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto: A1 dalykų blokas (filosofija, sociologija, profesinė etika), A2 dalykų blokas (taikomieji tyrimai, psichologija), A3 dalykų blokas (mikroprocesorinės valdymo sistemos, valdikliai), A4 dalykų blokas (kompiuterinė braižyba, multimedija ir kompiuterinis dizainas), A5 dalykų blokas (duomenų bazių programavimas, mobiliosios tinklų technologijos), A6 dalykų blokas (verslo programinė įranga, elektroninė komercija, duomenų gavyba), A7 dalykų blokas (internetinių sistemų projektavimas, karkasinis programavimas), A8 dalykų blokas (projektų valdymas, programų sistemų projektų ir kokybės valdymas).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Informacinių sistemų studijų programos studentai mokosi šiuolaikinių programavimo, duomenų bazių technologijų. Absolventai įgyja kompetencijų dirbti sumaniosios specializacijos informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros kryptyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Informacinių sistemų studijų programos absolventai galės dirbti programinės įrangos kūrimo, testavimo, diegimo ir eksploatacijos specialistais, projektų vadovais, padalinių vadovais įvairiuose biuruose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.