Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių sistemų technologija (anglų k. - Information Systems Technology)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Informacinių sistemų inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

SV8-101_ŠVK_Informacinių sistemų technologija_653E15005.doc

Valstybinis kodas

6531BX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550710

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-10-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti informacinių komunikacinių technologijų sistemas organizacijoje, prižiūrėti, tobulinti bei valdyti kompiuterių techninę ir programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją
Studijų rezultatai:
Įgyti žinias ir gebėjimus:
1. Žinoti ir suprasti klasikinius fundamentaliųjų mokslų dėsnius ir metodus, jų pritaikymo galimybes tarpdalykinėse studijose bei profesinėje veikloje
2. Žinoti informacinių sistemų sąvokas ir suprasti jų turinį
3. Žinoti ir suprasti programavimo bei duomenų bazių valdymo principus
4. Žinoti ir suprasti kompiuterių sandarą, tinklų komponentus, struktūrą ir jų veikimo principus
Gebėti atlikti inžinerinę analizę:
5. Analizuoti organizacijos informacines sistemas ir nustatyti kompiuterinių paslaugų poreikius organizacijoje
6. Argumentuotai parinkti kompiuterių tinklų bei informacinių sistemų projektavimo, programavimo, diegimo ir apsaugos šiuolaikiškus būdus
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų informatikos inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti:
7. Surinkti ir aprašyti reikalavimus kuriamai informacinei sistemai, parengti informacinės sistemos projekto modelį
8. Suprasti kompiuterių tinklų projektavimo metodus ir parinkti optimaliausią variantą konkrečiai situacijai
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus:
9. Atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti naujausias technologijas
10. Kurti informacinių sistemų prototipus ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius:
11. Vykdyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus.
12. Administruoti kompiuterines informacines sistemas ir naudoti informacijos apsaugos priemones.
13. Diegti ir taikyti kompiuterines informacinių sistemų technologijas organizacijos veikloje, įvertinant pasirinktų sprendimų etinius, komercinius ir saugos aspektus.
14.
a) Grupinio darbo sistema:
Planuoti, konfigūruoti ir administruoti grupinio darbo sistemas.
b) Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra:
Projektuoti, prižiūrėti kompiuterių tinklus ir konfigūruoti tinklo operacines sistemas.
c) Programavimas išmaniesiems įrenginiams:
Projektuoti ir programuoti mobiliąsias programėles išmaniesiems įrenginiams.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus:
15. Dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.
16. Išmanyti pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiimti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, kursinis darbas, praktika.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamais vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimas ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Taikomoji matematika, fizika, informacinės technologijos, kompiuterinė grafika, diskrečioji matematika, algoritmavimo pagrindai, kompiuterio aparatinė įranga, inžinerinės medžiagos, programavimo pagrindai, duomenų bazių valdymas, elektronika, operacinių sistemų valdymas, internetinės technologijos, objektinis programavimas, įmonių ekonomika ir vadyba, kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos, informacijos apsauga, informacinių sistemų inžinerija, žmonių sauga ir ergonomika, specialybės kalbos pagrindai, specialybės anglų kalba/ specialybės vokiečių kalba/ specialybės prancūzų kalba/ specialybės rusų kalba,
Praktikų trukmė – 20 savaičių: internetinių technologijų, kompiuterių aparatinės įrangos, programavimo, kompiuterių sistemų kūrimo ir baigiamoji praktikos.
Specializacijos:
a) Grupinio darbo sistema:
interaktyvių tinklapių kūrimas, komunikavimo sistemų programavimas, grupinio darbo sistemos serverio infrastruktūros diegimas ir priežiūra.
b) Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra:
programinis tinklų valdymas; tinklo operacinės sistemos, jų administravimas; kompiuterių tinklų technologijos ir sauga.
c) Programavimas išmaniesiems įrenginiams:
mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje, mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje
Studento pasirinkimai:
Profesinė etika / bendravimo psichologija, technikos filosofija / teisės pagrindai.
Studentai renkasi vieną iš Informacinių sistemų technologijos studijų programoje esančių specializacijų ir studijuoja šiuos dalykus:
a) Grupinio darbo sistemas: interaktyvių tinklapių kūrimą, komunikavimo sistemų programavimą, grupinio darbo sistemos serverio infrastruktūros diegimą ir priežiūra.
b) Kompiuterinių tinklų projektavimą, diegimą ir priežiūrą: programinį tinklų valdymą, tinklo operacines sistemas, jų administravimą, kompiuterių tinklų technologijas ir saugą.
c) Programavimą išmaniesiems įrenginiams:
mobiliųjų programėlių programavimą Android aplinkoje, mobiliųjų programėlių programavimą iOS aplinkoje.
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriami 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje studentai gali rinktis vieną iš trijų specializacijų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgijęs informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį absolventas galės dirbti projektų vadovu, padalinio vadovu, informacinių sistemų projektuotoju ir programuotoju, duomenų bazių administratoriumi, kompiuterių tinklų administratoriumi įmonėse ar įstaigose, naudojančiose savo darbe kompiuterinę techniką, kompiuterių tinklus, duomenų bazių valdymo sistemas, taikomąją programinę įrangą
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus informacinių sistemų technologija studijų programą studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties bei fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties studijų programas.