Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių sistemų inžinerija (anglų k. - Information Systems Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-01-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti informacinių sistemų inžinerijos specialistą, gebantį atlikti įmonių/organizacijų veiklos ir informacinių sistemų poreikių specifikavimą, projektuoti, programuoti, diegti, tobulinti ir atnaujinti kompiuterizuotas informacines sistemas, diegti ir administruoti kompiuterių tinklus ir operacines sistemas, kurti ir administruoti duomenų bazes bei internetines svetaines, gebantį savarankiškai priimti sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos, socialinių, humanitarinių mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus informatikos inžinerijos fundamentaliems pagrindams suprasti bei profesiniams tikslams pasiekti. Žinos kompiuterių architektūrą, tinklus, operacines sistemas, turės funkcinio ir objektinio programavimo žinių ir gebės jas taikyti. Žinos informacinių sistemų, duomenų bazių kūrimo, administravimo ir programavimo principus ir taikys projektuojant informacines sistemas ir duomenų bazes, taikydamas įvairias sistemų projektavimo ir modeliavimo metodikas bei įrankius pagal apibrėžtus reikalavimus. Gebės taikyti interneto technologijų ir internetinių programų kūrimo žinias kūrybiškai žinomais metodais spręsdamas inžinerinius uždavinius. Žinos duomenų struktūras, algoritmus, duomenų analizės principus ir taikys praktikoje. Išmanys ir taikys informacijos, autorių teisių apsaugos įstatymus, aplinkos bei darbų saugą reglamentuojančius teisės aktus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją, naudojant informacines technologijas, duomenų bazes, programinę įrangą ir kitus mokslinius bei inžinerinius informacijos šaltinius. Vertins ir valdys organizacijos informacinius išteklius taikant inžinerinius ir duomenų analizės metodus Vertins inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu, parenkant informacinių sistemų sudėtines dalis ir struktūrą. Gebės eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis Turės darbo su kompiuterių technine ir programine įranga įgūdžių.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti, įdiegti ir prižiūrėti programinę bei techninę įrangą informacinių sistemų inžinerijos problemoms spręsti. Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones projektuojant ir realizuojant duomenų bazes.
Projektuos organizacijos poreikius tenkinančias interneto svetaines, informacines sistemas ir programinę įrangą kūrybiškai taikant informatikos inžinerijos analizės, projektavimo ir modeliavimo metodus. Išmanys ir taikys informacinių sistemų saugos principus, supras inžinerinės veiklos organizavimo, darbo principus.
Atliks įmonių kompiuterizuotų veiklos procesų modeliavimą ir modernizavimą, vartotojų informacinių poreikių analizę planuos, projektuos kompiuterizuotas informacines sistemas, vykdys/valdys IS kūrimo, diegimo ar plėtros projektus.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje. Gebės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių problemų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius IS kūrimo, diegimo ar plėtros projektų vykdymo ir valdymo aspektus. Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai, praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Filosofija – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Diskrečioji matematika, Kompiuterinė fizika, Informacinės technologijos, Skaitmeninių įtaisų programavimas, Operacinės sistemos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Programavimas, Programų inžinerija, Duomenų struktūros ir algoritmai, Informacinių sistemų projektavimas, Kompiuterių architektūra ir tinklai, Duomenų bazių sistemos, Internetinės technologijos, Teisė, Ekonomikos teorija, Projektų valdymas, IT verslo valdymo sistemos, Kompiuterio ir žmogaus sąsaja, Informacinių sistemų sauga.
Specialieji studijų dalykai:
Taikomieji tyrimai, laisvai studento pasirenkami dalykai (Socialinis projektas, Verslo užsienio (anglų, rusų) kalba, Dalykinio bendravimo psichologija, Vizualinės ir apsaugos sistemos, Dokumentų valdymas, Grafinis dizainas, Transporto ir logistikos sistemos, Verslo intelektika ir duomenų vizualizavimas, Virtualizacija ir debesų kompiuterija – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Pažintinė praktika, Programavimo ir duomenų bazių praktika, Gamybinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į inovatyvių IS sprendimų ir technologijų analizę, vertinimą, kūrimą, IS projektų vadybos technologijų taikymą verslo įmonėse ar organizacijose, į procesų informacinių poreikių analizę, projektavimą, programinį realizavimą, diegimą, priežiūrą ir plėtrą, informacines sistemas, informacinių sistemų projektų vadybos modelius, metodus ir įrankius, gebėjimą pagrįstai įvertinti kuriamų ar plėtojamų informacinių sistemų funkcionavimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji šią studijų programą gali dirbti: įvairiose įmonėse bei organizacijose informacinių sistemų analitikais, IS projektų vadovais, duomenų bazių administratoriais vykdyti informacinių sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą, dalyvauti informacinių sistemų kūrimo/plėtros projektuose.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas informatikos inžinerijos studijų krypties universitetinių studijų programas.