Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos inžinerija (anglų k. - Informatics Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-12-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie kompiuterių, jų sistemų, komunikacinių tinklų, realaus laiko informacijos apdorojimo ir valdymo sistemų kūrimą, diegimą ir palaikymą, išugdyti gebėjimus projektuoti ir realizuoti kompiuterizuotas sistemas, dirbti inžinerinį darbą įmonėse.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Turi matematinių koncepcijų bei principų, diferencialinio ir integralinio skaičiavimų bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos, statistikos pagrindų, tiesinės algebros, skaitinės analizės žinių.
A2 Turi humanitarinių ir socialinių mokslų žinių inžinerinės profesijos tikslams pasiekti ir platesnei erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
A3 Turi fundamentaliųjų žinių apie gamtos dėsnius, reiškinius ir tų reiškinių kiekybinę išraišką, inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes.
A4 Žino ir sistemiškai supranta algoritmų ir jų analizės, programavimo technologijų ir metodų, programų sistemų kūrimo procesų esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
A5 Turi žinių apie informacijos apdorojimo sistemų kūrimo metodus ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveiką, interneto technologijų taikymą.
A6 Žino ir supranta skaitmeninės logikos, kompiuterių elementų, kompiuterių architektūrų, operacinių sistemų, kompiuterių tinklų ir virtualizacijos technologijas ir metodus.
A7 Žino fundamentinius informacijos saugumo principus ir kibernetiniam saugumui užtikrinti skirtas informacines technologijas, metodus ir sprendimus.
Informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo specializacijos absolventams:
A8 Turi žinių apie informacines technologijas ir jų taikymą, saugių kompiuterinių sistemų kūrimo, administravimo ir palaikymo metodus ir priemones.
Daiktų interneto technologijų specializacijos absolventams:
A8 Turi žinių apie kompiuterių sistemų inžineriją ir daiktų interneto sistemų kūrimo metodus, procesus ir technologijas.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba formuluoti, analizuoti ir vertinti kompiuterinių sistemų kūrimo ir informacinių technologijų taikymo problemas ir inžinerinius uždavinius, nusimano apie naujas ir reikšmingas informatikos inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas ir tendencijas.
B2 Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, eksperimentinę, gamybinę, analitinę ir modeliavimo įrangą inžineriniams uždaviniams ir problemoms spręsti.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba projektuoti kompiuterines sistemas, naudojant šiuolaikinius projektavimo procesus, metodus ir priemones, valdyti projektavimo procesą.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba surasti ir analizuoti informaciją spausdintiniuose šaltiniuose, elektroniniuose ištekliuose, duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose, suprasti naujausias technologijas teoriniame lygmenyje.
D2 Geba atlikti inžinerinei veiklai reikalingus eksperimentinius darbus, analizuoti, vertinti ir interpretuoti praktinių taikymų ir mokslinių eksperimentų rezultatus, formuluoti išvadas ir rekomendacijas.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba realizuoti, diegti, prižiūrėti ir tobulinti kompiuterines sistemas, jų programinę ir techninę įrangą, įvertinti pasirinktų sprendimų etinius, socialinius, ekonominius ir kibernetinio saugumo aspektus.
E2 Geba parengti kompiuterių sistemos standartizuotą inžinerinę dokumentaciją.
Informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo specializacijos absolventams:
E3 Geba analizuoti, projektuoti, realizuoti, diegti ir eksploatuoti saugias kompiuterių sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, taikant kompiuterių ir jų sistemų, kibernetinio saugumo, kompiuterių tinklų, programavimo technologijų, informacijos apdorojimo sistemų dalykines žinias.
Daiktų interneto technologijų specializacijos absolventams:
E3 Geba analizuoti, projektuoti, realizuoti, diegti, prižiūrėti ir plėtoti kompiuterines daiktų interneto sistemas, kompiuterinių sistemų techninę ir tarpinę programinę įrangą, naudojant kompiuterinės analizės, modeliavimo, projektavimo ir eksperimentų valdymo priemones.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba pristatyti specialistams ir plačiai auditorijai informatikos inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
F2 Geba bendrauti problemos sprendimo projekto grupėje, dirbti projektavimo grupės nariu ar vadovu.
F3 Geba savarankiškai nuolat mokytis, tobulėti, formuluoti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus informatikos inžinerijos bei gretutinėse srityse, panaudojant vadybos ir organizacinio darbo žinias.
F4 Geba naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais.
F5 Geba suprasti sukurtų informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus, seminarus, grupines ir individualias konsultacijas, diskusijas, debatus, refleksijas, atvejų analizes, klaidų analizes, pristatymus, demonstracijas ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei individualių ir grupinių projektų rengimas, literatūros paieška ir analizė, problemų sprendimas, ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendriesiems universitetinių studijų ir socialinių mokslų dalykams skirta 18 kreditų, studijų krypties dalykams (inžinerijos pagrindų, matematikos ir fizinių mokslų, krypties pagrindų, specializacijos) skirti 183 kreditai (iš jų 30 kreditų specializacijos dalykams), praktikai skirta 15 kreditų, baigiamajam darbui skirta 15 kreditų ir laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 9 kreditų. Iš viso studijuojama 36 dalykai.
Studentai studijuoja pagrindinės studijų krypties dalykus: matematiką, informacines technologijas, fiziką, kibernetinį saugumą, objektinio programavimo pagrindus, kompiuterių architektūras, skaitmeninės logikos pradmenis, kompiuterinę grafiką, tikimybių teoriją ir statistiką, duomenų struktūrų pagrindus, duomenų bazes, algoritmų sudarymą ir analizę, diskrečiąsias struktūras, programavimo inžineriją, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, operacines sistemas, informacinių technologijų saugą, įmonių kompiuterinių sistemų kūrimo platformas, kompiuterinių sistemų analizę ir projektavimą ir kitus dalykus. Programoje yra numatytas informacinių technologijų produkto vystymo projektas (12 kreditų). Programoje yra numatyta baigiamoji profesinės veiklos praktika (15 kreditų).
Specializacijos:
Daiktų interneto technologijos;
Informacinės technologijos ir kibernetinis saugumas.
Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi vieną iš dviejų specializacijų, kurias sudaro 30 kreditų vertės dalykų rinkinys.
Be to, studentai gali rinktis studijų dalykus iš:
• 6 kreditų filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvų;
• 6 kreditų socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvų;
• laisvai pasirenkamų bet kurios kitos studijų krypties dalykų, kurie bendrai sudaro 9 kreditus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi teorinių ir praktinių kompiuterių, jų sistemų, komunikacinių tinklų, kibernetinio saugumo, realaus laiko informacijos apdorojimo ir valdymo sistemų kūrimo bei diegimo žinių, geba projektuoti ir diegti saugias kompiuterines sistemas, informatikos inžinerijos sprendimus ir taikyti informacines technologijas įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti sistemų analitiku, programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėju, sistemų administravimo ir aptarnavimo specialistu, kibernetinio saugumo specialistu, saugių informacinių technologijų sprendimų kūrėju ir infrastruktūros vystytoju, IT vadovu įvairiose organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galima rinktis antrosios pakopos studijas. Absolventas gali tęsti studijas informatikos, informatikos inžinerijos ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.