Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos inžinerija (anglų k. - Informatics Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti teorinių ir praktinių žinių apie kompiuterių, jų sistemų, komunikacinių tinklų, realaus laiko informacijos apdorojimo ir valdymo sistemų kūrimą, diegimą ir palaikymą, išugdyti gebėjimus projektuoti ir realizuoti kompiuterizuotas sistemas, dirbti inžinerinį darbą įmonėse.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Paaiškinti gamtos dėsnius, fizikinius reiškinius, matematinius metodus ir teorijas, susijusius su kompiuterių technine ir programine įranga, apžvelgti svarbius informatikos mokslų istorinius pokyčius, dabarties ir ateities tendencijas.
A2 Paaiškinti algoritmų kūrimo ir jų analizės principus, programavimo technologijų ir kalbų pritaikymo galimybes, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, programų sistemų kūrimo ir priežiūros procesų esminius principus ir metodus.
A3 Taikyti verslo, ekonomines, darnaus vystymo ir teisines žinias profesinėje veikloje, kuriant etikos normas, teisinius reikalavimus ir visuomenės poreikius atitinkančius informatikos inžinerijos sprendimus.
A4 Taikyti informacijos saugumo principus ir kibernetinio saugumo užtikrinimo metodus ir technologijas, kuriant saugius informatikos inžinerijos taikomuosius sprendimus.
A5 Paaiškinti kompiuterių techninės įrangos veikimo principus, sandarą, įskaitant skaitmeninės logikos, kompiuterių architektūrų, operacinių sistemų, virtualizacijos technologijas ir metodus.
A6 Taikyti kompiuterių sistemų inžinerijos ir daiktų interneto sistemų kūrimo metodus, procesus ir technologijas, kuriant daiktų interneto taikomuosius sprendimus.
A7 Taikyti informacinių technologijų, organizacijų kompiuterinių sistemų administravimo ir palaikymo bei informacijos saugos metodų žinias, kuriant įmonių kompiuterizavimo taikomuosius sprendimus.
A8 Taikyti saugių sistemų ir paslaugų kūrimo ir integracijos, duomenų saugumo užtikrinimo, administravimo ir palaikymo metodų ir priemonių žinias, kuriant saugius taikomuosius sprendimus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Apibrėžti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemą ir surasti, paruošti ir apžvelgti jai spręsti reikalingą informaciją spausdintiniuose šaltiniuose, elektroniniuose ištekliuose, duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose.
B2 Analizuoti ir kritiškai vertinti informatikos inžinerijos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingą informaciją pagal pasirinktus kriterijus, formuluojant argumentuotas išvadas ir rekomendacijas.
Specialieji gebėjimai:
C1 Parinkti ir taikyti tinkamus metodus, analitinę ir modeliavimo, eksperimentinę, gamybinę įrangą inžineriniams uždaviniams ir problemoms spręsti, kuriant naujus ar tobulinant esamus taikomuosius sprendimus.
C2 Realizuoti, diegti, prižiūrėti ir tobulinti kompiuterines sistemas, jų programinę ir techninę įrangą, įvertinti pasirinktų sprendimų etinius, ekonominius, našumo, patikimumo ir kibernetinio saugumo aspektus.
C3 Projektuoti kompiuterines sistemas, naudojant šiuolaikinius projektavimo procesus, metodus ir priemones, bei metodiškai parengti kompiuterių sistemos standartizuotą inžinerinę dokumentaciją.
C4 Analizuoti, projektuoti, realizuoti, diegti, prižiūrėti ir plėtoti kompiuterines daiktų interneto sistemas, kompiuterinių sistemų techninę ir tarpinę programinę įrangą, naudojant kompiuterinės analizės, modeliavimo, projektavimo ir eksperimentų valdymo priemones.
C5 Analizuoti, projektuoti, realizuoti, diegti ir eksploatuoti organizacijų kompiuterinių sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, taikant kompiuterių ir jų sistemų, kompiuterių tinklų, programavimo technologijų, informacijos apdorojimo sistemų ir informacijos saugos dalykines žinias.
C6 Analizuoti, projektuoti, realizuoti, diegti ir eksploatuoti saugias kompiuterių sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, taikant kompiuterių ir jų sistemų, kibernetinio saugumo, kompiuterių tinklų, programavimo technologijų, informacijos apdorojimo sistemų dalykines žinias.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Pristatyti specialistams ir plačiai auditorijai informatikos inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
D2 Dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Savarankiškai nuolat mokytis, tobulėti, formuluoti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus informatikos inžinerijos bei gretutinėse srityse.
E2 Savarankiškai ir atsakingai dirbti, laikantis numatyto plano ir įsipareigojimų, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę už darbo rezultatus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus, seminarus, grupines ir individualias konsultacijas, diskusijas, debatus, refleksijas, atvejų analizes, klaidų analizes, pristatymus, demonstracijas ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei individualių ir grupinių projektų rengimas, literatūros paieška ir analizė, problemų sprendimas, ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendriesiems universitetinių studijų ir socialinių mokslų dalykams skirta 18 kreditų, studijų krypties dalykams (inžinerijos pagrindų, matematikos ir fizinių mokslų, krypties pagrindų, specializacijos) skirti 183 kreditai (iš jų 30 kreditų specializacijos dalykams), praktikai skirta 15 kreditų, baigiamajam darbui skirta 15 kreditų ir laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 9 kreditų. Iš viso studijuojama 36 dalykai.
Studentai studijuoja pagrindinės studijų krypties dalykus: matematiką, informacines technologijas, fiziką, kibernetinį saugumą, objektinio programavimo pagrindus, kompiuterių architektūras, skaitmeninės logikos pradmenis, kompiuterinę grafiką, tikimybių teoriją ir statistiką, duomenų struktūrų pagrindus, duomenų bazes, algoritmų sudarymą ir analizę, diskrečiąsias struktūras, programavimo inžineriją, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, operacines sistemas, informacinių technologijų saugą, įmonių kompiuterinių sistemų kūrimo platformas, kompiuterinių sistemų analizę ir projektavimą ir kitus dalykus. Programoje yra numatytas informacinių technologijų produkto vystymo projektas (12 kreditų). Programoje yra numatyta baigiamoji profesinės veiklos praktika (15 kreditų).
Specializacijos:
Daiktų interneto technologijos specializacijos moduliai:
Kompiuterinių sistemų inžinerija, Daugiaagenčių sistemų pagrindai, Realaus laiko sistemos, Daiktų interneto įrenginiai ir technologijos, Aplinkos kompiuterizacija ir protingos sistemos;
Informacinės technologijos ir kibernetinis saugumas specializacijos moduliai:
Saugių sistemų kūrimo pagrindai, Duomenų saugyklos, Elektroninių dokumentų ir duomenų saugumas, Sistemų administravimas ir techninis palaikymas, Sistemų integracijos technologijos ir saugių paslaugų kūrimas.
Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi vieną iš dviejų specializacijų, kurias sudaro 30 kreditų vertės dalykų rinkinys.
Be to, studentai gali rinktis studijų dalykus iš:
• 6 kreditų filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvų;
• 6 kreditų socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvų;
• laisvai pasirenkamų bet kurios kitos studijų krypties dalykų, kurie bendrai sudaro 9 kreditus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi teorinių ir praktinių kompiuterių, jų sistemų, komunikacinių tinklų, kibernetinio saugumo, realaus laiko informacijos apdorojimo ir valdymo sistemų kūrimo bei diegimo žinių, geba projektuoti ir diegti saugias kompiuterines sistemas, informatikos inžinerijos sprendimus ir taikyti informacines technologijas įvairiose įmonėse ir organizacijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti sistemų analitiku, programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėju, sistemų administravimo ir aptarnavimo specialistu, kibernetinio saugumo specialistu, saugių informacinių technologijų sprendimų kūrėju ir infrastruktūros vystytoju, informacinių technologijų vadovu įvairiose organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galima rinktis antrosios pakopos studijas. Absolventas gali tęsti studijas informatikos, informatikos inžinerijos ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-08-10