Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatikos inžinerija (anglų k. - Informatics Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-12-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, turinčius teorinių ir praktinių žinių apie kompiuterių, jų sistemų, komunikacinių tinklų, realaus laiko informacijos apdorojimo ir valdymo sistemų kūrimą bei diegimą ir jų palaikymą, gebančius projektuoti ir realizuoti kompiuterizuotas sistemas, informatikos inžinerijos įtaisus bei taikyti verslo valdymo sistemų informacines technologijas, gebančius dirbti informacinėmis technologijomis pagrįstų sistemų projektavimo, programavimo, technologinį ir kitą inžinerinį darbą įmonėse bei organizacijose.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Turėti matematinių koncepcijų bei principų, diferencialinio ir integralinio skaičiavimų bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos, statistikos pagrindų, tiesinės algebros, skaitinės analizės žinių.
A2 Turėti humanitarinių ir socialinių mokslų žinių inžinerinės profesijos tikslams pasiekti ir platesnei erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
A3 Turėti fundamentaliųjų žinių apie gamtos dėsnius, reiškinius ir tų reiškinių kiekybinę išraišką, inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes.
A4 Žinoti ir sistemiškai suprasti algoritmų ir jų analizės, programavimo technologijų ir metodų, programų sistemų kūrimo procesų esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
A5 Turėti žinių apie informacijos apdorojimo sistemų kūrimo metodus ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveiką, interneto technologijų taikymą.
A6 Žinoti ir suprasti skaitmeninės logikos, kompiuterių elementų, kompiuterių architektūrų, operacinių sistemų, kompiuterių tinklų ir virtualizacijos technologijas ir metodus.
A7 Turėti žinių apie informacines technologijas ir jų taikymą, organizacijų kompiuterinių sistemų administravimo ir palaikymo bei informacijos saugos metodus.
A8 Turėti žinių apie kompiuterių sistemų inžineriją ir realaus laiko bei įterptinių sistemų kūrimo metodus, procesus ir technologijas.
Inžinerinė analizė:
B1 Formuluoti, analizuoti ir vertinti kompiuterinių sistemų kūrimo ir informacinių technologijų taikymo problemas ir inžinerinius uždavinius, nusimanyti apie naujas ir reikšmingas informatikos inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas ir tendencijas.
B2 Parinkti ir taikyti tinkamus metodus, eksperimentinę, gamybinę, analitinę ir modeliavimo įrangą inžineriniams uždaviniams ir problemoms spręsti.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Projektuoti kompiuterines sistemas, naudojant šiuolaikinius projektavimo procesus, metodus ir priemones, valdyti projektavimo procesą.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Surasti ir analizuoti informaciją spausdintiniuose šaltiniuose, elektroniniuose ištekliuose, duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose, suprasti naujausias technologijas teoriniame lygmenyje.
D2 Atlikti inžinerinei veiklai reikalingus eksperimentinius darbus, analizuoti, vertinti ir interpretuoti praktinių taikymų ir mokslinių eksperimentų rezultatus, formuluoti išvadas ir rekomendacijas.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Realizuoti, diegti, prižiūrėti ir tobulinti kompiuterines sistemas, jų programinę ir techninę įrangą, įvertinti pasirinktų sprendimų etinius, socialinius, ekonominius ir saugos aspektus.
E2 Parengti kompiuterių sistemos standartizuotą inžinerinę dokumentaciją.
E3 Analizuoti, projektuoti, realizuoti, diegti ir eksploatuoti organizacijų kompiuterinių sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, taikant kompiuterių ir jų sistemų, kompiuterių tinklų, programavimo technologijų, informacijos apdorojimo sistemų ir informacijos saugos dalykines žinias.
E4 Analizuoti, projektuoti, realizuoti, diegti, prižiūrėti ir plėtoti kompiuterines realaus laiko ir įterptines sistemas, kompiuterinių sistemų techninę ir tarpinę programinę įrangą, naudojant kompiuterinės analizės, modeliavimo, projektavimo ir eksperimentų valdymo priemones.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Pristatyti specialistams ir plačiai auditorijai informatikos inžinerijos problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
F2 Bendrauti problemos sprendimo projekto grupėje, dirbti projektavimo grupės nariu ar vadovu.
F3 Savarankiškai pačiam nuolat mokytis, tobulėti, formuluoti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus informatikos inžinerijos bei gretutinėse srityse, panaudojant vadybos ir organizacinio darbo žinias.
F4 Naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais.
F5 Suprasti sukurtų informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus, seminarus, grupines ir individualias konsultacijas, diskusijas, debatus, refleksijas, atvejų analizes, klaidų analizes, pristatymus, demonstracijas ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei individualių ir grupinių projektų rengimas, literatūros paieška ir analizė, problemų sprendimas, ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendriesiems universitetinių studijų dalykams skirta 15 kreditų, studijų krypties dalykams (inžinerijos pagrindų, matematikos ir fizinių mokslų, krypties pagrindų, specializacijos) skirti 165 kreditai (iš jų 30 kreditų specializacijos dalykams), praktikai skirta 18 kreditų, baigiamajam darbui skirta 12 kreditų ir laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 15 kreditų. Socialinių mokslų dalykams (asmenybės ugdymo, antreprenerystės ir ekonomikos) skirta 15 kreditų. Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Studentai studijuoja pagrindinės studijų krypties dalykus: matematiką, informacines technologijas, fiziką, kibernetinį saugumą, objektinio programavimo pagrindus, kompiuterių architektūras, skaitmeninės logikos pradmenis, tikimybių teoriją ir statistiką, duomenų struktūrų pagrindus, duomenų bazes, algoritmų sudarymą ir analizę, diskrečiąsias struktūras, programavimo inžineriją, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, operacines sistemas, realaus laiko sistemas ir kitus dalykus.
Programoje yra numatyta baigiamoji profesinės veiklos praktika (18 kreditų).
Specializacijos:
Informacinės technologijos;
Daiktų interneto technologijos.
Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi vieną iš dviejų specializacijų, kurias sudaro 30 kreditų vertės dalykų rinkinys.
Be to, studentai gali rinktis studijų dalykus iš:
• 3 kreditų asmens sveikatos ugdymo alternatyvų;
• 6 kreditų filosofijos alternatyvų;
• 6 kreditų užsienio kalbų alternatyvų;
• 3 kreditų asmenybės ugdymo alternatyvų;
• 6 kreditų verslumo ugdymo alternatyvų;
• 6 kreditų socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvų;
• laisvai pasirenkamų bet kurios kitos studijų krypties dalykų, kurie bendrai sudaro 15 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi teorinių ir praktinių kompiuterių, jų sistemų, komunikacinių tinklų, realaus laiko informacijos apdorojimo ir valdymo sistemų įrangos kūrimo bei diegimo žinių, geba projektuoti ir diegti kompiuterizuotas sistemas, informatikos inžinerijos įtaisus ir verslo valdymo sistemų informacines technologijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti sistemų analitikais, analitikais-programuotojais, programinės ir techninės įrangos kūrimo ir aptarnavimo specialistais, kompiuterinių sistemų projektuotojais ir kūrėjais, informacinių technologijų analitikais, įmonių IT sprendimų kūrėjais ir projektų vadovais įvairiose privačiose įmonėse ir valstybinėse organizacijose, kuriančiose ir naudojančiose IT sprendimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas informatikos, informatikos inžinerijos ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.