Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programų sistemų inžinerija (anglų k. - Software Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Studijų krypties šaka

Programų sistemų inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 2,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti gilių programavimo inžinerijos žinių ir išugdyti gebėjimus taikyti teorines ir praktines žinias kompiuterizuojamos aplinkos sisteminei analizei bei vertinimui atlikti, programinei įrangai kurti ir diegti bei taikymo tyrimams realizuoti.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Programų sistemų inžinerijos esminių faktų, sąvokų, principų bei teorijos žinios ir supratimas.
A2 Programų inžinerijos procesų žinios ir supratimas.
A3 Gebėjimas plėtoti ir taikyti programų sistemų inžinerijos teorijas informacinėse technologijose.
Inžinerinė analizė:
B1 Gebėjimas sistemiškai analizuoti ir įvertinti kompiuterizuojamą aplinką.
B2 Gebėjimas išanalizuoti ir formaliai aprašyti reikalavimus programinei įrangai.
B3 Gebėjimas įvertinti programų sistemų kokybę.
B4 Gebėjimas identifikuoti ir analizuoti mokslines ir praktines problemas.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Gebėjimas projektuoti programų sistemas, remiantis įgytais loginio mąstymo ir formalizavimo įgūdžiais.
C2 Gebėjimas panaudoti programų sistemų inžinerijos žinias kompiuterinėms sistemoms projektuoti.
C3 Gebėjimas apjungti teorines žinias bei praktinius įgūdžius projektuojant programinę įrangą.
C4 Gebėjimas projektuoti duomenis.
C5 Gebėjimas modeliuoti programų sistemas.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Gebėjimas taikyti sisteminį mąstymą plataus spektro uždaviniams analizuoti, suvokti ir suskaidyti į dalinius išsprendžiamus uždavinius.
D2 Gebėjimas atlikti pasirinktos kompiuterių taikymo srities mokslinius tyrimus.
D3 Gebėjimas atlikti literatūros paiešką, naudojant šiuolaikines duomenų bazes ir informacijos šaltinius.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Žinios apie programų inžinerijos priemones ir metodus.
E2 Gebėjimas įsisavinti naujas automatizuoto programų sistemų projektavimo bei vadybos priemones.
E3 Gebėjimas konstruoti programų sistemas.
E4 Gebėjimas testuoti programų sistemas.
E5 Gebėjimas matuoti programų sistemas.
E6 Gebėjimas prižiūrėti programų sistemas.
E7 Gebėjimas taikyti programų sistemų apsaugos inžinerijos žinias.
E8 Gebėjimas pateikti technines problemas ir galimus jų sprendimo kelius.
E9 Gebėjimas savarankiškai spręsti problemas, kylančias kuriant programinės įrangos sistemas.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Projektų valdymo ir ekonomikos rizikos išvengimo žinios.
F2 Gebėjimas dirbti programinės įrangos sistemų projektų vadovu ar pagrindiniu programuotoju.
F3 Gebėjimas savarankiškai mokytis ir tobulėti, įskaitant laiko tvarkymąsi ir organizacinius gebėjimus, aukštai kvalifikacijai palaikyti.
F4 Gebėjimas profesionaliai elgtis, laikantis etikos kodekso ir standartų.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, konsultacijas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita veikla, skirta žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu, įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrai studijuoja: Reikalavimų programoms analizę, Programų inžinerijos procesus, Programų sistemų apsaugos inžineriją, Duomenų projektavimą, Programų sistemų architektūros analizę, Programų testavimo metodus, Komponentinį programų sistemų projektavimą, Programų kūrimo priemones, Programų priežiūrą ir tobulinimą, Programų kokybės analizę ir kitus dalykus.
Iš viso studentai studijuoja 12 arba 13 dalykų, tiesiogiai susijusių su studijų kryptimi, priklausomai nuo to, ar renkasi kompetencijų alternatyvas ar ne.
Praktika atliekama 12 kreditų studijų modulyje Programinės įrangos diegimo tyrimas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
1-3 semestruose studentai gali pasirinkti 18 kreditų apimties kompetencijų alternatyvas arba 12 kreditų apimties 2 laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių fundamentinių programų sistemų inžinerijos žinių, geba sistemingai analizuoti bei įvertinti kompiuterizuojamą aplinką, kurti ir įdiegti programinę įrangą, savarankiškai atlikti kompiuterių srities taikomuosius mokslinius tyrimus, įsisavinti šiuolaikines automatizuotas programų projektavimo bei vadybos priemones, turi praktinio projektavimo įgūdžių ir yra pasirengęs profesinei programų sistemų inžinerijos veiklai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, programų sistemų projektavimo, programavimo, vadovaujamą ir kitą inžinerinį darbą verslo įmonėse, valstybės institucijose bei mokslo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijas, galima stoti į trečiosios pakopos studijas.