Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos technologijos (anglų k. - Multimedia Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

KUT_Multimedia_Technologies_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121BX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, suprantančius kompiuterines sistemas, programavimo technologijas ir programų inžineriją, interneto technologijas, skaitmeninio turinio formavimą, saugojimą ir perdavimą, gebančius kurti skaitmeninį turinį, projektuoti ir programuoti žaidimus, interaktyvias sistemas ir mobilias aplikacijas, projektuoti, diegti bei tobulinti skaitmeninio turinio ir interaktyvių sistemų aparatinę ir programinę įrangą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Turi matematikos, fizikos ir kitų fizinių mokslų dalykines žinias.
A2 Turi ekonomikos, vadybos, filosofijos, psichologijos, žiniasklaidos teisės bei dalykinės komunikacijos žinias.
A3 Turi kompiuterių architektūros ir organizacijos žinias.
A4 Turi diskrečiųjų struktūrų žinias.
A5 Turi operacinių sistemų bei žmogaus ir kompiuterio sąsajos žinias.
A6 Turi programavimo kalbų ir algoritmavimo žinias ir geba kurti ir diegti algoritmus bei programas.
A7 Turi kompiuterinės grafikos bei vizualaus turinio kūrimo žinias ir geba kurti interaktyvius grafinius įrankius.
Inžinerinė analizė:
B1 Turi dalykines programų inžinerijos žinias bei geba taikyti šiuos gebėjimus kuriant programinę įrangą ar ruošiant specifikacijas.
B2 Geba kurti taisyklinga kalba multimedijos audiovizualinę medžiagą tinkamą publikavimui.
B3 Turi formalizmų interpretavimo įgūdžių bei gebėjimų išskaidyti procesus į sudedamąsias dalis bei naudotis formalizavimo įrankiais.
B4 Turi kompiuterinės grafikos žinių ir geba kurti vizualinį turinį bei realizuoti interaktyvias grafines priemones.
B5 Geba kurti interaktyvias multimedijos sistemas ir programas.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Žino audio ir video apdorojimo standartus bei geba efektyviai parinkti ir naudoti susijusią aparatinę ir programinę įrangą.
C2 Geba parinkti ir taikyti naujas multimedijos technologijas.
C3 Geba parinkti ir taikyti interneto ir pažangias komunikavimo technologijas.
C4 Geba kurti žaidimus, interaktyvius 3D vizualinius elementus ir efektus.
C5 Geba kurti kokybišką turinį, grindžiamą audiovizualinės medžiagos įrašymo, redagavimo ir apdorojimo principais.
Tyrinėjimai:
D1 Geba identifikuoti ir analizuoti naujai iškilusias problemas, paaiškinti kokybinius ir kiekybinius jų parametrus, skaidyti į smulkesnius išsprendžiamus uždavinius bei rasti sprendimus.
D2 Geba taikyti teorines žinias ir praktinius uždavinius inžinerinėje veikloje bei taisyklinga kalba interpretuoti gautus eksperimentinius duomenis.
Inžinerinė veikla:
E1 Geba įvertinti naujus rezultatus multimedijos technologijų taikymų srityje bei pasitelkti įgytus studijavimo įgūdžius nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
E2 Geba analizuoti ir suprasti naujas multimedijos technologijas.
E3 Turi laiko ir resursų planavimo įgūdžių bei gebėjimų dirbti trumpalaikėje komandoje nuotoliniu būdu.
Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai:
F1 Geba tikslinėms klausytojų auditorijoms glaustai ir aiškiai pateikti technines problemas ir jų galimus sprendimo būdus.
F2 Turi žiniasklaidos etikos ir teisės bazinių žinių.
F3 Supranta nuolatinio asmenybės tobulinimo svarbą ir priemones.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studentai taip pat gali papildomai konsultuotis su dėstančiais dėstytojais, specialiai paskirtais mentoriais bei tutoriais ir dalyvauti įvairiuose edukaciniuose projektuose.
4 semestro metu studentai turi progą praktiškai susipažinti su pasirinktos srities projekto parengimu ir realizavimu bei pristatymo „Semestro projekto“ modulio rėmuose. Tai studentams padeda lengviau perprasti techninių projektų reikalavimus ir įgyvendinimo procesą. Šie įgūdžiai labai praverčia atliekant baigiamąjį bakalauro darbą, kurio metu jaunasis specialistas įrodo savo, kaip informatikos inžinieriaus, kompetenciją.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimi multimedijos technologijų specialistai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus: asmens sveikatos ugdymą, filosofiją ir užsienio kalbų alternatyvas; pagrindinės studijų krypties dalykus: kompiuterinę grafiką, objektinio programavimo pagrindus, kompiuterių architektūrą, algoritmų sudarymą ir analizę, operacines sistemas, duomenų bazes, kompiuterių tinklus, internetines technologijas ir kitus dalykus. Iš viso studijuojami 36 dalykai, iš kurių 3 (15 kreditų) yra laisvai pasirenkami. Be minėtų bendrųjų dalykų, studentai išklauso 5 specializacijų modulius.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, įstaigose, įmonėse. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais, sprendžiant praktines multimedijos technologijų problemas, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos, įstaigos, įmonės padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Specializacijos:
Skaitmeninio turinio inžinerija, Žaidimų ir interaktyvių sistemų programavimas
Studento pasirinkimai:
Studentai laisvai gali pasirinkti kelis modulius, kurių suminė apimtis lygi 15 kreditų. Taip pat, pasirinkę norimą specializaciją, studentai gauna 30 kreditų apimties specializacijos modulių rinkinį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi informatikos teorijos, kompiuterių techninės ir programinės įrangos, programavimo, interneto ir mobiliųjų technologijų, šiuolaikinių medijų kūrimo technologinių žinių, geba šias žinias taikyti įvairių sričių informatikos uždaviniams formuluoti, analizuoti ir spręsti, geba parinkti ar sukurti reikiamą aparatinę ir programinę įrangą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti televizijos ir radijo, reklamos, skaitmeninio turinio kūrimo ir transliavimo, žaidimų, interaktyvių sistemų ir mobilių aplikacijų projektavimo ir programavimo įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus „Multimedijos technologijų“ studijų programą, studijas galima tęsti informatikos ir informatikos inžinerijos studijų krypčių magistrantūros studijų programose.