Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos technologijos (anglų k. - Multimedia Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-10-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Išugdyti profesionalus, gebančius spręsti aktualius profesinės veiklos iššūkius, sukuriant, eksploatuojant ir prižiūrint multimedijos programų sistemų taikomuosius sprendimus, apimančius kompiuterinius žaidimus, virtualiąją bei papildytąją realybę ir kokybišką skaitmeninį turinį.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba paaiškinti esminius informacijos ir duomenų apdorojimo, kompiuterių komunikacijos, debesų kompiuterijos ir multimedijos programų sistemų funkcionavimo aspektus, raidą ir tendencijas.
A2 Geba paaiškinti multimedijos programų sistemų, apimančių kompiuterinius žaidimus, virtualiąją ir papildytą realybę, multimedijos turinio kūrimo sistemas bei patį skaitmeninį turinį, gyvavimo ciklo etapus, juose pasitelkiamus metodus ir priemones.
A3 Geba paaiškinti multimedijos programų sistemų ir atskirų jos komponentų bei skaitmeninio turinio specifikavimo, projektavimo, testavimo ir dokumentavimo metodus.
A4 Geba paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinę, su multimedijos technologijomis susijusią, veiklą.
A5 Geba taikyti informatikos žinias saugiems ir etiškai korektiškiems skaitmeninių multimedijos sistemų, virtualios ir papildytos realybės bei kompiuterinių žaidimų sprendimams ir kokybiškam skaitmeniniam turiniui sukurti.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba identifikuoti multimedijos technologijų srities mokslinio tyrimo problemą ar profesinės veiklos iššūkį.
B2 Geba paruošti duomenis ir informaciją, reikalingus spręsti problemas ar iššūkius, susijusius su multimedijos technologijomis.
B3 Pritaikydamas kriterijus, geba išanalizuoti duomenis, informaciją ir sprendimus, susijusius su multimedijos programų sistemomis ir jų pagalba kuriamu skaitmeniniu turiniu.
B4 Geba formuluoti argumentuotas išvadas ir rekomendacijas, atsižvelgdamas į tyrimo metu surinktą informaciją, gautus rezultatus bei sukurtus multimedijos programų sistemų sprendimus.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba taikyti analizavimo, projektavimo, kūrimo, testavimo ir priežiūros metodus projektams, susijusiems su multimedijos programų sistemų sprendimais.
C2 Geba pasirinkti tinkamas multimedijos programų sistemų bei skaitmeninio turinio kūrimo ir priežiūros priemones.
C3 Geba apibrėžti funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus multimedijos programų sistemų produktui ar paslaugai pagal užsakovo poreikius ir potencialių naudotojų poreikių analizės duomenis.
C4 Geba projektuoti multimedijos technologijų taikomojo sprendimo architektūrą, veikimo algoritmus, naudotojo sąsają ir testavimo programas pagal apibrėžtus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.
C5 Geba parengti dokumentaciją, reikalingą multimedijos programų sistemų produktui ar paslaugai, sukurti, įdiegti, eksploatuoti ir tobulinti.
C6 Geba įgyvendinti multimedijos programų sistemų produktą ar paslaugą aktualiam profesinės veiklos iššūkiui spręsti pagal apibrėžtus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.
C7 Analizuodamas testavimo rezultatus, geba įvertinti multimedijos programų sistemos ir jos skaitmenio turinio kokybę.
C8
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba komunikuoti idėjas ir sprendimus raštu ir žodžiu skirtingoms auditorijoms lietuvių ir bent viena užsienio kalba.
D2 Geba efektyviai dirbti komandose pagal profesinius, etikos ir socialinės atsakomybės principus ir taisykles.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba savarankiškai tobulėti profesinės veiklos ir su ja susijusiose srityse.
E2 Geba atsakingai dirbti, imdamasis iniciatyvos, laikydamasis darbo plano ir įsipareigojimų.
E3 Geba kūrybingai spręsti profesinės veiklos uždavinius ir iššūkius, kylančius, kuriant multimedijos programų sistemas ir skaitmeninį turinį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, inžinerinis projektas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu), Algoritmų sudarymas ir analizė, Bakalauro baigiamasis projektas, Diskrečiosios struktūros, Duomenų bazės, Duomenų struktūrų pagrindai, Fizika 1, Informatikos studijų įvadas, Interaktyvios interneto technologijos, Kompiuterinė grafika, Kompiuterių architektūra, Kompiuterių tinklai ir internetinės technologijos, Matematika 1, Matematika 2, Multimedijos sistemų projektavimas, Naudotojų patirties projektavimas, Objektinio programavimo pagrindai 1, Objektinio programavimo pagrindai 2, Operacinės sistemos, Produkto vystymo projektas, Profesinė praktika, Programavimo inžinerija, Skaitmeninės garso ir vaizdo sistemos, Skaitmeninės logikos pradmenys, Skaitmeninio turinio komponavimas ir etika, Tikimybių teorija ir statistika, Trimatės grafikos modeliavimo pagrindai, Vizualus projektavimas.
Specializacijos:
Dirbtinis intelektas žaidimams, Garso technologijos, Mobilių programėlių kūrimo pagrindai, TV produkcijos gamyba, Tinklalapių grafinės sąsajos programavimas, Trimatės grafikos modeliavimas pažengusiems, Vaizdo sintaksė, Virtualiosios realybės technologijos, Žaidimų efektų programavimo pagrindai, Žaidimų kūrimo pagrindai.
Studento pasirinkimai:
BUS: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos 2022:
Darnus vystymasis, Medijų filosofija;
Asmeninis modulių rinkinys (I pakopos) 2022.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi informatikos teorijos, kompiuterių techninės ir programinės įrangos, programavimo, interneto ir mobiliųjų technologijų, šiuolaikinių medijų kūrimo technologinių žinių, geba šias žinias taikyti įvairių sričių informatikos uždaviniams formuluoti, analizuoti ir spręsti, geba parinkti ar sukurti reikiamą aparatinę ir programinę įrangą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti televizijos ir radijo, reklamos, skaitmeninio turinio kūrimo ir transliavimo, žaidimų, interaktyvių sistemų ir mobilių aplikacijų projektavimo ir programavimo įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-10-13