Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos (anglų k. - Information Technologies of Distance Education)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Informacinės technologijos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti informacinių technologijų magistrus, turinčius išsamių žinių ir įgūdžių, reikalingų projektuoti ir nuotolinėse studijose taikyti mokymuisi skirtas IT priemones, panaudojant šiuolaikines mokymo, mokymosi teorijas ir metodus, gebančius kurti virtualaus mokymo ir mokymosi priemones ir turinį, organizuoti ir vykdyti kokybiškas nuotolines studijas, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žinios apie kompiuterius, jų architektūrą, techninę ir programinę įrangą, veikimo principus, jų valdymą ir operacines sistemas.
A2 Žinios apie kompiuterių tinklus, paskirstytąsias sistemas, jų architektūrą, panaudojimo galimybes ir taikymą.
A3 Žinios apie informacijos šaltinius, duomenų struktūras, duomenų bazes, programinės įrangos ir informacinių sistemų projektavimą, kūrimą ir taikymą, duomenų apdorojimo algoritmus ir jų realizavimą.
A4 Žinios apie daugialypes terpes, jų kūrimą, integravimą, pateikimą ir taikymą nuotoliniame mokymesi.
A5 Žinios apie informacines bendravimo ir žiniatinklio realizavimo technologijas bei būdus, priemones, paskirtį ir taikymą.
A6 Žinios apie dirbtinį intelektą, intelektualiąsias mokymosi technologijas ir jų projektavimą.
Inžinerinė analizė:
B1 Išsamios žinios apie nuotolines studijas, jų raidą, organizavimą ir vykdymą, paramos sistemų projektavimą ir taikymą, nuotolinio mokymosi kursų kūrimo ir teikimo organizavimą, kokybės užtikrinimo metodus ir sistemas.
B2 Gebėjimas analizuoti ir vertinti pedagoginį procesą, parinkti mokymo ir mokymosi metodus, projektuoti lanksčias ir adaptyvias mokymosi aplinkas.
B3 Gebėjimas analizuoti ir tirti informacinių technologijų ir jų priemonių panaudojimo mokyme bei mokymesi galimybes ir metodus, parinkti technologines priemones ir įgyvendinti mokymosi pedagoginius modelius.
B4 Gebėjimas analizuoti ir tirti nuotolinių studijų dalyvių poreikius, organizuoti bei įgyvendinti paramos sistemas ir priemones, vertinti ir organizuoti nuotolinio mokymosi kursų teikimą.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Gebėjimas projektuoti, realizuoti ir taikyti programinę įrangą ir informacines sistemas, analizuoti ir tirti jų funkcines bei panaudojimo galimybes nuotoliniame mokymesi.
C2 Gebėjimas analizuoti ir specifikuoti naudotojų poreikius, projektuoti ir realizuoti duomenų struktūras, duomenų bazes bei duomenų apdorojimo ir uždavinių realizavimo algoritmus.
C3 Gebėjimas analizuoti, projektuoti ir naudoti turinio ir mokymosi valdymo sistemas bei priemones, rengti virtualiąsias mokymo ir mokymosi aplinkas.
C4 Gebėjimas vertinti, projektuoti, kurti ir teikti elektroninį mokymosi turinį bei vertinimo priemones.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Gebėjimas surasti reikiamą informaciją, ją analizuoti, apdoroti, klasifikuoti, saugoti ir panaudoti.
D2 Gebėjimas tirti, rengti ir įgyvendinti tiriamuosius ir taikomuosius darbus bei projektus, tiksliai formuluojant ir pagrindžiant mokslines ir taikomąsias problemas, tikslus ir uždavinius, sudarant jų darbo planus ir pateikiant bei pristatant išvadas apie gautus rezultatus.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Žinios apie šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas, sistemas bei metodus, didaktikos principus, edukacines technologijas ir jų taikymą mokyme bei mokymesi.
E2 Išsamios žinios apie elektroninio ir nuotolinio mokymo bei mokymosi metodus, sistemas, aplinkas ir priemones, jų kūrimą ir taikymą.
E3 Išsamios žinios apie nuotolinio mokymosi infrastruktūrą, dalyvius, elektroninio mokymosi standartus, informacinių technologijų ir jų priemonių taikymo metodus mokymo ir mokymosi procese bei nuotolinėse studijose.
E4 Išsamios žinios apie elektroninio mokymosi turinio rengimą ir teikimą, autorinių teisių apsaugą, programines priemones ir sistemas.
E5 Gebėjimas kurti, integruoti ir naudoti daugialypes terpes elektroniniame mokymosi turinyje bei nuotoliniame mokymesi.
E6 Gebėjimas efektyviai taikyti elektroninio mokymosi standartus, informacinių technologijų priemones ir sistemas mokymo ir mokymosi procese bei nuotolinėse studijose.
E7 Gebėjimas priimti ir įgyvendinti inovatyvius sprendimus, remiantis tyrimų ir analizės rezultatais, alternatyvių sprendimų variantais bei asmeniniais įgūdžiais ir žiniomis.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti naudojant informacines technologijas.
F2 Gebėjimas dirbti grupėje, planuoti laiką, pasirinkti efektyvius darbo būdus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programa vedama nuotoliniu būdu vaizdo konferencijų pagalba, todėl mokytis galima esant bet kur, kur yra prieiga prie interneto kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu. Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas, apimantis paskaitas, konsultacijas, laboratorinius darbus ir pratybas, vyksta virtualiojoje aplinkoje po darbo. Jei studentai negali virtualiai dalyvauti numatytu laiku, laisvu laiku gali peržiūrėti užsiėmimų vaizdo įrašus. Daugumai laboratorinių darbų naudojama programinė įranga, todėl juos galima atlikti esant bet kur ir patogiu laiku, o atsiskaityti – vaizdo konferencijų būdu. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita veikla, skirta žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti. Visa mokymosi medžiaga pateikiama virtualiojoje mokymosi aplinkoje.
Atvykti į universitetą studentai kviečiami po įstojimo į įžanginį seminarą, kuriame detaliau pristatomos studijos ir supažindinama su mokymesi naudojamomis sistemomis, ir per sesiją į egzaminus (neprivaloma, jei egzaminavimas vyksta žodžiu). Paprastai to užtenka, nes bendravimas su dėstytojais, konsultacijos, paskaitos, seminarai ir kt. užsiėmimai vyksta virtualiai.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu, įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Magistro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrai studijuoja: Nuotolinio mokymosi teorijas ir sistemas, Daugialypes terpes, Virtualaus mokymosi pagrindus, Virtualiąsias mokymosi aplinkas, Virtualaus mokymosi priemones ir sistemas, Intelektualiąsias mokymosi technologijas, Nuotolinio mokymosi paramos sistemas ir kitus dalykus.
Be 3 tiriamųjų ir 1 magistro baigiamojo projektų, iš viso studentai studijuoja 12 dalykų.
Praktika studijų programoje nenumatyta.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
1-3 semestruose studentai gali pasirinkti 30 kreditų apimties alternatyvas, susijusias su pedagogika (Šiuolaikinės mokymo sistemos ir metodai, Edukacinių technologijų taikymas), nuotolinio mokymosi technologijomis (Elektroninio mokymosi turinio rengimas ir teikimas, Nuotolinio mokymosi infrastruktūra, Nuotolinio mokymosi technologijos ir standartai) ir informatikos pagrindais (Algoritmai ir objektinis programavimas, Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Bendravimo technologijos, Duomenų bazės ir informacijos sistemos, Paskirstytosios sistemos).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentas gali derinti mokymąsi su darbu, mokytis patogiu laiku, priimtinu tempu ir norimoje vietoje, pvz., namuose ar darbe, nes studijos organizuojamos nuotoliniu būdu, paskaitos transliuojamos internetu.
Programa skirta ne tik informatikos ar informatikos inžinerijos, bet ir kitų sričių specialistams su aukštuoju išsilavinimu, ketinantiems organizuoti nuotolines ar tiesiog IT pagrįstas studijas savo srityje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus studijas galima dirbti firmose, mokslo ar švietimo įstaigose, profesiniame rengime, kur reikalingi specialistai, gebantys tirti, projektuoti ir kurti virtualaus mokymosi priemones ir sistemas, organizuoti nuotolinį mokymąsi, dirbti dėstytojais ar mokytojais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijas, galima stoti į trečiosios pakopos studijas.