Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medijų gamyba (anglų k. - Media Manufacturing)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450720

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programa skirta medijų gamybos technologams, specialistams, medijų dizaino profesionalams ruošti. Šiuolaikinė medijų gamyba – tai sparčiai besivystanti sritis, apjungianti visų technologinę prigimtį turinčių medijų gamybinę veiklą, medijų vartojimą, jų platinimą ir saugojimą. Medijų gamybai priklauso produkcijos dizainas, spaudos pramonė, reklaminės produkcijos gamyba, edukacinių gaminių ir pakuočių dizaino kūrimas ir gamyba, elektroninių leidinių kūrimas, 3D spaudiniai ir kt.
Studijų rezultatai:
Žinios (Z):

Z1. Žinos pagrindinius matematikos ir gamtos mokslų dėsnius, jų kiekybinę bei kokybinę išraišką ir taikymo ribas, įgis medijų produktų kūrimo procesui reikalingas gamybos procesų planavimo ir valdymo žinias.
Z2. Žinos tradicines ir naujas medijų produktų gamybos technologijas, pagrindines medijų gamybos dizaino tendencijas, tokio produkto technologijų kūrimą ir 3D modeliavimo principus, medžiagų savybes, naudojamų įrenginių konstrukcijas ir veikimo principus, gaminio kokybės užtikrinimo principus.

Gebėjimai tirti (GT):

GT1. Gebės rinkti, grupuoti ir interpretuoti bei analizuoti duomenis, reikalingus gamybos inžinerijos studijų krypties problemoms formuluoti ir spręsti.
GT2. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazėse ir kituose informaciniuose šaltiniuose esančią medžiagą, nustatyti įvairių veiksnių įtaką medijų produktų gamybos technologiniuose etapuose, turės darbo su matavimo įranga įgūdžių.

Inžinerinė analizė (IA):

IA1. Gebės nuosekliai taikyti žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant gamybos inžinerijos problemas, kritiškai vertins bei pateiks gautus rezultatus, mokės naudoti informacines technologijas, programinę ir kompiuterinę įrangą, skaitinius bei analitinius metodus.

IA2. Gebės logiškai mąstyti ir operatyviai spręsti medijų produktų kūrimo ir naudojimo inžinerines problemas, įvertinant kiekybinį ir kokybinį turimos informacijos srautą.

Inžinerinis projektavimas (IP)

IP1. Gebės taikyti integralias inžinerijos studijų krypčių žinias ir supratimą kuriant bei diegiant medijų gamybos pramonei skirtus inžinerinius bei technologinius sprendimus, supras šių sprendimų sąsajas ir suvoks galimus jų socialinius, ekonominius, psichologinius bei komercinius padarinius.

IP2. Gebės taikyti medijų gamybos studijų krypties žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.

Inžinerinės veiklos gebėjimai

IVG1. Gebės derinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant medijų produktų struktūros, medžiagų parinkimo ir produkto gamybos proceso planavimo bei organizavimo klausimus,
taikant pažangius produkto kokybės kontrolės ir analizės metodus.

IVG2. Gebės suprasti ir tinkamai taikyti išmaniąsias technologijas sprendžiant medijų produktų gamybos ir realizavimo problemas.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
ACG1. Gebės dirbti savarankiškai ir grupėse, atsakingai planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, demonstruoti motyvuotą požiūrį į savo profesiją, savarankiškai mokytis ir tobulėti, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
ACG2. Gebės holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, e-mokymas, kursiniai darbai, kursiniai projektai, probleminis dėstymas, interaktyvus mokymas, savarankiškas darbas, individualios konsultacijos, ekskursijos, moksliniai seminarai, baigiamasis darbas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, įskaita, individualūs ir grupiniai pristatymai, tarpiniai atsiskaitymai, baigiamasis darbas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai programoje sudaro 204 kreditus iš visos 240 kreditų studijų programos apimties.

Žinios:
Chemija, Optika, Programavimas C, Matematika 1, Įvadas į specialybę, Grafinio dizaino pagrindai, Autorinės teisės, prekių ženklai, patentai, Spalvų teorijos pagrindai, Kompozicijos pagrindai, Matematika 2, Medžiagos medijų gamyboje, Funkcinės medžiagos, Teorinė mechanika, Fotografija, Spausdintinės produkcijos kūrimo pagrindai, Tekstinės ir vaizdinės informacijos apdorojimas, Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu), Medžiagų mechanika, Etika, Asmeninių finansų valdymas, Spalvų valdymas, kalibravimas ir matavimai, Spausdinimo industrijos medžiagos, Mašinų elementai, tolerancijos ir suleidimai (su KP), Elektrotechnika, Elektronika, Automatinis valdymas ir automatizavimas, Paruošimo spausdinimui technologija (su kursiniu projektu), Paruošimo spausdinimui įranga, Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu), Ekonomika ir apskaita, Spausdinimo procesų technologija (su kompleksiniu projektu), Spausdinimo-apdailos įrenginiai, Reklaminių įrenginių ir įtaisų gamyba, Firminio stiliaus kūrimo technologijos, Informacijos vizualizacija (prezentacijos ir grafinės sistemos), 3D technologijų ir spausdinimo pagrindai (su kursiniu projektu), Pakuotės gamybos technologija 1, Pospausdiminės technologijos, 3D technologijos ir spausdinimas (su kursiniu projektu), Bakalauro baigiamasis darbas 1, Bakalauro baigiamasis darbas 2, Bakalauro baigiamasis darbas 3, Pakuotės gamybos technologija 2, Medijų industrijos produkcijos rinkodara, Medijų industrijos 2D ir 3D produkcijos kokybės valdymas ir optimizavimas

Gebėjimai tirti:
Chemija, Optika, Matematika 1, Matematika 2, Medžiagos medijų gamyboje. Funkcinės medžiagos, Teorinė mechanika, Mašinų elementai, tolerancijos ir suleidimai (su KP), Elektronika, Paruošimo spausdinimui technologija (su kursiniu projektu), Paruošimo spausdinimui įranga, Profesinės veiklos praktika,

Inžinerinė analizė:
Programavimas C, Spalvų teorijos pagrindai, Bendroji ir taikomoji grafika, Pažintinė praktika, Spausdintinės produkcijos kūrimo pagrindai, Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu), Medžiagų mechanika, CAD/CAM/CAE, Bakalauro baigiamasis darbas 1, Profesinės veiklos praktika, Pakuotės gamybos technologija 1, Pospausdiminės technologijos, Medijų industrijos produkcijos rinkodara, Medijų technologijų (2 arba 3D) taikymas (kompleksinis projektas),

Inžinerinis projektavimas:
Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu), CAD/CAM/CAE, Mašinų elementai, tolerancijos ir suleidimai (su KP), Paruošimo spausdinimui technologija (su kursiniu projektu), Paruošimo spausdinimui įranga, Reklaminių įrenginių ir įtaisų gamyba, 3D technologijos ir spausdinimas (su kursiniu projektu), Pakuotės gamybos technologija 2, Medijų technologijų (2 arba 3D) taikymas (kompleksinis projektas),

Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Spalvų valdymas, kalibravimas ir matavimai, CAD/CAM/CAE, Mašinų elementai, tolerancijos ir suleidimai (su KP), Elektrotechnika, Automatinis valdymas ir automatizavimas, Spausdinimo procesų technologija (su kompleksiniu projektu), Informacijos vizualizacija (prezentacijos ir grafinės sistemos), 3D technologijų ir spausdinimo pagrindai (su kursiniu projektu), 3D technologijos ir spausdinimas (su kursiniu projektu),

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Grafinio dizaino pagrindai, Bendroji ir taikomoji grafika, Anglų kalba, Vokiečių kalba, Prancūzų kalba, Etika, Asmeninių finansų valdymas, Specialybės anglų kalba, Specialybės vokiečių kalba, Specialybės prancūzų kalba, Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu), Fonosemantika, Komunikacijų technologijos, Ekonomika ir apskaita, Specialybės kalbos kultūra, Profesinės veiklos praktika, Medijų technologijų (2 arba 3D) taikymas (kompleksinis projektas), Medijų industrijos produkcijos 2 ir 3D kokybės valdymas ir optimizavimas
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomą praktiką, papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, kitos krypties dalykus (modulius) ir papildomus bendruosius dalykus (bet ne daugiau kaip 20 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa skirta medijų gamybos technologams, specialistams, medijų dizaino profesionalams ruošti. Medijų gamybai priklauso produkcijos dizainas, spaudos pramonė, reklaminės produkcijos gamyba, edukacinių gaminių ir pakuočių dizaino kūrimas ir gamyba, elektroninių leidinių ir 3D spausdinimo gaminių kūrimas ir kt.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai yra pasirengę dirbti įvairiose medijų gamybos įmonėse 2D ir 3D spausdinimo srityje, reklamos bei pakuočių gamybos įmonėse. Jie galės užimti technologų, gamybos vadovų, dizainerių-projektuotojų pareigas 3D spausdinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, spaustuvėse, pakuočių projektavimo ir spausdinimo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galėtų tęsti studijas, pasirinkdami analogiškos ar artimos studijų krypties antrosios pakopos studijų programas, savo profesinę veiklą absolventai gali susieti ir su mokslinės karjeros galimybėmis.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 10 24