Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medienos inžinerija (anglų k. - Wood Engineering)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Studijų krypties šaka

Medienos dirbinių technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121FX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450722

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kūrybiškai ir kritiškai mąstančius medienos dirbinių technologijų bakalaurus, turinčius fundamentinių medienos inžinerijos ir technologijų žinių, gebančius savarankiškai ir komandoje šias žinias taikyti atliekant medienos medžiagų ir gaminių tyrimus, sprendžiant inovatyvių gaminių kūrimo, projektavimo bei gamybos uždavinius, tyrinėti, organizuoti ir planuoti inžinerinę veiklą, tuo pačiu plėtojant asmeninę karjerą ir individualų tobulėjimą visą gyvenimą, prisitaikant prie kintančios pramonės, verslo bei socialinės aplinkos ir prisiimant teisinę, socialinę bei etinę atsakomybę.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Turi profesinei veiklai reikalingų fundamentalių matematikos, fizinių mokslų, inžinerijos pagrindų žinių, bei erudiciją ir pasaulėžiūrą praplečiančių humanitarinių, komunikavimo ir socialinių mokslų žinių, geba jas taikyti plačiose tarpdalykinėse studijų ar profesinės veiklos srityse.
A2 Žino ir išmano medienos ir medienos medžiagų savybes, jų tyrimo metodus, interjero ir eksterjero medienos gaminių ir baldų dizaino, projektavimo, konstravimo, technologinės įrangos parinkimo ir gamybos technologinių procesų organizavimo principus.
A3 Žino baldų stilius, interjero formavimo, automatizuoto baldų projektavimo, gamybos įrenginių ir technologijų projektavimo ypatumus.
A4 Žino eksterjero ir kitų inžinerinių medienos gaminių automatizuoto projektavimo, gamybos įrenginių, technologijų projektavimo, medienos džiovinimo ir įmirkymo, medienos gaminių pažangių tyrimo metodų taikymo, gamybos valdymo ir logistikos ypatumus.
Technologinė analizė:
B1 Geba kaupti, sisteminti ir analizuoti žinias apie medienos gaminius, medienos pramonės bei rinkos plėtros tendencijas.
B2 Geba taikyti savo žinias, kuriant naujų interjero ir eksterjero medienos objektų dizainą, parenkant ir naudojant medienos medžiagas, projektuojant gamybos technologijas bei organizuojant ir valdant jų gamybos procesus,
B3 Geba taikyti kompleksines, patikimas, saugias aplinkai ir sveikatai, ekonomiškai efektyvias technines, informacines, organizacines ir metodines priemones.
Technologijų projektavimas:
C1 Geba kurti naujus kokybiškus ir konkurencingus ir baldus, projektuoti jų gamybos technologijas ir procesus, taikant medienos inžinerijos naujoves.
C2 Geba kurti sudėtingo dizaino medienos gaminius, projektuoti jų gamybos technologijas ir procesus, juos analizuoti ir optimizuoti, taikant lanksčias rinkodaros ir logistikos sistemas.
Tyrimai:
D1 Geba įvairiuose duomenų ištekliuose surasti aktualią techninę literatūrą, reikalingą konkrečios interjero ir eksterjero medienos inžinerijos projektinės veiklos tikslų ir uždavinių formulavimui bei sprendimui, ją studijuoti, analizuoti ir sisteminti.
D2 Geba profesionaliai vertinti medienos medžiagų savybes, parinkti gaminių ir procesų tyrimų metodikas, apibendrinti rezultatus bei suformuluoti išvadas ir teikti rekomendacijas naujų gaminių ir technologijų kūrimui
Praktinė veikla:
E1 Geba prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje, dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti su savo profesinės srities specialistais, sprendžiant inžinerinio pobūdžio problemas, veiksmingai dirbti skirtingo kultūrinio konteksto inžinerinėje ir socialinėje aplinkoje.
E2 Geba prisiimti atsakomybę už inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
E3 Geba perteikti studijavimo patirtį ir įsisavintas interjero ir eksterjero medienos inžinerijos žinias specialistams ir kitiems besimokantiesiems bei jas pritaikyti praktikoje.
Asmeniniai įgūdžiai:
F1 Geba bendrauti taisyklinga bendrine ir profesine lietuvių kalba žodžiu ir raštu, analizuoti ir apibendrinti naudotus informacijos šaltinius.
F2 Geba dirbti savarankiškai ir komandoje, kritiškai vertinti savo darbo rezultatus.
F3 Geba organizuoti ir planuoti savo darbą ir laiką, nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, tobulinant profesinę kvalifikaciją.
F4 Geba analitiškai mąstyti, kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų, novatoriškai ir kūrybiškai spręsti problemas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji medienos dirbinių technologijų bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, komunikavimą, kalbas; studijų krypties dalykus: medienotyrą, spalvotyros ir dizaino pagrindus bei interjero formavimą, medienos hidroterminį apdorojimą, medienos apdailos technologiją, ir kitus dalykus. Iš viso studijuojami 42 dalykai.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) verslo įmonėse, gamybinėse organizacijose. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais, gaminių projektavimo ir gamybos technologijomis, gaminama produkcija, analizuojami gamybos procesai, specializuota įranga, naujausių technologijų ir informacinių technologijų taikymas gamybos procesuose, studijuojama ir perimama atskirų organizacijos, įstaigos, įmonės padalinių ir specialistų patirtis, atliekami kiti praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai patikrinami bakalauro baigiamojo darbo eksperimentiniai rezultatai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
9 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas yra įsisavinęs pagrindines medžiagotyros, baldų ir kitų medienos gaminių dizaino, naudojamų medžiagų bei gaminių ir jų gamybos technologinių procesų projektavimo žinias, geba projektuoti inovatyvius baldus ir medienos gaminius bei jų gamybos technologinius procesus, gali racionaliai analizuoti, vertinti, interpretuoti gaminių projektavimo ir gamybos procesus bei rinkos vystymosi tendencijas ir priimti tinkamus sprendimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti medienos perdirbimo, medinių statinių, baldų, įvairių medienos dirbinių projektavimo ir gamybos įmonėse arba kurti ir plėtoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Medienos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijų studijų krypčių grupių magistrantūros studijų programose.