Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gamybos inžinerija (anglų k. - Production Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, turinčius fundamentinių gamybos inžinerijos ir technologijų žinių, gebančius moderniais metodais kurti produktus ir valdyti gamybos procesus, parinkti technologinę įrangą ir užtikrinti optimalią jos eksploataciją.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Turi fundamentinės matematikos, informacinių technologijų žinių, žinių apie gamtos dėsnius ir jų kiekybinę bei kokybinę išraišką;
A2 Turi inžinerijos pagrindų žinių, inžinerinės grafikos, medžiagų mokslo ir mechanikos, skysčių ir termomechanikos, elektrotechnikos ir elektronikos, mašinų elementų žinių;
A3 Turi gamybos inžinerijos srities žinių, būtinų tradicinėms ir naujoms gamybos technologijos ir procesams analizuoti, projektuoti ir taikyti;
A4 Supranta daugiadalykio gamybos inžinerijos konteksto, gamybos procesų planavimo ir valdymo metodų ryšį;
Inžinerinė analizė:
B1 Geba logiškai mąstyti sprendžiant gamybos inžinerijos problemas, susijusias su kiekybinių ir kokybiniu informacijos įvertinimu taip pat esant nepilnai ar nenuosekliai informacijai;
B2 Geba atpažinti ir analizuoti naujas gamybos inžinerijos problemas, planuoti jų spendimo strategiją;
B3 Geba naudoti informacines technologijas, programinę ir kompiuterinę įrangą, skaitinius metodus sprendžiant gamybos inžinerijos uždavinius.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Supranta techninio projektavimo metodus, kompiuterinio projektavimo sistemas ir jų taikymą projektuojant mechanines ir mechatronines sistemas ir gamybos procesus;
C2 Geba taikyti žinias ir supratimą kuriant apibrėžtus reikalavimus atitinkančius produktus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti reikiamą informacija pirminiuose ir antriniuose šaltiniuose, informaciniuose tinkluose, įskaitant sparčią informacijos paiešką;
D2 Geba įvertinti ir apdoroti informaciją ir duomenis, supranta laboratorinių tyrimų ir matavimų metu gautų duomenų svarbą;
D3 Geba atlikti matematinius skaičiavimus, įskaitant nuokrypių analizę, skaičiavimo tikslumo įvertinimą, teisingą matavimų bei duomenų pateikimo metodų naudojimą, kompiuterinį grafinės ir tekstinės dokumentacijos rengimą;
D4 Turi praktinių eksperimentinio darbo, eksperimentų planavimo, metodų parinkimo, kiekybinių bei kokybinių fizinių bei kitų procesų ir savybių stebėjimo ir matavimo, duomenų kaupimo ir dokumentavimo, duomenų apdorojimo ir įvertinimo, teorinių bei praktinių žinių taikymo gebėjimų
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Supranta humanitarinius ir socialinius mokslus, nukreiptus siekti profesinių inžinerijos tikslų ir formuoti platesnę erudiciją bei filosofinę pasaulėžiūrą;
E2 Geba suprasti naujas technologijas ir jų taikymo galimybes;
E3 Turi holistinį požiūrį į profesinės veiklos sprendimus, geba formuoti nuomonę ir požiūrį remiantis moksliniais gamybos inžinerijos ir technologijų srities duomenimis;
E4 Suvokia technines ir netechnines inžinerinės veiklos aplinkybes, geba įvertinti profesinės veiklos poveikį socialinei aplinkai, aplinkosaugai, žmogaus saugai;
E5 Geba derinti bendrųjų ir specialiųjų gamybos inžinerijos ir technologijų dalykų žinias sprendžiant inžinerines problemas;
E6 Geba parinkti ir valdyti gamybos technologijas ir procesus, projektuoti technologines sistemas, procesus ir jų elementus, įvertinti ir valdyti procesų ir medžiagų panaudojimo riziką.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba įvertinti etinius, socialinius, ekonominius, žmogaus sveikatos ir saugos inžinerinių sprendimų aspektus, laikytis profesinės etikos;
F2 Geba dirbti savarankiškai ir grupėse;
F3 Geba bendrauti raštu ir žodžiu lietuviškai ir bent viena užsienio kalba su žmonėmis iš skirtingų sričių;
F4 Turi organizacinių ir vadovavimo gebėjimų planuojant ir taikant produktyvaus darbo metodus, vadovaujant nedidelei komandai ir projektams;
F5 Geba mokytis, siekti, tobulinti profesinius įgūdžius ir veiklos kokybę, ugdyti daugiaplanę asmenybę.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Studijų procese taikomi šie dėstymo metodai: tradicinės ir interaktyvios paskaitos, laboratoriniai darbai, informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, problemų analizės ir jų sprendimo pratybos, individualūs ir grupiniai projektai, ataskaitų pristatymo rinkiniai, taip pat konsultacijos. Teorinių paskaitų metu studentai įgyja reikiamas dalykines žinias, kurios įtvirtinamos pratybų metu bei atliekant namų ir savarankiškus darbus. Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai formuojami atliekant laboratorinius ir semestro darbus bei praktikų metu. Planinės auditorinės valandos papildomos reguliariomis konsultacijomis ir bendraujant virtualioje aplinkoje Moodle. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi įvairūs studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminai, kompiuterinis testavimas, problemų sprendimo analizė, pranešimai, pristatymai, laboratorinių darbų ataskaitos, praktikos ataskaitos, projektų ataskaitos, kolegų vertinimas ir kita. Visapusiškam ir objektyviam studentų pasiekimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir sistemingą darbą semestro metu skatinanti kaupiamoji vertinimo schema. Studentų semestro savarankiški darbai: laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, individualūs darbai ir kt., vertinami pažymiu. Po galutinio egzamino įvertinimo nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginus iš nustatyto svertinio koeficiento ir susumavus sandaugas.
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Iš viso studijuojami 37 dalykai, atliekama Praktika (3 kr. 3 sem.) ir Profesinė praktika (12 kr. 8 sem.), rengiamas bakalauro baigiamasis projektas (12 kreditų.) įskaitant gilinamuosius specializacijų (30 kr.) modulius.
Studijų programą sudaro šios dalykų grupės:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (12 kr.)
Inžinerijos pagrindų dalykai (33 kr.)
Matematikos ir fizinių mokslų dalykai (30 kr.)
Socialinių mokslų dalykai (15 kr.)
Pagrindiniai studijų krypties dalykai (78 kr.)
Pasirenkama viena iš trijų specializacijų (30 kr.)
Asmeninis modulių rinkinys (15 kr.)
Specializacijos: Metalai, Mediena, Plastikai

Studento pasirinkimai: Asmeninis modulių rinkinys

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi gamybos inžinerijos ir technologijų, klasikinės mechanikos žinių, išmano inžinerijos socialinį ir daugiadalykį kontekstą, įvairias gaminių ir technologijų projektavimo ir eksperimentinių tyrimų metodikas, geba projektuoti gaminius, jų gamybos technologijas, valdyti technologines sistemas, saugiai eksploatuoti gamybos sistemas, formuluoti ir tirti technines gamybos problemas, laikydamasis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.
Absolventas baigęs Metalai specializaciją turės metalų apdirbimo technologinės įrangos projektavimo, gamybos procesų parengimo bei valdymo žinių, gebės parinkti ir projektuoti racionalią technologinę įrangą, planuoti ir vadovauti gamybai.
Absolventas baigęs Medienos specializaciją turės medienos apdirbimo ir perdirbimo bei medienos gaminių ir baldų gamybos žinių, gebės kurti gaminius, projektuoti ir valdyti technologinius procesus, derinti inžinerijos, ekonomikos ir vadybos žinias.
Absolventas baigę Plastikų specializaciją turės gaminių iš plastiko kūrimo žinių, išmanys medžiagų formavimo, jungimo ir apdailos technologijų parinkimą pagal gaminio konstrukciją, eksploatacinius reikalavimus, estetinę išvaizdą ir kainą; gebės įvertinti plastikų poveikį aplinkai ir žmogaus saugai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo, taip pat kitą inžinerinį darbą įvairaus profilio įmonėse, mokslinių tyrimų, inžinerinių paslaugų ir kitose techninės paramos organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 01