Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biomedicinos inžinerija (anglų k. - Biomedical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Bioinžinerija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX060

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos BI specialistus: turinčius fundamentinių mokslų, bendrųjų inžinerijos žinių, suprantančius naujas bioinžinerijos technologijas, gebančius žinias, įgūdžius ir supratimą taikyti biomedicininių duomenų gavime, jų analizėje ir modeliavime, taikyti eksperimentinio tyrimo, biomedicininės įrangos valdymo sveikatos priežiūros institucijose (ir kt.) uždaviniams formuluoti, spręsti ir argumentuotai pagrįsti; gebančius analizuoti ir interpretuoti biomedicininių matavimų duomenis bei panaudoti juos savo praktinėje veikloje, gebant perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus biomedicininės inžinerijos kryptyje tiek inžinerijos, tiek medicinos specialistams, plačiajai visuomenei; gebančius dirbti komandoje, savarankiškai mokytis ir tęsti studijas antrojoje (magistrantūros) studijų pakopoje.

Studijų rezultatai:
Turės fizikos, matematikos, bendrųjų inžinerijos, biomedicininės inžinerijos, medicininių prietaisų ir sistemų, duomenų struktūrų, programavimo, anatomijos, biofizikos, žmogaus fiziologijos žinių ir supratimą; supras naujausius biomedicininės inžinerijos pasiekimus; Gebės taikyti turimas žinias, įgūdžius ir supratimą biomedicininės inžinerijos uždaviniams formuluoti, spręsti ir argumentuotai pagrįsti sprendimus bei rinkti, analizuoti, modeliuoti ir interpretuoti ir biomedicininius duomenis, panaudoti juos savo praktinėje veikloje atsižvelgiant į techninius bei socialinius ir etinius aspektus, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimo būdus specialistams ir visuomenės atstovams;
Gebės savarankiškai mokytis ir tobulėti, galės tęsti studijas antroje studijų pakopoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Anatomija
Biologija ir genetika
Duomenų struktūros programavimas
Informacijos valdymas
Medicininė metrologija ir sauga
Mikrobiologija
Specialybės kalba
Aukštoji matematika 1
Aukštoji matematika 2
Bioinžinerija
Biotechnologijos
Diferencialinės lygtys
Medicininė aparatūra*
Profesinė etika.
Savarankiško darbo praktika 1
Sinergetika*
Socialinių tinklų technologijos
Žmogaus veiklos inžinerija*
Biochemijos ir sveikatos biofizikos pagrindai
Biofizika
Biosensoriai, biosignalai ir jų apdorojimas
Biostatistika
Elektronikos pagrindai
Fizikiniai poveikio metodai ir instrumentai
Interneto technologijos (biomedicinoje)
Įvadas į medicininę techniką
Kursinis darbas 1
Kursinis darbas 2
Matematiniai metodai biomedicinoje
Medicininė fizika 1
Medicininė fizika 2
Visuomenės sveikata
Žmogaus fiziologija
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems žinių ir gebėjimų, leidžiančių dirbti šiuolaikinės bioinžinerijos srityje, įgyti biomedicinos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, pasirengti magistrantūros studijoms.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję biomedicinos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti medicinos diagnostikos centruose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, medicinos metrologijos centruose, medicinos aparatūros kūrimo ir platinimo firmose, gamybinėse įmonėse, mokslo institutuose, įvairiose laboratorijose, aplinkosaugos srityje, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistro studijos.