Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos apsauga (anglų k. - Environmental Protection)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Studijų krypties šaka

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX047

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550712

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-31
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti siekiančius tobulėti aplinkos inžinerijos specialistus, gebančius vadovautis darnaus vystymo principais, plėtoti pažangiausias aplinkosaugines technologijas, spręsti geriamojo vandens ruošimo, nuotekų šalinimo, dujinių išlakų valymo, atliekų tvarkymo problemas dirbdami energetikos ir pramonės įmonėse, atliekų tvarkymo centruose bei valstybinėse ir privačiose aplinkos apsaugos institucijose
Studijų rezultatai:
1. Taikyti gamtos mokslų ir matematikos žinias aplinkos apsaugos srityje.
2. Suprasti svarbiausias aplinkosaugines sąvokas, aplinkos taršos prevencijos priemones.
3. Analizuoti įvairių medžiagų savybes ir inžineriniuose sprendimuose taikyti techninių skaičiavimų metodikas.
4. Analizuoti antropogeninių procesų poveikį aplinkos komponentams.
5. Atlikti smulkių projektuojamų ir vykdančių veiklą objektų poveikio aplinkai vertinimą .
6. Parinkti atliekų tvarkymo technologijas.
7. Analizuoti vandentvarkos įrenginių konstrukcijas ir technologinius procesus.
8. Rinkti duomenis aplinkosauginėms problemoms spręsti naudojant duomenų bazes ir kitus inžinerinės informacijos šaltinius, rengti dokumentus aplinkosauginės veiklos organizavimui ir vykdymui
9. Atlikti aplinkos tyrimus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų išvadas.
10. Įvertinti vandens ir nuotekų kokybinius, kiekybinius rodiklius.
11. Parinkti pažangią aplinkos taršos tvarkymo įrangą, atitinkančią objekto poreikius.
12. Suprasti aplinkosauginės veiklos organizavimo ir etikos principus, pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus
13. Turėti komandinio darbo įgūdžių, mokėti bendrauti su vadovais, darbuotojais, klientais ir visuomene, savarankiškai gilinti žinias, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.
14. Suprasti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą, poveikį visuomenei ir suvokti atsakomybę už veiklos rezultatus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatams pasiekti taikomi aktyvūs mokymo ir mokymosi metodai (paskaitos, laboratoriniai darbai, individualūs projektai, individualios konsultacijos, seminarai, pratybos, darbas grupėse, situacijų analizė ir kt).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimus ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio projekto, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Specialybės kalbos pagrindai, Specialybės užsienio kalba, Chemija, Ekologija ir aplinkotyra, Geologija ir geodezija, Matematika, Medžiagų mokslas, Inžinerinė mechanika, Aplinkos monitoringas, Atmosferos apsauga, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Aplinkos informatika, Procesų inžinerija, Vandenruoša, Elektrotechnika ir elektronika, Nuotekų valymo technologijos, Atliekų tvarkymas, Aplinkos ekonomika, Technologinių procesų automatinio valdymo sistemos, Darbuotojų sauga.
Praktikos: Aplinkos kontrolės, Atliekų tvarkymo, Vandentvarkos ūkio, Aplinkosauginių dokumentų valdymo ir Baigiamoji.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Inžineriniai tyrimai / Teisės pagrindai / Technikos filosofija; Bendravimo psichologija / Profesinė etika / Vadybos pagrindai.
Aplinkos taršos modeliavimas / Aplinkosauginis švietimas; Darnioji aplinkosauga / Biotechnologijos vandentvarkoje / Gamybinių nuotekų valymas; Mažieji nuotekų valymo įrenginiai / Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas; Poveikio aplinkai vertinimas / Komunalinių atliekų tvarkymas.
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.
Galima pasirinkti gretutinės vadybos krypties studijas dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalykai skirti gilinimuisi šakoje arba galimybė studijuoti gretutinę Vadybos studijų kryptį ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį – Aplinkos inžinerijos ir vadybos profesinį bakalaurą
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti aplinkos inžinieriumi geriamojo vandens ruošimo, nuotekų šalinimo, dujinių išlakų valymo, atliekų tvarkymo, energetikos, pramonės įmonėse, atliekų tvarkymo centruose bei valstybinėse ir privačiose aplinkos apsaugos institucijose
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos studijų krypties programas.