Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darnus valdymas ir gamyba (anglų k. - Sustainable Management and Production)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Studijų krypties šaka

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

7

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Aplinkos inzinerijos Galutinės išvados.docx

Valstybinis kodas

6213EX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470712

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-07-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti tarpkryptes kompetencijas svarbias analizuojant verslo, pramonės ir regiono darnumo iššūkius bei kuriant ir integruojant ekonomiškai pagrįstas ir aplinkosauginiu bei socialiniu požiūriu naudingas inovacijas, siekiant valdyti darnumo rizikas ir identifikuojant novatoriškas veiklos galimybes.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 (E03) Geba apibūdinti svarbiausia aplinkos sistemų charakteristikas, bendrosios ir gamybos inžinerijos principus bei geba susieti juos kompleksinių problemų sprendimui;
A2 (E03) Geba įvardinti, apibūdinti ir palyginti naujausias aplinkos, kokybės, sveikatos, darbų saugos, inžinerijos ir vadybos sistemas, jų diegimo galimybes ir procedūras atsižvelgiant šių sistemų sąsajas;
A3 (E03, E10, L01) Geba derinti intelektinės nuosavybės principus, akademinės etikos ir mokslinių darbų originalumo reikalavimus atliekant mokslo, tiriamuosius ar taikomuosius inžinerinius darbus.
Inžinerinė analizė:
B1 (E03) Geba apibūdinti ir vertinti gamtos išteklius: pirminių gamtos išteklių resursus, rezervus ir išgavimo galimybes bei taikyti įvairias gamtos išteklių valdymo, efektyvaus naudojimo, antrinio naudojimo ir kitas priemones, kurios prisideda prie darnaus išteklių naudojimo;
B2 (E03) Geba apžvelgti aplinkos kokybę, vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir prevencijos metodus bei technologijas įvairiose terpėse;
B3 (E03) Geba parinkti optimalias aplinkos veiksmingumo vertinimo priemones, leidžiančias įmonėms ar organizacijoms kiekybiškai išreikšti aplinkos apsaugos aspektų valdymo efektyvumą, tarpdisciplininiu požiūriu vertinti kuriamas ir planuojamas diegti inovacijas;
B4 (L01, E10) Geba atpažinti ir analizuoti reikšmingus darnumo aspektus bei pasiūlyti atitinkamus rodiklius tikslo ir veiksmų plano formulavimui bei įmonės ar organizacijos darniam vystymui taikant inžinerinius ir valdymo metodus;
B5 (L01, E03) Geba atpažinti pagrindines suinteresuotas puses, vertinant konkrečią ar neapibrėžtą problemą ir apžvelgti jų veiklas bei bendradarbiavimo galimybes, ieškant optimalaus sprendimo būdo, paremto modeliavimu ar eksperimentinio tyrimo metodais;
B6 (E03) Geba paaiškinti ir vizualizuoti ekosistemose, regionuose, įmonėse (organizacijose) vykstančius procesus jų tarpusavio sąveikas, kylančias problemas bei rengti rezultatais grįstas išvadas, rekomendacijas ir ataskaitas.
Inžinerinis projektavimas:
C1 (L01, E03) Geba taikyti sisteminį ir dinaminį požiūrį, novatoriškas procesų valdymo žinias kuriant, valdant ir tobulinant organizacijos paslaugų teikimo, gamybos sistemas bei tiekimo grandines ir sprendžiant kitus darnaus vystymosi iššūkius;
C2 (E03, E10) Geba kurti ir pagaminti palankesnio aplinkai produkto, paslaugos ar sistemos prototipą, atsižvelgiant į įmonės (organizacijos) veiklos pobūdį, tiekimo grandinę ir būvio ciklo požiūrį;
C3 (E10) Geba vystyti ir optimizuoti daugiafaktorines gamybos ir verslo sistemas, integruojant įvairių sričių, disciplinų metodikas, bei laikantis socialinės atsakomybės principo;
C4 (E03) Geba integruoti žiedinės ekonomikos, žiedinio dizaino ir inovatyvių inžinerinių, valdymo ir ekonominių sistemų modeliavimo metodus, siekiant išlaikyti išteklių vertę ir mažinti riziką dėl žaliavų tiekimo ilgalaikėje perspektyvoje.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 (L01, E03) Geba nagrinėti ir apibendrinti įvairių šaltinių gaunamą informaciją ir duomenis, reikalingus pasirinktos tematikos moksliniams tyrimams atlikti, tvariems ekonominiams ir inžineriniams sprendimams priimti;
D2 (E03) Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, gebėti apskaičiuoti ir kritiškai įvertinti duomenis ir pateikti išvadas, rekomendacijas;
D3 (L01, E03) Geba inicijuoti, organizuoti, savarankiškai ir komandoje atlikti mokslinius tyrimus, interpretuoti ir pristatyti rezultatus;
D4 (E03) Geba ištirti ir praktiškai taikyti naujų ir naujai atsirandančių darnaus vystymosi inžinerinių ir valdymo iššūkių sprendimo metodų ir būdų adaptavimą bei galimą jų vystymą.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 (L01, E03) Geba vertinti aktualią aplinkos kokybės ar inžinerinę, sistemos valdymo problematiką, siūlyti inovacinius darnius sprendimus, ir parengti investicinį ar mokslinių tyrimų projektą;
E2 (E03) Geba kritiškai vertinti ir taikyti poveikio aplinkai analizės, modeliavimo ir projektavimo metodus ir metodikas, suvokia jų ribotumą, geba parinkti tinkamus inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą;
E3 (E03) Geba atrinkti techninius ir ekonomiškai pagrįstus pasiūlymus problemų sprendimui, emisijų, teršalų ir atliekų iš gamybos procesų prevencijai bei mažinimui;
E4 (E03, L01) Geba diegti darnių inovacijų kūrimo, prevencinių poveikio aplinkai mažinimo ir inžinerinės veiklos organizavimo principus;
E5 (E10) Geba planuoti ir valdyti gamybos procesus pramonės įmonėse, atsižvelgiant į aplinkos, ekonomikos ir socialinius aspektus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 (E03) Geba demonstruoti kritiško, sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžius priimant inovatyvius sprendimus, pagrįstus galimybių ir pasekmių vertinimu, holistiškai suvokia moralinę ir socialinę inžinerinės ir verslo veiklos atsakomybę;
F2 (E03, L01) Geba rengti, pristatyti, valdyti ir vertinti įvairius projektus, aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitas;
F3 (L01) Geba savarankiškai inicijuoti profesinę veiklą ir jai vadovauti, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir nuolatos lavintis savarankiškai;
F4 (L01, E03) Geba kritiškai įvertinti ir atrinkti naudoti tinkamiausius nacionalinius ir tarptautinius informacijos šaltinius, užtikrinti informacijos konfidencialumą;
F5 (E03) Geba būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programoje derinami tradiciniai ir pažangūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, diskusijos, problemomis ir iššūkiais grįstas mokymasis, darbas grupėse, simuliacijos, modeliavimas, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos ir vizitai į įmones. Studentai skatinami aktyviai domėtis ir analizuoti mokslinius, teisinius ir politinius dokumentus, bei juos derinti atliekant analizes, individualius darbus realių įmonių ir joms aktualių ar analizės metu identifikuojamų iššūkių atžvilgiu. Studijų metu integruojami moksliniai tyrimai ir praktinis žinių taikymas gamybos, verslo, ar viešosiose organizacijose. Studijų metu kiekvienas studentas parengia ir paskelbia bent vieną mokslinę publikaciją.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinant studentus pagal numatytų studijų rezultatų pasiekimus taikomi tradiciniai vertinimo metodai - egzaminas ir individualus darbas bei įvairūs kiti vertinimo metodai, atitinkantys taikomus studijų metodus: veiklos refleksija, probleminių užduočių sprendimas, mokslinių straipsnių analizė, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, studentų aktyvumo vertinimas, kolegų vertinimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų progarmos „Darnus valdymas ir gamyba“ studijų tarpkryptiškumas grindžiamas tarpdalykėmis dėstytojų komandomis studijų moduliuose ir studijų programos tinkleliu, kuris gali būti lanksčiai derinamas, sudarant individualų studijų planą. Derinant privalomuosius ir pasirenkamuosius studijų modulius, studentai gali ne tik įgyti studijų programos teikiamų pagrindinių kompetencijų, bet ir papildyti jas pagal poreikį. Individualaus studijų plano sudarymas yra nulemtas dviejų pagrindinių aspektų: įgytas ankstesnis išsilavinimas ir praktinė patirtis (kompetencijos); siekiamos kompetencijos, sistemos, kuriose planuojama jas adaptuoti.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai klauso 10 privalomųjų studijų modulių (84 ECTS) ir turi galimybę pasirinkti 6 modulius (36 ECTS) iš pasirenkamųjų modulių blokų orientuotų į šias tematikas: AA – verslas (1 iš 2); AB – projektų tvarumas ir verslo atsakomybė (1 iš 3); AC – rizikų vertinimas ir valdymas tarpkryptėse sistemose (1 iš 3); AD – darnaus valdymo ir gamybos adaptavimas (2 iš 3); AE – gamybos inžinerija (1 iš 3).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas geba suprasti ekonominių ir technologinių sprendimų, inovacijų, rinkos, politikos ir aplinkos tarpusavio priklausomybę bei sąveiką. Absolventas turi tvirtą taikomosios inžinerijos ir būvio ciklo metodo supratimą, taip pat išskirtinį gebėjimą kritiškai vertinti kiekybinius ir kokybinius sprendimų padarinius aplinkos, ekonominių ir technologinių aspektų požiūriu. Geba efektyviai prisidėti prie vertės grandinės kūrimo, gamybos ir valdymo suderinimo su ribotais gamtos ištekliais ir jų tvarumu, siekiant valdyti verslo ir gamybos rizikas bei užtikrinti konkurencingumą. Įgytos kompetencijos padeda spręsti pasaulinius iššūkius lokaliomis priemonėmis ir metodiškai bei sistemiškai pagrįstais sprendimais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį, konsultacinį ir vadybinį darbą mokslo, valstybinėse ir konsultacinėse institucijose bei pramonės įmonių aplinkos vadybos, rizikų valdymo ir kitose darnaus vystymosi srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas ir mokslinius tyrimus doktorantūroje.