Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės technologijos (anglų k. - Information technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas: Rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius analizuoti, projektuoti bei eksploatuoti į vartotoją orientuotas multimedijos, skaitmeninio projektavimo ir didelių duomenų informacines sistemas, numatyti jų vystymosi tendencijas nuolat kintančioje aplinkoje.

Studijų rezultatai:
Žinios
• Bus įgijęs į vartotoją orientuotos programinės įrangos analizės bei projektavimo, multimedijos technologijų žinių.
• Bus įgijęs duomenų valdymo, verslo intelektikos, duomenų gavybos žinių.
• Bus įgijęs skaitmeninio projektavimo technologijų, konstruktorinės dokumentacijos valdymo ir taikomosios grafikos bei vizualizavimo technologijų, programavimo grafinėje aplinkoje žinių.
Gebėjimai tirti
• Taikys intelektines sistemas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos metodus, multimedijos sistemas nežinomojoje ar nuolat kintančioje aplinkoje bei tarpsritiniuose kontekstuose.
• Gebės analizuoti ir vertinti interaktyvias multimedijos sistemas bei projektavimo technologijas.
• Gebės spręsti skaitmeninio projektavimo problemas, planuos intelektines jų sprendimo strategijas ir naujas vizualizavimo technologijas.
Specialieji gebėjimai
• Suvoks intelektinių sistemų įvairovę ir gebės pasiūlyti tinkamą sprendimą konkrečioje situacijoje.
• Gebės stebėti, konceptualizuoti, analizuoti ir modeliuoti reiškinius, vykstančius srityse, kuriose taikomos multimedijos sistemos.
• Gebės susieti, analizuoti ir adaptuoti informacinius duomenis skaitmeninio projektavimo technologijose, taikyti ir naudoti skaitmeninio modeliavimo ir projektavimo metodus.
Socialiniai gebėjimai
• Gebėjimas priimti ir įgyvendinti inovatyvius sprendimus, remiantis tyrimų ir analizės rezultatais, alternatyvių sprendimų variantais bei asmeniniais įgūdžiais ir žiniomis.
Asmeniniai gebėjimai
• Gebės būti atviru, lanksčiu ir reflektuoti savo profesinę veiklą, kartu būti kritišku įvairiuose profesiniuose kontekstuose.


Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai):
Būsimieji informatikos mokslų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Objektiškai orientuotą projektavimą, Multimedijos duomenų bazes, Tinklo aplikacijų projektavimą, IT projektų valdymą, Vaizdų atpažinimo teoriją ir taikomuosius studijų dalykus.
Baigus informacinių technologijų studijų programą studijas galima tęsti informatikos inžinerijos doktorantūroje.
Informacinių technologijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti informatikos mokslų magistrais.

Specializacijos:
Duomenų gavybos technologijos
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika
Multimedijos informacinės sistemos

Studento pasirinkimai: galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės: Asmuo, įgijęs informatikos mokslų magistro kvalifikaciją, turi
būti įvaldęs verslo intelektikos metodikas bei jų taikymą kuriant ir valdant įprastines bei multimedijos informacines sistemas;
gebėti formaliai specifikuoti ir atlikti sukurtų modelių verifikaciją;
galėtų suprasti informacinių technologijų kūrimo bei taikymo techninius, technologinius, socialinius, teisinius, vadybinius aspektus;
mokėti įvertinti veiklos procesų žinių įtaką konkrečios verslo inžinerijos ar visuomenės problemos sprendimui;
mokėti projektuoti sprendimus, automatizuojančius veiklos procesus.
Informatikos mokslų magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti informacinių technologijų rinkoje.
Informatikos mokslų magistras turi gebėti dirbti įmonėse ir organizacijose kuriant, atnaujinant ir diegiant integruotas informacijos, valdymo sistemas, kompiuterizuotas gamybos ir technologines sistemas bei automatizuojant inžinerinę veiklą.

Tolesnių studijų galimybės:
Baigus informacinių technologijų studijų programą studijas galima tęsti informatikos inžinerijos doktorantūroje.