Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Techninių informacinių sistemų inžinerija (anglų k. - Technical Information Systems Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211BX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Techninių informacinių sistemų inžinerijos magistro studijų programos pagrindinis tikslas – parengti prioritetinėms informacinių technologijų ir MTEP reikmėms aukščiausios kvalifikacijos informacinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius praktinėje veikloje savarankiškai ir kūrybiškai spręsti sudėtingas teorines ir praktines technines IS inžinerijos problemas; kvalifikuotai ir savarankiškai atlikti bei kompetentingai vadovauti inžinerinio ir mokslinio pobūdžio tiriamiesiems darbams
Studijų rezultatai:
Žino ir moka suprasti informatikos inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus apimančius programavimo kalbas, duomenų struktūras ir algoritmus, mobiliąsias technologijas, didžiųjų duomenų analizę, informacijos sklaidą ir saugą bei jų sąvokas;

Geba inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus;

Geba panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus;

Geba taikyti savo įgytas žinias ir supratimą sprendžiant netipines problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo bei inžinerijos kryptimis;

Geba ištirti naujų ir naujai atsirandančių informatikos inžinerijos studijų krypties inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą bei sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas;

Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu;

Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvaus mokymo ir mokymosi metodai. Į studentą orientuotas mokymas: diskusijos, darbas grupėje, literatūros analizė, atvejo analizė, praktiniai darbai, savarankiški darbai, parengčių pristatymai. Programa siekia aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, studento savarankiškas darbas pagrįstas netrivialiomis užduotimis ir komandiniu darbu, kuriame labai svarbu problemų sprendimo įgūdžiai ir kritinis mąstymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualios ir grupinės užduotys bei jų pristatymas, projektai, praktinių ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro 16 dalykų, viso 120 kreditų apimties: 42 kreditai skirti privalomiems moduliams; 30 kreditų – pasirenkamiems moduliams; moksliniams tyrimams ir mokslinei praktikai skirta 18 kreditų bei 30 kreditų skirta magistro tezėms parengti.
Pagrindiniai informatikos inžinerijos dalykai: Modernioji programų inžinerija; Informacijos sistemų sauga;
Dirbtinis intelektas informacinėse sistemose; Organizacijų veiklos modeliavimas; Operacijų tyrimas ir valdymas; Debesų kompiuterija ir virtualizavimas; Mokslinių tyrimų metodologija
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis 30 kreditų iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo ir dalykus iš informatikos ir gretutinių studijų krypčių programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijose ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad studentai suvoktų informacijos ir žinių prigimtį ir savybes, analizės ir modeliavimo metodus, moderniųjų intelektualiųjų, informacinių ir programų sistemų kūrimo koncepcijas, jų architektūrą ir funkcijas ir gebėtų pritaikyti turimas informatikos žinias kuriant pridėtinę vertę industrijos sektoriui, mokslui ir verslui.
Studijos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje su videokonferencijų galimybėmis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sėkmingai baigusieji Techninių informacinių sistemų inžinerijos magistrantūros studijas galės dirbti informatikos aukšto lygio specialisto (IT projektų vadovo, programuotojo, IS ir programinės įrangos architekto – projektuotojo, informacinių ir komunikacinių technologijų administratoriaus – tvarkytojo, duomenų analitiko ir modeliuotojo, IT inžinieriaus, IT konsultanto ir dėstytojo) darbą įvairiose Klaipėdos apskrities, Lietuvos bei užsienio įmonėse ir kitose institucijose, taip pat ir aukštojo mokslo bei tyrimų institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali studijuoti fizinių ir technologijos mokslų srities doktorantūrose.