Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biomedicininė elektronika (anglų k. - Biomedical Electronics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Bioinžinerija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Biomedicinine elektronika_BA_2013.pdf

Valstybinis kodas

6121EX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, turinčius inžinerinių elektroninių sistemų bei biomedicininės inžinerijos pagrindų žinių, gebančius kurti, tobulinti, adaptuoti bei palaikyti sudėtingą šiuolaikinę biomedicininės elektronikos įrangą ir sistemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir suvokia gamtos mokslų ir matematikos pagrindus biomedicininės elektronikos kontekste;
A2 Žino ir sistemiškai supranta biomedicininės elektronikos srities esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas;
A3 Turi nuosekliai susietų biomedicininės elektronikos srities žinių;
A4 Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, geba pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus biomedicininės elektronikos problemų sprendimui.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą biomedicininės elektronikos problemoms formuluoti ir spręsti pasirenkant tinkamus metodus;
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant biomedicininės elektronikos uždavinius, jiems spręsti pasirenkant tinkamus metodus ir įrangą;
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus biomedicininės elektronikos srityje.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti biomedicininės elektronikos inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinti projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
C2 Supranta biomedicininės elektronikos projektavimo metodikas ir geba jas taikyti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba rasti reikiamą biomedicininės elektronikos srities mokslinę ir profesinę informaciją, naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
D2 Geba planuoti ir atlikti reikiamus biomedicininės elektronikos srities eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas;
D3 Turi darbo su įranga, naudojama biomedicininėje elektronikoje, įgūdžių.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą biomedicininės elektronikos inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žino tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turi pradinių jų naudojimo gebėjimų;
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką, sprendžiant biomedicininės elektronikos srities inžinerines problemas;
E3 Supranta etines, aplinkosaugos ir komercines biomedicininės elektronikos srities inžinerinės veiklos aplinkybes;
E4 Supranta biomedicininės elektronikos srities inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Sugeba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje;
F2 Sugeba įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos ir biomedicinos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F3 Išmano su biomedicininės elektronikos srities inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, prisiima atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4 Išmano biomedicininės elektronikos srities projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais;
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir yra jam pasiruošę.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama praktika ir bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Studentų pasiekimams vertinti taikomi šie būdai:
• Egzaminas raštu arba žodžiu;
• Kolokviumas;
• Tarpinis egzaminas
• Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis;
• Individualus darbas;
• Uždavinių sprendimas;
• Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas;
• Žodiniai ir stendiniai pranešimai;
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Iš viso studijuojama 40 dalykų, atliekama praktika (15 kreditų) ir rengiamas bakalauro baigiamasis projektas (15 kreditų). Studijų programa sukonstruota taip, kad kiekvienas vėlesnis dalykas remtųsi ankstesnių dalykų suteikiamomis žiniomis ir gebėjimais, kad studentai galėtų sklandžiai ir sėkmingai pasiekti studijų rezultatus. Privalomų studijuojamų dalykų skaičius semestre neviršija 5. Vieno semestro studijų apimtį sudaro 30 kreditų.
Studijų sandarą sudaro dalykų grupės:
• Bendrieji universitetinių studijų dalykai (15 kreditų, 3 dalykai)
• Inžinerijos pagrindų dalykai (27 kreditai, 5 dalykai))
• Matematikos ir fizinių mokslų dalykai (36 kreditai, 6 dalykai)
• Socialinių mokslų dalykai (15 kreditų, 3 dalykai)
• Pagrindiniai studijų krypties dalykai (78 kreditai, 14 dalykų)
• Studijų krypties gilinimosi dalykai (30 kreditų, 5 dalykai, iš jų du - alternatyvos)
• Laisvai pasirenkami dalykai (6 kreditai)
• Praktikos: (18 kreditų, du dalykai)
Baigiamasis projektas (15 kreditų).
Studijų dalykai:
• Bendruosius universitetinių studijų dalykus: Filosofijos alternatyvos, Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos, Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis)
• Inžinerijos pagrindų dalykus: Inžinerinė grafika, Informacinės technologijos inžinieriams, Inžinerinė mechanika, Biomedicininės inžinerijos pagrindai, Elektronika
• Matematikos ir fizinių mokslų dalykus:
Matematika 1, Fizika 1, Matematika 2, Fizika 2, Tikimybių teorija ir statistika, Chemija
• Socialinių mokslų dalykus: Asmenybės ugdymo alternatyvos, Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos, Verslumo ugdymo alternatyvos
• Pagrindinius studijų krypties dalykus: Medžiagų mokslas ir inžinerija, Grandinių teorija 1, Elektroninių sistemų programavimas, Grandinių teorija 2, Biofizika ir žmogaus fiziologija, Signalai ir sistemos 1, Skaitmeniniai įtaisai, Biomedicininiai jutikliai, Matavimai ir metrologijos pagrindai, Biomechaninių sistemų judėjimas, Diskretinių signalų apdorojimas, Elektrodinamika, Analoginiai įtaisai, Klinikinės inžinerijos sistemos
• Studijų krypties gilinimosi dalykus: Mikroprocesoriai, Biomedicininės stebėsenos elektroninės sistemos, Biomedicininių elektronikos sistemų projektavimas, Alternatyvos
• Inžinerijos pagrindų dalykus: Inžinerinė grafika, Informacinės technologijos 3, Teorinė mechanika, Biomedicininės inžinerijos pagrindai, Medžiagų atsparumas, Elektronika
• Praktiką: Mokomoji praktika ir specialybės praktika paskutiniame semestre. Praktikos, kuri atliekama paskutiniame semestre, metu susipažįstama su praktikos įmone, atliekami praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, susiję su bakalauro baigiamuoju projektu.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
1 semestre studentai gali rinktis 1 filosofijos alternatyvą: „Medijų filosofija“ arba „Filosofija“; 3 semestre gali rinktis 1 asmens sveikatos ugdymo alternatyvą: „Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas“ arba „Asmens sveikatos ugdymas“ bei 1 užsienio kalbos alternatyvą C1 lygiu; 5 semestre gali rinktis 1 asmenybės ugdymo alternatyvą: „Komunikavimo pagrindai“, „Karjeros kūrimas“ arba „Taikomoji psichologija“ bei socio-ekonominės aplinkos pažinimo 1 alternatyvą: „Inžinerinė ekonomika“, „Darni socialinė raida“; 6 semestre gali rinktis 1 verslumo ugdymo alternatyvą: „Technologijų antreprenerystė“, „Įmonių valdymo pagrindai“, „Marketingas“ arba „Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai“; 7 semestre studentai gali pasirinkti du dalykus (12 kreditų) 30 kreditų apimties alternatyvų rinkinyje: „Biomedicininės ir ultragarsinės sistemos“, „Ergonomika ir sauga“, „Grafinis programavimas“, „Medicininė elektronika“, „Medicininės informatikos sistemų pagrindai“ bei laisvai pasirinkti 6 kreditų apimties vieną arba du modulius savo nuožiūra.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi plačias ir integruotas fizinių ir technologinių mokslų bei specialiųjų studijuojamos krypties dalykų: biomedicininės inžinerijos, medicininės elektronikos, biomedicininių jutiklių, medicininės informatikos, fiziologinių procesų modeliavimo ir biosignalų bei vaizdų registravimo ir apdorojimo, klinikinės inžinerijos, telemedicinos žinias. Geba taikyti įsisavintus inžinerijos principus ir metodus projektuojant, gaminant ir eksploatuojant įrangą, skirtą žmogaus fiziologinėms funkcijoms stebėti, susirgimų diagnostikai bei terapijai (gydymui).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį darbą viešojo ir privataus sektoriaus sveikatos priežiūros, biomedicininės aparatūros projektavimo, gamybos, aptarnavimo, pardavimo ir konsultavimo įmonėse ir organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Tolimesnes studijas galima pratęsti „Biomedicininės inžinerijos“ magistrantūros arba kitose inžinerinėse magistrantūros studijų programose.