Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pramoninė biotechnologija (anglų k. - Industrial Biotechnology)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Biotechnologijos

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-4

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Biotechnology 2022 Final Evaluation Report.pdf
KTU_Biotechnologijų _vertinimo išvadų nr. SV4-103 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.pdf

Valstybinis kodas

6121FX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, turinčius kompetencijas biotechnologijoje ir inžinerijoje, susijusias su fundamentaliais mokslais, suteikti gebėjimus spręsti problemas biotechnologijoje; parinkti įrengimus ir projektuoti technologijas; integruoti vadybos žinias ir taikyti technologijas bio-pramonės srityse, bei palaikyti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Supranta teorinius, praktinius, mokslinius matematikos principus, turi fizikos, braižomosios geometrijos, informacinių technologijų žinių, kurios taikomos biotechnologijos pramonėje (chemikalų, biomedžiagų, biokuro).
A2 Supranta cheminių reakcijų principus, cheminę kinetiką, organinių ir neorganinių junginių struktūras, stereochemijos pagrindus, instrumentinę chemiją ir elektrochemiją, suvokia jų taikymą pramoninėje biotechnologijoje.
A3 Supranta biotechnologijos teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas, geba suprasti biologines sistemas biotechnologijoje, žino bioproduktų gamybos pagrindus, žino ir supranta darnaus biotechnologijos vystymosi sąvokas.
A4 Supranta pagrindinius teorinius biotechnologinius aspektus bei sąvokas bei yra kompetentingas gaminti bioproduktus (chemikalus, biomedžiagas, biokurą).
A5 Supranta biotechnologijos ryšį su kitais mokslais (ląstelės biologija, mikrobiologija, biochemija, genų inžinerija, polimerais, enzimologija, bioinformatika).
A6 Supranta platesnį multidisciplininį kontekstą ir turi gebėjimų taikyti metodus ir procesus kitų technologijų, turi kompetencijų suprasti biopramonės procesus.
Technologinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą nustatant, formuluojant ir sprendžiant inžinerines ir biotechnologines problemas, taikant plačiai žinomus metodus, turi supratimą apie bioproduktų technologijas (chemikalų, biomedžiagų, biokuro).
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą inžinerinei ir bioprocesų analizei, geba parinkti metodus ir biotechnologinę įrangą, supranta bioproduktų biosintezės etapus, fermentaciją, gryninimą ir produkto gavimą.
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus biotechnologijoje, parinkti technologinius parametrus ir įrangą, taikyti modeliavimą biotechnologiniuose procesuose, taikyti kompiuterinį modeliavimą.
Technologijų projektavimas:
C1 Geba taikyti biotechnologines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus biotechnologinius reikalavimus, geba demonstruoti bioprocesų ir cheminės technologijos modelius.
C2 Supranta technologijų projektavimo metodikas ir geba jas taikyti biotechnologinio proceso projektavime ir inžinerinių bei biotechnologinių įrenginių parinkime.
Tyrimai:
D1 Geba rasti reikiamą profesinę ir mokslinę informaciją apie biomokslų inovacijas duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose, surasti mokslinius biotechnologinius metodus, identifikuoti pramoninės biotechnologijos ir genų inžinerijos pasiekimus, suprasti bioinformatikos duomenų bazes.
D2 Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas; identifikuoti ir spręsti specifines chemijos, biotechnologijos ir inžinerijos problemas; parinkti atitinkamus analitinius instrumentus, naudoti cheminės ir biotechnologinės pramonės įrenginius.
D3 Geba dirbti biotechnologine įranga, turi įgūdžių dirbti su įrengimais, naudojamais bioproduktų gamyboje.
Praktinė veikla:
E1 Geba parinkti ir taikyti tinkamą biotechnologinių procesų laboratorinę ir gamybinę įrangą, priemones ir būdus, turi gebėjimų tęsti profesinį tobulėjimą.
E2 Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines ir biotechnologines problemas, turi gebėjimų parinkti biologines sistemas bioproduktų gamyboje, sugeba projektuoti biotechnologinių produktų technologines linijas.
E3 Supranta technologinės veiklos etines,bioetines, aplinkosaugos ir komercines aplinkybes, supranta socialinį poveikį ir aplinkosaugos iššūkius bei unikalias problemas gyvosiose sistemose.
E4 Supranta biotechnologinės veiklos organizavimo principus, darbo saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, taip pat technologinio proceso grandžių sąveiką.
Asmeniniai įgūdžiai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, turi gebėjimų ir žinių dirbant komandoje ir esant tipinėms ir netipinėms situacijoms.
F2 Geba bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene bei plačiąja visuomene gimtąją ir užsienio kalba ir supranta humanitarines, socialines, biomokslų ir technologijų koncepcijas.
F3 Supranta technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir technologinės inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už biotechnologinę veiklą.
F4 Supranta projektų valdymo ir verslo aspektus (rizikos ir pokyčių valdymą, gamybos skalės efektą ir kita) ir technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Bakalauro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus (viso dalykų apimančius 15 kreditų); inžinerijos pagrindų dalykus: Informacines technologijas 1, Informacines technologijas 2, Inžinerinę grafiką, Procesų inžineriją 1, Procesų inžineriją 2 (viso dalykų apimančius 33 kreditus), matematikos ir fizinių mokslų dalykus (viso dalykų apimančius 42 kreditus), socialinių mokslų dalykus (viso dalykų apimančius 15 kreditų), pagrindinius studijų krypties dalykus: Įvadą į biotechnologijas, Ląstelės biologiją, Mikrobiologiją (viso dalykų apimančius 60 kreditų), studijų krypties gilinimosi dalykus: Biotechnologijos procesų projektavimo pagrindus, Biotechnologinių procesų modeliavimą, optimizavimą, valdymą, Enzimologiją, Pramoninės biotechnologijos pagrindus (viso dalykų apimančius 48 kreditus).
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) įvairiose biotechnologijos, biochemijos mokslo įstaigose, maisto, žemės ūkio, farmacijos, bioenergetikos pramonės ir kitose biotechnologijos pasiekimus taikančiose įmonėse. Jos metu susipažįstama su biotechnologijos specifika, sprendžiamos praktinės biotechnologinės problemos, atliekami praktikos programoje bei individualioje užduotyje nurodyti darbai, įtvirtinami ir tobulinami mokslinio darbo įgūdžiai, praktiškai gaunami bakalauro baigiamojo projekto eksperimentiniai rezultatai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai laisvai renkasi studijuojamus modulius iš bendrųjų universitetinių studijų: Anglų kalbą (C1 lygiu), Asmens sveikatos ugdymą, Filosofiją, Medijų filosofiją, Prancūzų kalbą (C1 lygiu), Rusų kalbą (C1 lygiu), Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymą, Vokiečių kalbą (C1 lygiu); iš socialinių mokslų dalykų: Darnią socialinę raidą, Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindus, Įmonių valdymo pagrindus, Inžinerinę ekonomiką, Karjeros kūrimą, Komunikavimo pagrindus, Marketingą, Taikomąją psichologiją, Technologijų antreprenerystę, iš pagrindinių studijų krypties gilinimosi dalykų: Biopolimerus, Bioprocesų inžineriją, Bioproduktus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių biotechnologijos ir inžinerinių žinių, taip pat neorganinių ir organinių junginių, chemijos inžinerijos, biologinių procesų ir sistemų taikymo žinių kuriant būtinus produktus ir cheminius junginius, geba stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio biochemines ar kitas savybes, įvertinti inžinerinius sprendimus, atlikti praktinius biotechnologinius tyrimus, eksperimentus, suprasti biotechnologinių procesų esmę ir įgytas žinias taikyti įvairiose pramonės srityse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti įvairiose biotechnologijos, biochemijos mokslo įstaigose, maisto, žemės ūkio, farmacijos, bioenergetikos pramonės ir kitose biotechnologijos pasiekimus taikančiose įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijų programą „Pramoninė biotechnologija“, studijas galima tęsti magistrantūros programose.