Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aviacijos inžinerija (anglų k. - Aviation Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Aviacijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450716

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Įgyti fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų, inžinerijos pagrindų ir aviacijos inžinerijos žinių, gebėti analizuoti ir spręsti inžinerines problemas, projektuoti įrangą, procesus ir metodus, taikyti tinkamus metodus tyrinėjant orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, taikyti įgytas inžinerijos žinias ir supratimą, vystant savo praktinius įgūdžius, susijusius su orlaivių sistemų kūrimu, eksploatavimu ir tobulinimu.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino pamatinius mokslo, matematikos ir inžinerijos pagrindus
A2 Žino platesnį daugiadalykį aviacijos ir inžinerijos kontekstą
A3 Žino aviacijos inžinerijos srities mokslinius ir matematinius principus
A4 Išmano esminius inžinerijos ir aviacijos srities aspektus ir sąvokas
A5 Turi nuoseklių inžinerijos žinių, įskaitant pagrindines srities žinias
A6 Turi nuoseklių orlaivių projektavimo ir techninės priežiūros technologijos žinių
Inžinerinė analizė:
B1 Geba atpažinti, analizuoti ir spręsti inžinerines problemas, atitinkančias žinių ir supratimo lygį
B2 Geba taikyti daugelį metodų, įskaitant matematinę analizę ir skaičiuojamąjį modeliavimą
B3 Išmano socialinių, saugos, ekonominių ir aplinkosaugos apribojimų svarbą
B4 Geba taikyti žinias aviacijos inžinerijos ir technologijų problemoms apibrėžti, suformuluoti ir spręsti, taikant turimus metodus
B5 Geba suprasti naujų technologijų principus ir jų panaudojimo galimybes, parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba kurti, projektuoti ir modernizuoti orlaivių sistemas ir jų elementus, bendradarbiaujant su inžinieriais ir ne inžinieriais
C2 Geba taikyti inžinerijos žinias kuriant ir įgyvendinant technologijų kūrimo, diegimo ir valdymo projektus, atitinkančius apibrėžtus socialinius, saugos, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus
C3 Įsisavinę inžinerinio projektavimo metodikas ir geba jomis naudotis
C4 Geba parinkti ir valdyti orlaivių techninės priežiūros technologijas ir procesus, vertinti primamų inžinerinių sprendimų riziką bei ją kontroliuoti
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba taikyti tinkamus metodus giliau tyrinėjant orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, derinant teorijos ir praktikos elementus
D2 Geba atlikti literatūros paiešką ir naudotis duomenų bazėmis, žinynais, standartais bei kitais informacijos šaltiniais
D3 Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti duomenis, interperetuoti jų svarbos požiūriu ir pateikti išvadas
D4 Geba dirbti tyrimų laboratorijose pagal žinių ir gebėjimų lygį
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba taikyti įgytas žinias, tobulinant praktinius įgūdžius, susijusius su tyrinėjimais, inžineriniu projektavimu bei technlogijų kūrimu
E2 Geba parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir metodus
E3 Geba derinti teoriją ir praktiką sprendžiant orlaivių sistemų kūrimo ir jų eksploatavimo technologinio proceso problemas
E4 Išmano inžinerinės veiklos saugos, ekonominių ir aplinkosaugos aplinkybių apribojimų svarbą
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Turi inžinerinei veiklai reikalingų įgūdžių, yra pasirengę nuolat tobulėti
F2 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir daugiaprofilinėje specialistų grupėje
F3 Geba įvairiais būdais bendrauti su profesine bendruomene ir plačiąja visuomene
F4 Išmano su inžinerine veikla aviacijos srityje susijusias saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai
F5 Išmano projektų valdymo, ekonominius ir rizikos aspektus
F6 Žino individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir yra jam pasirengę

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Aerodinamikos pagrindai, Aviacinės medžiagos, Skysčių mechanika ir termodinamika, Orlaivių tipai, konstrukcijos ir sistemos, Avionikos sistemos, Oro teisė, Žmogiškieji veiksniai aviacijoje, Orlaivių aerodinamika ir skrydžio dinamika, Kompiuterinė lengvų konstrukcijų analizė, Moderniosios skraidymo aparatų gamybos technologijos, Bendroji aviacijos inžinerijos praktika, Orlaivių techninės priežiūros praktika arba Orlaivių projektavimo gamybinė praktika.
Specializacijos:
Orlaivių projektavimas,
Orlaivių techninės priežiūros technologija
Studento pasirinkimai:
7 semestre studentai gali pasirinkti 30 kreditų apimties specializacijų studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų, inžinerijos pagrindų ir aviacijos inžinerijos žinių, geba analizuoti ir spręsti inžinerines problemas, projektuoti įrangą, procesus ir metodus, taikyti tinkamus metodus tyrinėjant orlaivių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali gauti orlaivių techniko/inžinieriaus licenciją, dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse, įvairiose aviakompanijose, dalyvauti orlaivių gamybos/atstatymo projektuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.