Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Robotika (anglų k. - Robotics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Robotika ir kibernetika

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-09-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_ Robotika_BA_2014.pdf
435333_KTU_PI_Robotika_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121EX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti universitetinį išsilavinimą bei dalykines elektrotechnikos, elektromechanikos, elektronikos, automatinio valdymo, robotų programavimo, modeliavimo ir valdymo bei vaizdų apdorojimo ir atpažinimo žinių, gebėti analizuoti ir vertinti robotų taikymo galimybes gamybinėje ir socialinėje sferoje, modeliuoti ir projektuoti robotizuotas sistemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Žino ir supranta pasirinktos inžinerijos srities mokslinius ir matematinius principus;
A2 Sistemiškai supranta pasirinktos inžinerijos srities esminius aspektus ir sąvokas;
A3 Turi nuoseklių savo inžinerijos srities žinių, įskaitant pagrindines srities žinias;
A4 Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą inžinerijos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti, taikant turimus metodus;
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant robotikos procesus ir metodus;
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus robotikai analitinius ir modeliavimo metodus, kompiuterinę regą ir navigacijos metodus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti savo inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant robotizuotų sistemų projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
C2 Supranta projektavimo metodikas ir geba taikyti kompiuterinės regos, navigacijos, kompiuterinio intelekto ir valdymo sistemas.
Tyrinėjimai:
D1 Geba ieškoti literatūros ir panaudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
D2 Geba kurti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti duomenis ir pateikti išvadas;
D3 Geba dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose ir naudoti standartines robotų valdymo priemones.
Inžinerinė veikla:
E1 Geba parinkti ir taikyti robotikos sistemoms tinkamą įrangą, priemones ir metodus ;
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką, sprendžiant inžinerines problemas ir suprojektuoti robotizuotą sistemą;
E3 Supranta technikos ir metodų pritaikomumą ir jų apribojimus, geba organizuoti saugų robotizuotos sistemos darbą
E4 Žino ne techninį inžinerinių metodų taikymą
Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai:
F1 Geba veiksmingai dirbti ir komandoje, ir pavieniui;
F2 Geba įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F3 Išmano su inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, prisiimti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4 Išmano pramoninių ir mobiliųjų robotų projektų valdymą ir verslo aspektus, pavyzdžiui, rizikos ir pokyčių valdymą, ir suprasti jų trūkumus;
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasiruošti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos; Laboratoriniai darbai; Seminarai (mokymas nedidelėse grupėse); Pratybos; Praktika (rekomenduojama pramonės įmonėje arba kitoje mokslo ir studijų institucijoje; esant atskiram teisiniam reguliavimui, praktiką galima atlikti toje pačioje mokymo įstaigoje); Individualūs arba komandiniai projektai; Pažintinės išvykos; Atvejų analizė;
Reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas;
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu arba žodžiu; Kolokviumas; Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis;
Uždavinių sprendimas; Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas; Žodiniai ir stendiniai pranešimai; Rašto darbai (literatūros apžvalga, esė ir panašiai); Individualaus ar komandinio projekto ataskaita; Praktikos ataskaita;
Baigiamasis darbas (projektas) ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Filosofijos alternatyvos 2016; Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis); Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016; Inžinerinė grafika; Programavimo įvadas inžinieriams;
Inžinerinė mechanika; Kompiuterinė braižyba; Inžinerinės medžiagos; Elektros grandinių analizė 1; Elektros grandinių analizė 2; Elektromechanika; Sauga darbe; Matematika 1;
Matematika 2; Fizika 1; Fizika 2; Tikimybių teorija ir statistika; Verslumo ugdymo alternatyvos 2016; Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 2016; Asmenybės ugdymo alternatyvos 2016; Programinė inžinerinių skaičiavimų įranga; Robotų kinematika, statika ir dinamika;
Taikomoji elektronika; Elektros pavaros; Automatikos įtaisai ir sistemos; Automatinio valdymo teorija; Skaitmeninių ir mikroprocesorinių sistemų pagrindai; Vaizdų apdorojimas ir atpažinimas; Valdikliai; Skaitinio intelekto metodai; Robotų galiniai vykdymo įtaisai 1; Robotų valdymo sistemos ir programavimas; Robotizuotų sistemų modeliavimas; Mobilūs robotai; Robotizuotos sistemos projektas; Studijų metu atliekama profesinė praktika, kurios apimtis 15 kr.; Studijų metu studentai turi galimybę pasirinkti papildomą praktiką; Bakalauro baigiamasis projektas; Iš viso studijuojami 35 dalykai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos): 1 ir 6 semestre studentai gali pasirinkti po 1 laisvai pasirenkamą modulį, kurių apimtis po 6 kreditus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi elektrotechnikos, elektromechanikos, elektronikos, automatinio valdymo, robotų programavimo, modeliavimo ir valdymo bei vaizdų apdorojimo ir atpažinimo žinių, geba analizuoti ir vertinti robotų taikymo galimybes, parinkti robotų techninę ir programinę įrangą, modeliuoti ir projektuoti robotizuotas sistemas, išmano kompiuterinę regą ir robotų orientavimosi sistemas, geba spręsti robotų taikymo gamyboje ir socialinėje sferoje problemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti robotizuotų sistemų projektavimo, diegimo ir priežiūros organizacijose, robotizuotas sistemas taikančiose arba robotų ir kitų įrenginių valdymo sistemas kuriančiose ir gaminančiose įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-09