Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Intelektinės robotikos sistemos (anglų k. - Intelligent Robotics Systems)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Robotika ir kibernetika

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti elektronikos inžinerijos pagrindų dalykines žinias, automatinio valdymo, robotų programavimo, modeliavimo ir valdymo įgūdžius, pagrįstus skaitinio intelekto taikymu nuo navigacijos iki kompiuterinės regos, padedančius analizuoti ir vertinti robotų taikymo galimybes gamybinėje ir socialinėje sferoje, modeliuoti ir projektuoti robotizuotas sistemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Supranta ir yra įsisavinęs technologinių mokslų srities fundamentinius dalykus (matematiką, fiziką, mechaniką, informatiką, inžinerinė grafiką), kuriuos gali panaudoti elektronikos inžinerijos problemoms spręsti;
A2 Turi socialinių mokslų pagrindų žinias (filosofijos, ekonomikos, vadybos, dirbtinio intelekto etikos), kurias geba adaptuoti elektronikos inžinerijos problemoms spręsti;
A3 Turi elektros inžinerijos pagrindų dalykų žinias (apie elektros grandines, elektromechaniką, elektroniką, valdymo teoriją, medžiagas, darbų saugą) ir geba jas taikyti praktikoje;
A4 Žino skaitinio intelekto metodus ir geba juos taikyti robotų valdymo sistemose;
A5 Turi robotizavimo ir valdymo priemonių įvaldymo žinias ir geba jas panaudoti praktiniams uždaviniams spręsti;
A6 Žino ir supranta robotikos ir kibernetikos inžinerijos srities mokslinius ir matematinius principus, esminius aspektus ir sąvokas, kuriuos panaudoja fundamentiniams ir taikomiesiems tyrimams atlikti;
A7 Turi intelektinių valdymo sistemų, mobilių ir pramoninių robotų valdymo ir programavimo žinių;
A8 Suvokia daugiadalykį inžinerijos kontekstą: įterptinių sistemų programavimą, kalbos atpažinimą, žmogus-mašina sąsają ir jų taikymo ypatumus.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti tarpdisciplinines žinias ir supratimą robotikos inžinerijos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti;
B2 Geba taikyti robotikos inžinerijos žinias ir supratimą analizuojant robotikos procesus ir metodus bei ruošti naujus problemos sprendimo pasiūlymus;
B3 Geba parinkti ir taikyti tinkamus robotikai analitinius ir modeliavimo metodus, kompiuterinę regą ir navigacijos metodus.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti inžinerijos žinias ir supratimą, kuriant ir įgyvendinant robotizuotų sistemų projektus;
C2 Supranta projektavimo metodikas ir geba taikyti kompiuterinės regos, navigacijos, kompiuterinio intelekto ir valdymo sistemas.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba ieškoti literatūros ir panaudoti duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
D2 Geba atlikti technologinius eksperimentus, vertinti duomenis ir pateikti išvadas;
D3 Geba dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose ir naudoti standartines robotų valdymo priemones.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti robotikos sistemoms tinkamą įrangą, priemones ir metodus;
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką, sprendžiant inžinerines problemas ir suprojektuoti robotizuotą sistemą;
E3 Supranta technikos ir metodų pritaikomumą ir jų apribojimus, geba organizuoti saugų robotizuotos sistemos darbą;
E4 Geba kurti ir diegti robotizuotas valdymo sistemas.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti individualiai ir komandoje;
F2 Geba įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
F3 Išmano su inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4 Išmano pramoninių ir mobiliųjų robotų projektų valdymą ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais;
F5 Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir įgyja tam reikalingus įgūdžius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Atvejo analizė; Bendradarbiavimu grįstas mokymasis; Darbas grupėse; Debatai; Diskusija; Grupinis (komandinis projektas); Individualus projektas; Konsultaciniai seminarai; Kūrybinės dirbtuvės; Kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos; Modeliavimas; Paskaita; Patirtinis mokymasis; Problemų sprendimu grįstas mokymasis; Seminaras; Simuliacijos (realių situacijų imitavimas), Uždavinių sprendimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Ataskaita; Baigiamasis projektas ir jo gynimas; Darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio); Egzaminas komisijoje; Egzaminas kompiuteriu; Egzaminas raštu; Egzaminas žodžiu ir raštu; Individualus darbas; Inžinerinis projektas; Kolokviumas; Kontrolinis darbas; Laboratorinio darbo aprašas (ataskaita); Praktikos ataskaita; Probleminių užduočių sprendimas; Projekto ataskaita; Referatas; Tarpinis egzaminas; Technologinis projektas; Testas; Uždavinio(ų) sprendimas; Žodinis iliustruotas pranešimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos 2020; Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2020; Inžinerinė grafika; Programavimo įvadas inžinieriams; Inžinerinė mechanika; Kompiuterinė braižyba; Inžinerinės medžiagos; Elektros grandinių analizė 1; Elektros grandinių analizė 2; Elektromechanika; Sauga darbe; Matematika 1; Matematika 2; Fizika 1; Fizika 2; Tikimybių teorija ir statistika; Dirbtinio intelekto etika; Inžinerinė ekonomika; Verslumo ugdymo alternatyvos 2020; Įvadas į valdymo technologijas; Programinė inžinerinių skaičiavimų įranga; Robotų kinematika, statika ir dinamika; Skaitmeninių ir mikroprocesorinių sistemų pagrindai; Taikomoji elektronika; Vaizdų apdorojimas ir atpažinimas; Intelektinės automatikos sistemos ir įtaisai; Elektros pavaros; Automatinio valdymo teorija; Valdikliai; Skaitinio intelekto metodai; Techninių sistemų analizė ir patikimumas; Intelektinių valdymo sistemų pagrindai; Robotų valdymo sistemos ir programavimas; Robotizuotų sistemų modeliavimas; Kalbos apdorojimo pagrindai; Mobilūs robotai; Robotizuotos sistemos projektas; Alternatyvų grupė; Studijų metu atliekama profesinė praktika, kurios apimtis 15 kr.; Studijų metu studentai turi galimybę pasirinkti papildomą praktiką; Bakalauro baigiamasis projektas; Iš viso studijuojami 38 dalykai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Asmeninis modulių rinkinys 2020 (I pakopos): 6 semestre studentai gali pasirinkti 1 laisvai pasirenkamą modulį, kurio apimtis 6 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi elektrotechnikos, elektromechanikos, elektronikos, automatinio valdymo, robotų programavimo, modeliavimo ir valdymo bei vaizdų apdorojimo ir atpažinimo žinių, geba analizuoti ir vertinti robotų taikymo galimybes, parinkti robotų techninę ir programinę įrangą, modeliuoti ir projektuoti robotizuotas sistemas, išmano kompiuterinę regą ir robotų orientavimosi sistemas, geba spręsti robotų taikymo gamyboje ir socialinėje sferoje problemas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti robotizuotų sistemų projektavimo, diegimo ir priežiūros organizacijose, robotizuotas sistemas taikančiose arba robotų ir kitų įrenginių valdymo sistemas kuriančiose ir gaminančiose įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.