Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių transporto inžinerija (anglų k. - Automobiles Transport Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Study evaluation report KSC 20210225.pdf

Valstybinis kodas

6531EX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550716

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-04-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti transporto inžinerijos specialistus, gebančius dirbti transporto sektoriaus įmonėse, savarankiškai organizuoti ir vykdyti transporto priemonių techninę priežiūrą, diagnostiką ir remontą, taikant inovatyvias technologines bei organizacines priemones.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Paaiškina transporto priemonių ir mašinų konstrukcijas jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcinių ir eksploatacinių medžiagų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose.
2. Identifikuoja bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, reikalingus automobilių transporto inžinerijos fundamentiniams pagrindams suprasti.
3. Analizuoja šiuolaikinių automobilių sistemas ir vertina jų eksploatacines charakteristikas atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas.
4. Sprendžia inžinerinius uždavinius, ir jų sprendimui parenka tinkamus metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei technologinę įrangą.
5. Sudaro automobilių techninio eksploatavimo įmonės technologinius procesus, naudojantis bazine ir specializuota programine įranga ir atlieka šių darbų kokybės kontrolę.
6. Sprendžia automobilių diagnostikos, techninės priežiūros, einamojo remonto ir remonto technologijų projektavimo ir eksploatavimo uždavinius, įvertinat mokslo ir technologijų inovacijas.
7. Vykdo eksperimentinius ir taikomuosius tyrimus, taikant laboratorinę ir programinę įrangą, bei formuluoja išvadas.
8. Įvertina verslo aplinką, parengia automobilių techninės priežiūros įmonės technologinį projektą, planuoja ir organizuoja įmonės / padalinio veiklą, bei analizuoja veiklos rezultatus.
9. Kūrybiškai ir atsakingai dirba daugiaprofilinėse grupėse sprendžiant automobilių techninės priežiūros ir remonto technologinius uždavinius.
10. Savarankiškai mokosi ir analizuoja automobilių techninės priežiūros ir remonto veiklos problemas, bei tobulėja automobilių transporto inžinerijos srityje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir ar kvalifikacinis egzaminas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (124 kreditai): Profesinė komunikacija, Matematika, Fizika, Inžinerinės medžiagos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kelių transporto priemonės, Tvarus transportas, Komercinis transportas, Profesinė anglų kalba, Vidaus degimo varikliai, Inžinerinė mechanika, Elektrotechnikos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Eksploatacinės medžiagos ir skysčiai,
Automobilių elektros ir elektronikos įranga, Automobilių diagnostika ir techninės priežiūros technologijos, Elektronika ir automatika, Technologinė įranga, Automobilių remonto technologijos, Serviso įmonių projektavimas, Automobilių valdymo sistemos, Automobilių defektacija ir techninė ekspertizė / Transporto teisė,
Automobilių teorija, Elektromobilių diagnostika ir techninė priežiūra, Transporto įmonių ekonomika ir vadyba, Eismo sauga / Eismo inžinerija, Hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Aplinkos ir žmonių sauga, Transporto logistika / Transporto sistemos, Alternatyvių energijos šaltinių automobiliai / Išmaniosios technologijos automobiliuose.
Laisvai pasirenkami dalykai (6 kreditai).
Praktikos (38 kreditai): Automobilių įrangos praktika, Autoserviso įmonių veiklos organizavimo praktika, Komercinio transporto serviso technologijų praktika, Lengvųjų automobilių technologijų praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Automobilių transporto inžinerijos studijų programa suteikia galimybes studentams įgyti išskirtinius praktinius įgūdžius Transporto inžinerijos krypties praktinio mokymo ir taikomųjų tyrimų centre, modeliuojant realaus automobilių serviso veiklą.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti automobilių eksploatavimo, remonto, automobilių ar atsarginių detalių prekybos, draudimo įmonėse, eismo priežiūros organizacijose, techninės apžiūros stotyse, valstybinėje kelių transporto inspekcijoje, krovos darbų įmonėse, transporto terminaluose ir įvairiose kitose su transportu bei jo priežiūra susijusiose įmonėse inžinieriais, technologais ar vadybininkais, vadovų asistentais ar jų pavaduotojais, padalinių ar atstovybių (filialų) Lietuvoje ar užsienyje vadovais, o įgiję patirties, galės steigti savo įmones ir kurti darbo vietas.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.