Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras
Teisininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011KX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
 Studijų programos tikslas - rengti teisininkus, gerai išmanančius esminius ir specifinius Lietuvos teisės sistemos elementus bei turinčius tarptautinių teisinių žinių, sugebančius efektyviai ir etiškai atstovauti ir patarti klientams, spręsti ginčus tarp šalių humaniškai, atsižvelgiant į išskirtinį teisininko kaip teisingumo garanto vaidmenį visuomenėje, gebančius lengvai persiorientuoti dirbti kontinentinės ir bendrosios teisės tradicijų sąlygomis, savo veiklą plėtoti transnacionalinėse organizacijose, tarptautinėse įmonėse bei Europos Sąjungos institucijose. Studijų metu lavinami studentų bendrųjų teisės normų ar teisinių principų taikymo faktams gebėjimai, šiuolaikinių teisinių duomenų bazių naudojimo bei procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai, studentai įvaldo teisinę anglų kalbą. Programoje siekiama studentų aktyvaus dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio, dėstant daug dėmesio skiriama studento sugebėjimui principus pritaikyti faktams. Tai formuoja studentų kūrybingo ir kritinio mąstymo įgūdžius, ugdo jų gebėjimus analizuoti teisines problemas bei diskutuoti teisine tematika.
Studijų rezultatai:
Baigę studijas studentai turi mokėti:
1. Paaiškinti, taikyti, analizuoti bei vertinti visų pagrindinių teisės šakų ir institutų principus ir turinį nacionalinio ir tarptautinio teisinio reguliavimo kontekstuose.
2. Taikyti teisę teisminiame ir kvaziteisminiame procesuose, rengti teisės taikymo aktus, aiškinti ir taikyti teisę remiantis ekonomikos, filosofijos, sociologijos ir kitų mokslų žiniomis.
3. Rengti ir sisteminti norminius teisės aktus, taikyti teisėkūros juridinės technikos taisykles.
4. Argumentuoti, rašyti esė, formuluoti praktinio bei mokslinio pobūdžio uždavinius bei išvadas tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, naudojantis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
5. Planuoti, organizuoti bei kontroliuoti veiklą ir darbo laiką dirbant savarankiškai ir komandoje, bendraujant ir bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais.
6. Teisiniu požiūriu analizuoti ir vertinti žmogaus ir socialinių institucijų elgesį, veiklą, įvairių tekstų pobūdį, jų universalumą, aktualumą ir pritaikomumą, priimti argumentuotus sprendimus dėl teisinių konfliktų sureguliavimo.
7. Būti nešališkam bei jautriam kitų asmenų ir bendros socialinės aplinkos poveikiui, derinti priešingus interesus bei elgtis pagal nustatytus profesinio elgesio standartus.
8. Nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti, efektyviai bei nuolat mokytis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
 Būsimieji teisininkai studijuoja universitetinius bendrojo lavinimo, studijų pagrindų, specialiuosius profesinius ir laisvai pasirenkamus studijų programos dalykus, iš kurių privaloma išklausyti teisės teoriją ir konstitucinę teisę, civilinę ir civilinio proceso teisę, baudžiamąją ir baudžiamojo proceso teisę, administracinę teisę ir procesą, tarptautinę viešąją teisę, finansų teisę, teisės istoriją, ES teisę. Studentai taip pat studijuoja darbo teisę, įmonių teisę, intelektinės nuosavybės teisę ir kt. dalykus.
 Dalį dalykų dėsto kviestiniai užsienio dėstytojai (iš tokių valstybių kaip JAV, Jungtinė Karalystė, Italija, Ispanija, Prancūzija ir kt.). VDU ir JAV Mičigano valstijos universiteto (Michigan State University) bendradarbiavimo sutarties pagrindu šią programą baigę asmenys įgyja ne tik teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, bet ir JAV Mičigano valstijos universiteto Transnacionalinės teisės sertifikatą.
  Studijų programoje numatytoji pagrindinė praktika yra profesinė praktika (18 kreditų), kurią būsimieji teisininkai atlieka teismuose, advokatų kontorose, notarų biuruose, antstolių kontorose ar kitose įstaigose ar institucijose, su kuriomis VDU Teisės fakultetas sudaro praktinio mokymo sutartis. Papildomas praktinis parengimas užtikrinamas lavinant modernių nacionalinių ir tarptautinių teisinių duomenų bazių naudojimo, procesinių dokumentų rengimo įgūdžius bei imituojant teisminį procesą paskaitų metu.
  Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Universitete taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema. Studentų studijų
pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (kontrolinių darbų, namų darbų, individualių užduočių) ir egzamino arba studentų savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo būdais. Jeigu dalykas dėstomas intensyviu būdu, jo pasiekimai vertinami vien baigiamuoju egzaminu.

Specializacijos: nėra

-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkami dalykai iš studijų pagrindų srities: Lietuvos politinė sistema ir politikos tradicija, Makroekonomika, Mikroekonomika, Politinė filosofija, Socialinė antropologija, Socialinių tyrimų metodai.
Laisvai pasirenkami dalykai iš specialios dalykų grupės: finansų teisė, įmonių teisė, šeimos teisė, teisinių sistemų lyginamoji analizė, žmogaus teisės, intelektinės nuosavybės teisė, lyginamoji konstitucinė teisė, bankroto teisė, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, konkurencijos teisė, administracinė atsakomybė, kriminologija, įrodymai ir įrodinėjimas, aplinkos apsaugos teisė, neįgaliųjų teisių apsauga, vertybinių popierių teisinis reguliavimas, jūrų teisė, medicinos teisė, atstovavimo teisė, deliktinė teisė, nuosavybės ir paveldėjimo teisė, sutarčių teisė, draudimo teisė, tarptautinė privatinė teisė, civilinės teisės klinika, baudžiamosios teisės klinika, teismo proceso inscenizacija I, teismo proceso inscenizacija II.

Studijų programos skiriamieji bruožai: tarptautiškumas, tarpdiscipliniškumas, taikomasis pobūdis, dėmesys profesinei etikai. Dalis studijų vykdoma anglų kalba.