Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Marketingas (anglų k. - Marketing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Rinkodaros krypties studijų vertinimo išvados 2021 - Vytauto Didžiojo universitetas.pdf

Valstybinis kodas

6121LX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos marketingo specialistus, galinčius dirbti įvairaus profilio įmonių marketingo padalinių vadovais, vadovų referentais, marketingo specialistais, konsultantais, gebančius tyrinėti ir pritaikyti marketingo vadybos įgūdžius bei žinias savarankiškai veiklai ir tolesniam mokymuisi, gebančius priimti sprendimus sprendžiant marketingo problemas, iniciuoti ir vykdyti įvairius marketingo projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinio marketingo vadybos veiklos srityse ir verslo aplinkose.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1) Pademonstruoti žinias apie pamatines marketingo vadybos ir jai artimų sričių teorines nuostatas, koncepcijas.
2) Pritaikyti žinias, įvertinant pagrindines marketingo valdymo veiklas
3) Pritaikyti marketingo situacijoms analizuoti svarbias teorines naujoves ir praktinius pasiekimus, šiuolaikinės verslo aplinkos tendencijas, ypatumus, verslo kontekstus.
4) Atlikti įvairaus pobūdžio marketingo problemų tyrimus, taikant mokslinių tyrimų bei jų rezultatų patikimumo nustatymo metodus.
5) Įvertinti marketingo sprendimus, pagrįsti jų tinkamumą, analizuojant besikeičiančios verslo aplinkos veiksnių įtaką.
6) Pademonstruoti savarankiško įvairių marketingo vadybos situacijų/problemų analizės, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo, projektų valdymo įgūdžius
7) Pademonstruoti žodinio ir rašytinio komunikavimo įgūdžius, taikant profesinę verslo kalbą (tame tarpe ir anglų)
8) Pademonstruoti darbo grupėse įgūdžius: gebėjimo komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę ir kt.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo metodai: informacijos teikimas, pasitelkiant vizualinę medžiagą; atvejų aiškinimas paskaitų metu; probleminių video pavyzdžių ir klausimų, atvejo analizės moderavimas; diskusijos moderavimas; konsultavimas.
Studijavimo metodai: individualus studento darbas: informacijos mokomojoje literatūroje, periodikos šaltiniuose, statistiniuose dokumentuose ir kt. paieška ir analizavimas; rašytinių ir video atvejų ir pavyzdžių analizavimas; praktinių užduočių atlikimas; diskutavimas; konsultavimasis; grupinis seminaro užduočių aptarimas; kolektyvinis studentų darbas, rengiant grupinį pristatymą; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių žodinio pristatymo vertinimas; grupinio savarankiško darbo rengimo eigos ir galutinio žodinio pristatymo vertinimas.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi du dalykus iš šių studijų krypties pasirenkamų dalykų: Integracijos ekonomika, Kaštų apskaita, Verslo komunikacijos, Paslaugų marketingas.
Taip pat jie gali rinktis svarbius jų karjerai dalykus iš kitų studijų programų, pvz., teisės, psichologijos ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Pirmuosius dvejus studijų metus daug dėmesio skiriama fundamentiniams plačią erudiciją suteikiantiems kursams bei įvadiniams įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykams. Studentas turi galimybę pasirinkti mokytis net iš 30 pasaulio kalbų; taip pat pasirinkti studijuoti gretutinių studijų programą ir gauti gretutinės studijų programos pažymėjimą; susidaryti individualų studijų tvarkaraštį ir pačiam nuspręsti kada ir kokius dalykus studijuoti.