Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Reklamos vadyba (anglų k. - Advertising Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470414

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Suteikti studentams šiuolaikinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų reklamos srityje, leidžiančius jiems tirti, analizuoti ir vertinti reklamą bei jos strategijas, taktikas ir veiklas, greitai ir kūrybiškai reaguojant į nuolat besikeičiančią aplinką, taip pat laikytis profesinių ir etinių veiklos standartų, priimant atitinkamus į klientą orientuotus sprendimus.
Studijų rezultatai:
1. Taikyti fundamentines ir empirinių tyrimų rezultatais pagrįstas naujausias reklamos ir jai artimų sričių žinias kompleksiškai ir sistemiškai pažįstant bei vertinant reklamos teorinius ir profesinės veiklos reiškinius esant neapibrėžtumo sąlygoms.
2. Identifikuoti kompleksines ir tarpdisciplinines su reklama ir jai artimomis sritimis susijusias problemas, atpažinti, parinkti tinkamas ir kritiškai vertinti reklamos ir jai artimų sričių teorijas, empirinių tyrimų rezultatus ir pasaulines praktikas skirtinguose verslo kontekstuose.
3. Inicijuoti, planuoti ir atlikti nepriklausomus mokslinius ir (ar) taikomuosius reklamos tyrimus kuriant tyrimo metodologiją, renkant, sisteminant, analizuojant duomenis ir informaciją kritiškai įvertinant ir interpretuojant tyrimų rezultatus.
4. Siūlyti moksliniais tyrimais pagrįstus novatoriškus bei sudėtingus reklamos ir jai artimų sričių sprendimus įvertinant jų rezultatus, svarbą ir pasekmes – pasauliniu, vietos, organizacijos, asmens – lygmeniu.
5. Analizuoti ir kritiškai vertinti reklamos ir jai artimų sričių – pasauliniu, vietos, organizacijos, asmens – lygmeniu strateginius, taktinius ir operatyvinius sprendimus, taikant mokslinių tyrimų rezultatus.
6. Kompleksiškai planuoti ir tinkamai spręsti sudėtingus reklamos ir jai artimų sričių uždavinius naujoje ir nepažįstamoje aplinkoje.
7. Inicijuoti ir kurti inovatyvius vertę kuriančius reklamos ir jai artimų sričių sprendimus siekiant – pasauliniu, vietos, organizacijos, asmens – lygmens strateginių, taktinių ir operatyvinių tikslų.
8. Efektyviai ir kūrybiškai dirbti komandoje ir jai vadovauti, prisiimti atsakomybę, dalytis žiniomis ir bendradarbiauti sprendžiant problemas.
9. Sklandžiai, tinkamai žodžiu ir raštu vartojant profesinę kalbą komunikuoti su suinteresuotosiomis šalimis pristatant tyrimų rezultatus ir praktines idėjas, konstruktyviai diskutuojant, ginant nuomonę, konsultuojant ir (ar) atliekant ekspertinį vertinimą.
10. Demonstruoti kritiško, sisteminio, kūrybinio ir strateginio mąstymo įgūdžius, savarankiškai priimant inovatyvius sprendimus, suvokiant moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklą ir jos etines pasekmes.
11. Demonstruoti savarankiško mokymosi ir nuolatinio tarpdisciplininio profesinio tobulėjimo įgūdžius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas), pasitelkiant vizualinę medžiagą; atvejų aiškinimas paskaitų metu; probleminių pavyzdžių ir klausimų, praktinių užduočių formulavimas, aiškinimas ir analizė; diskusijos moderavimas, diskutavimas; praktinių užduočių atlikimas; rašytinių atvejų ir pavyzdžių analizė; grupinis seminaro užduočių aptarimas; problemų sprendimas; savarankiško analitinio darbo užduočių aptarimas; atvejo analizė; atvejo analizės moderavimas; konsultavimas; diskusija; konsultavimasis; studentų darbas rengiant ataskaitą raštu ir grupinį pristatymą; mokomosios literatūros analizė, informacijos periodikos šaltiniuose, statistiniuose dokumentuose ir kt. paieška ir analizė; literatūros studijavimas; žodinė savirefleksija; ataskaitų rengimas bei pristatymas; rašytinių atvejų ir pavyzdžių analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (koliokviumo ir egzamino metu); diskusijų stebėjimas; savarankiško darbo rengimo eigos ir galutinio žodinio pristatymo bei pristatymo raštu vertinimas; atvejų analizės ir probleminių užduočių atlikimo, žodinio pristatymo bei pristatymo raštu vertinimas; atliekamų praktinių užduočių stebėjimas; tiriamojo darbo ataskaitos ir galutinio žodinio pristatymo vertinimas; baigiamojo darbo parengimo, pristatymo ir gynimo vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Reklamos teorija; Reklamos verslas; Mokslinių tyrimų metodologija; Reklamos psichologijos teorijos; Reklamos komunikacijos strategijos; Reklamos etika ir socialinė atsakomybė; Kūrybinės strategijos; Inovatyvūs reklamos sprendimai; Reklamos kampanijų ir projektų valdymas; Tiriamasis darbas Nr.1; Medijų planavimas ir analizė; Tiriamasis darbas Nr.2; Baigiamasis darbas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi 3 dalykus (18 ECTS) iš 3 kompetencijų grupių dalykų, orientuotų į asmeninių įgūdžių ir gebėjimų, vadybos įgūdžių ir gebėjimų bei į darnaus vystymosi žinių ir gebėjimų ugdymą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
„Reklamos vadybos“ magistrantūros studijų programa yra specializuota marketingo žinių gilinimo programa, orientuota į novatoriškų reklamos idėjų sprendimų priėmimą, taikymą ir vertinimą. Šioje programoje suteikiami puikiai derantys ir taip reikalingi analitiniai bei kūrybiniai įgūdžiai. Taip pat sudarytos sąlygos tobulinti asmeninius įgūdžius ir gebėjimus, vadybos įgūdžius ir gebėjimus bei žinias nukreiptas į darnų vystymąsi.
I2021 metais Eduinversal magistro studijų programai „Reklamos vadyba“ skyrė 40 vietą pasaulyje tarp Mažmeninės prekybos vadybos ir Verslo plėtros programų.