Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo logistika (anglų k. - Business logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU Verslo krypties išvados SV4-86_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121LX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti verslo logistikos specialistus, gebančius kompleksiškai taikyti vadybos teorijas ir metodus atliekant įmonės išorinės ir vidinės aplinkos bei logistikos procesų vertinimą, išmanančius šiuolaikinio verslo materialiųjų ir informacinių srautų projektavimo, organizavimo ir įgyvendinimo standartus bei modelius, kurie leidžia formuoti verslo logistikos strategijas grindžiamas darnios plėtros principais ir paremtas orientacija į inovacijas ir technologijų pažangą, gebančius priimti sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu pagrįstus sprendimus gamybos, informacinės, apsirūpinimo, paskirstymo, atliekų perdirbimo, finansų, grįžtamosios logistikos srityse.
Studijų rezultatai:
Žinios
• Žinoti fundamentaliųjų, humanitarinių, socialinių bei technologijos mokslų principus būtinus pasaulėžiūros formavimui, bei suprasti metodus ir jų taikymo verslo logistikoje galimybes, siekiant kompleksiškai pažinti ir vertinti socialinius, ekonominius bei mokslo ir technologijų pažangos reiškinius.
• Žinoti ekonominių santykių visumą, juos reglamentuojančius teisės aktus, rinkas ir jų funkcionavimo mechanizmą, verslo organizacijos valdymo, perspektyvos vertinimo, konkurencingumo didinimo užtikrinant kokybę metodus, sudarančius galimybes spręsti informacinio amžiaus keliamus iššūkius priimant verslo logistikos sprendimus.
• Žinoti verslo logistikos projektavimo, organizavimo ir valdymo standartus, metodus bei modelius, leidžiančius atlikti logistikos procesų analizę, įvertinti plėtros galimybes, priimti sprendimus atsižvelgiant į šalies bei tarptautinius ekonominės aplinkos bei verslo pokyčius ir inovatyvius procesus, reikalaujančius netradicinių sprendimų bei leidžiančius spręsti įmonės veiklos analizės ir valdymo optimizavimo uždavinius įgyvendinant verslo logistikos tikslus darnios plėtros sprendimams rengti ir įmonės konkurenciniams pranašumams įgyti.
Gebėjimai tirti
• Gebės taikyti holistinį, sisteminį, inovatyvų požiūrį vertinant aplinką ir veiklos rezultatus, atpažinti įmonėse ir jų aplinkoje vykstančius procesus ir atsižvelgiant į tyrimų ir analizės rezultatus formuoti galimų sprendimų aibę.
• Gebės taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus tiriant verslo aplinką, apibendrinant tyrimo rezultatus, pateikiant galimus veiklos optimizavimo sprendinius, siekiant prisitaikyti prie nuolatinių verslo aplinkos pokyčių.
• Gebės suprasti verslo logistikos veiklą, tendencijas, ekonomines bei vadybines situacijas ir jų dinamiką, informacinių valdymo sistemų pritaikymo galimybes, gebėti taikyti tinkamus tyrimų metodus siekiant įvertinti ir identifikuoti informacinių, žaliavų, produktų srautų reikšmingumą, problemas, optimizuotinas sritis siekiant priimti sprendimus.
Specialieji gebėjimai
• Gebės taikyti naujausių fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais pagrįstas vadybos, ekonomikos bei kitų mokslų žinias verslo logistinės sistemos elementų ir procesų tobulinimui.
• Gebės rengti harmoningus darnios plėtros požiūriu verslo planus sietinus su logistinės sistemos veikla, taikyti modernius vadybos metodus ir modelius analizuojant ir optimizuojant įmonės santykius su vartotojais, tiekėjais, tarpininkais ir kitais verslo partneriais.
• Gebės formuoti ir parinkti verslo logistikos strategijas siekiant efektyvesnės organizacijos veiklos dinamiškoje tarptautinėje aplinkoje, taikant inovatyvius metodus identifikuojant priežastis ir veiksnius nulemiančius logistikos sprendimų efektyvumą.
Socialiniai gebėjimai
• Gebės palaikyti dalykinę kalbą, laikydamasis etikos principų dirbti komandoje, bendrauti, diskutuoti, teikti siūlymus ir aptarti idėjas profesinėje ir kitose aplinkose prisiimdamas atsakomybę už veiklos rezultatus.
Asmeniniai gebėjimai
• Gebės planuoti ir organizuoti savo darbo laiką, analitiškai mąstyti, samprotauti, suprasti ir kritiškai vertinti idėjas, jas perteikti raštu ir žodžiu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Veiklos yra skirstomos pagal siekiamus resultatus, atitinkamai parenkami į studentus orientuoti, skatinantys individualų darbą (mokomosios literatūros analizė, sisteminimas, bibliografijos sąrašo sudarymas, mokslinio straipsnio analizė, darbas su duomenų bazėmis, duomenų apskaičiavimas ir analizė, individualūs projektai) ar grupinę veiklą (bendradarbiavimo metodas, minčių žemėlapiai, sąvokų žemėlapiai, debatai, stendinių pranešimų rengimas, recenzijų rašymas ir/ar pristatymas, komandiniai projektai), akcentuojantys dėstuytojo darbą (paskaita, refleksijos, interaktyvios paskaitos) ir vadovavimą (mišrusis mokymasis, probleminis mokymas, prototipų kūrimas), praktinių įgūdžių formavimą (pažintinės išvykos, svečio paskaita, simuliacinė veikla, atvejo analizė, praktinių problemų sprendimas,) mokymo bei mokymosi metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontroliniai darbai (pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis); testai, kompiuterizuotos vertinimo užduotys, minčių žemėlapiai, referatas, kolokviumas (atviri teoriniai klausimai), tyrimo ataskaitos pristatymas raštu (ar žodžiu), referatas, laboratorinio darbo ataskaita, kursinio darbo gynimas, baigiamasis darbas (projektas) ir jo gynimas, rašto darbas (mokslinės literatūros analizė), stendinio pranešimo pristatymas, grupės ataskaitos pateikimas, kolegialus vertinimas, projekto pristatymas, mokslinių straipsnių analizė, tyrimų pristatymas, egzaminas (atvirojo ir uždarojo tipo užduotys).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 15 kreditų (Filosofija, Specialybės kalba, Specialybės kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) ir kt.).
Studijų krypties ir specializacijos dalykai sudaro 201 kreditus (Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Informacinės technologijos, Tiesinė algebra ir matematinė analizė, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Įvadas į verslo logistiką, Verslo pagrindai, Vadyba, Verslo teisė, Inžinerijos pagrindai, Finansinių sprendimų pagrindai, Mikroekonomika, Kiekybiniai sprendimų metodai, Kiekybinių sprendimų metodų kursinis projektas, Gamybos technologija ir organizavimas (su kursiniu projektu), Transporto tinklai ir terminalai, Apskaita ir auditas, Regionų ekonomika, Makroekonomika, Verslininkystė (su kursiniu darbu), Pažintinė praktika, Transportinis aptarnavimas (su kursiniu darbu), Verslo finansai, Visuotinė kokybės vadyba, Marketingas, ES mokesčių sistema, Rizikos valdymas, Verslo projektai (su kursiniu darbu), Sandėlių ir atsargų valdymas, Logistika gamyboje, Produktų paskirstymo kompleksinis projektas, Atliekų tvarkymas ir žalioji logistika, Logistinių procesų optimizavimo sistemos, Tiekimo grandinės valdymas, Globalios tiekimo grandinės kompleksinis projektas, Profesinės veiklos praktika, Reversinė logistika ir tvari plėtra, Informacinės valdymo sistemos, Logistikos tinklų ir procesų valdymas, Logistikos tinklų ir procesų valdymo kursinis projektas.
Baigiamojo darbo rengimas, apiforminimas ir gynimas sudaro 18 kreditų (Bakalauro baigiamasis darbas 1, Bakalauro baigiamasis darbas 2, Bakalauro baigiamasis darbas 3).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti pagrindinius studijų krypties dalykus (Sociologija, Protokolas ir etiketas, Dalykinė komunikacija), (Specialybės anglų kalba I, Specialybės vokiečių kalba I, Specialybės prancūzų kalba I), (Specialybės anglų kalba II, Specialybės vokiečių kalba II, Specialybės prancūzų kalba II), (E-prekyba, Valdymo psichologija, Verslo derybos).
Galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus - 6 kreditai (pvz.: Kainodara ir kt.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Akcentuojamos žinios ir globalios tiekimo grandinės valdymo žinios ir gebėjimai, neapsiribojant transporto logistika. Tokios žinios itin svarbios naujo tipo prekybos, gamybos ir paslaugų įmonėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galės sėkmingai užimti logistikos vadybininko, padalinio vadovo ar vadovo pareigas vertindami, optimizuodami, organizuodami logistinius procesus gamybos įmonėse; statybos įmonėse; prekybos įmonėse; transporto ir logistikos įmonėse; kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vienokie ar kitokie verslo logistikos sprendimai; valstybinėse institucijose, taip pat galės kurti ir plėtoti savąjį logistikos verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali rinktis 2 pakopos (magistrantūros) studijas verslo vadybos, ekonomikos srityse.