Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų inžinerija (anglų k. - Financial Engineering)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

VILNIUS TECH Final Finance Field Evaluation Report_2023.pdf
VILNIUS TECH_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-30 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k. (1).docx

Valstybinis kodas

6121LX046

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti finansų inžinerijos bakalaurus, gebančius savo profesinėje veikloje pritaikyti įgytas finansų mokslo ir praktikos žinias, formuojant, vertinant ir savarankiškai priimant efektyvius finansinius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu, taip pat gebančius integruoti ir kompleksiškai taikyti finansų teorijos, finansų procesų valdymo ir finansų inžinerijos žinias, apimančias tiek inovatyvias finansines priemones, tiek finansų sistemos pažinimo būdus, tiek ir kitų mokslų ir technologijų pasiekimus.
Studijų rezultatai:
Žinios
- Žino inžinerijos principus, matematikos, informatikos ir humanitarinių mokslų koncepcijas, reikalingas plačios pasaulėžiūros suformavimui ir geba jas taikyti siekiant kompleksiškai ir sistemiškai pažinti, vertinti ekonominius, finansinius, mokslo ir technologijų pažangos reiškinius, būtinus finansų sistemos suvokimui ir tinkamam finansų valdymo funkcijų atlikimui.
- Žino finansų teorijos ir finansų inžinerijos, kaip ekonomikos, vadybos ir verslo komponentės kategorijas, principus, koncepcijas ir geba juos taikyti tarptautinio masto, šalies, regiono ir verslo plėtros finansų valdymo problemoms spręsti.
Gebėjimai tirti
- Geba vykdyti tyrimus, leidžiančius konkretizuoti finansinių rezultatų konstruktyvų taikymą besikeičiančiose ir netipinėse sąlygose, pagrindžiant finansinių vertinimų ir finansinių sprendimų poreikį įvairiose srityse, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtumą.
- Geba taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, sudarančius prielaidas atlikti finansų analizę, tirti finansų rinkas ir jų dalyvių veiklą, dinamiškoje aplinkoje ir keičiantis finansinei bei ekonominei situacijai.
Specialieji gebėjimai
- Geba suformuoti adekvačius nagrinėjamiems procesams finansinius modelius, naudotinus praktiniams finansų inžinerijos uždaviniams spręsti, finansiniams procesams tobulinti ir verslo rezultatams pasiekti efektyviausiu būdu.
- Geba parengti finansų valdymo strategijas, įtraukiant žmogiškąjį veiksnį, technologijas, šiuolaikinius finansinius instrumentus ir atsižvelgiant į finansų rinkų ir jų dalyvių elgseną rizikos ir neapibrėžtumo sąlygomis bei finansų rinką reglamentuojančius teisės aktus.
Socialiniai gebėjimai
- Geba perteikti raštu ir žodžiu informaciją, idėjas, žinias ir galimus problemų sprendimus kompleksinės aplinkos sąlygomis finansų ir kitų sričių specialistams ir ne specialistams.
- Geba formuoti ir teikti socialiai atsakingus pasiūlymus grindžiamus analitiniu, sisteminiu, inžineriniu ir kritiniu mąstymu finansų ir gretutinėse srityse.
Asmeniniai gebėjimai
- Geba savarankiškai ir efektyviai naudoti finansų valdymo principus, finansų inžinerijos priemones, dalyvauti finansų rinkose ir savo pavyzdžiu skatinti socialiai atsakingą finansinę elgseną.
- Geba prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus, įvertinti jų poveikį ir padarinius visuomenei ir savarankiškai ugdomai profesinei kompetencijai per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, pratybos, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, pažintinės išvykos, atvejų analizė, kursinių ir kitų rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami pagal slenkstinį, tipinį ir puikų pasiekimų lygmenis.
Taikoma kaupiamoji vertinimo sistema: egzaminas raštu, kolokviumas, savarankiški darbai (pvz., žodiniai ir stendiniai pranešimai, uždavinių sprendimas, kontroliniai darbai ir pan.), kursiniai darbai ir kompleksiniai projektai, praktikų ataskaitos, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro 15 kreditų bendrieji universitetiniai studijų dalykai (Filosofija, Specialybės kalba, Tarpkultūrinė komunikacija ir kt.), 186 kreditai studijų krypties dalykai (Finansų raida ir principai, Finansinių sprendimų pagrindai, Mikroekonomika, Vadyba, Finansų inžinerija, Tarptautiniai finansai, Asmeniniai finansai, Investicijų valdymas ir kt.), 15 kreditų praktika, 6 kreditai laisvo pasirinkimo dalykai ir 18 kreditų baigiamojo darbo rengimas ir gynimas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų metu galima pasirinkti papildomą praktiką, papildomus tos pačios krypties studijų dalykus (pasirinkimas iš alternatyvų (ne daugiau kaip 9 kreditai) ir laisvas pasirinkimas (ne daugiau kaip 6 kreditai) ar kitos krypties dalykus (pasirinkimas iš alternatyvų (ne daugiau kaip 9 kreditai) ir laisvas pasirinkimas (ne daugiau kaip 6 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Finansų inžinerijos studijų programa teikia aukšto lygio universitetines pirmosios pakopos studijas, atsižvelgiant į visuomenės interesus ir rinkos poreikius. Finansų inžinerijos studijų programa yra traktuojama kaip sistema, kur sąveikauja pagrindinių programos dalyvių – studijuojančių, universiteto, verslo ir viešojo sektoriaus – interesai.
Finansų inžinerijos žinios – tai gilių finansų, ekonomikos ir vadybos mokslo žinių ir kitų, tame tarpe, fundamentaliųjų mokslų žinių, tarpusavio darnos rezultatas.
Finansų inžinerijos studijų programoje mokoma pažinti ir gebėti taikyti ne tik fundamentalius, bet ir naujus finansų instrumentus
Studijose formuojamos inžinerinio mąstymo nuostatos, projektinis mąstymas
Ypatingas dėmesys yra skiriamas laiko veiksniui, finansinės rizikos pažinimui ir vertinimui neapibrėžtumo sąlygomis.
Kiekybinių tyrimo metodų, duomenų bazių ir kompiuterinių programų taikymas studijų procese leidžia įgyti išskirtinių finansų valdymo ir prognozavimo žinių ir gebėjimų.
Programoje siūlomos specifinės finansų inžinerijos disciplinos, tokios kaip finansų elgsena, asmeninių finansų valdymas, finansinės rizikos valdymas sąlygoja įgytų žinių bei gebėjimų tapsmą efektyviausiu žinių šaltiniu iškylančioms finansų valdymo problemoms spręsti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Bakalauras yra pasirengęs dirbti privačiame (gamybos, prekybos ir paslaugų srityse), viešajame (valstybės tarnyba) sektoriuose, bankuose, kredito unijose, pensijų ir investiciniuose fonduose, mokėjimo įstaigose, draudimo bendrovėse ir kt. įmonėse finansininkais, finansų analitikais, buhalteriais, statistikais.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali rinktis 2 pakopos (magistrantūros) studijas vadybos, ekonomikos srityse.