Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Archeologija ir istorija (anglų k. - Archeology and History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Archeologija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

KU Archaeologija_2023.pdf
Išvadų išrašo vertimas _KU _Archeologija_2023.pdf

Valstybinis kodas

6121NX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ugdyti kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią suprasti praeities reiškinius, atrasti jų sąšaukas su dabarties įvykiais.
Parengti archeologą ir istoriką, turintį fundamentalias archeologijos ir istorijos mokslų žinias, gebantį jas taikyti tolimesnėse studijose ir veikloje, susijusioje su visų rūšių archeologijos ir istorijos paveldo vertinimu ir jo išsaugojimu, tyrimais ir jų populiarinimu, galintį įgytas žinias taikyti dirbant švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir privačiose struktūrose.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Turi žinių suprasti, susieti ir palyginti Baltijos regiono kultūras su kaimyninių šalių kultūromis, suprasti kultūrinius ypatumus ir skirtumus regione.
2. Įgyja gamtos mokslų žinių reikalingų žmogaus socialinės ir gamtinės raidos suvokimui, įgyja pagalbinių disciplinų žinių reikalingų gamtinės aplinkos įtakos žmogui raidai.
3. Įgyja archeologijos ir istorijos mokslo žinių apie medžiaginę ir dvasinę kultūrą, apie procesus, vykusius visuomenėje priešistoriniais ir istoriniais laikais, įgyja lauko tyrimų žinių.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1. Geba praktikoje naudoti lauko tyrimų metodologiją ieškant archeologinių objektų, kurti mokslinių tyrimų dokumentus, laikantis profesinių reikalavimų išnagrinėti ir interpretuoti duomenis, naudoti pagrindinius archeologijos, istorijos ir pagalbinių mokslų metodus ir prieigas.
2. Geba atlikti archeologinius tyrimus, naudojant šiuolaikines technologijas ir gamtos mokslų laboratorinius tyrimus.
3. Geba kūrybiškai taikyti teorines žinias ir suvokimą, įgyja bendrąsias kultūrines, profesines ir specialiąsias kompetencijas, reikalingas praktinei veiklai. Geba atlikti archeologinius ir istorinius tyrimus ir parengti techninius dokumentus. Įgyja gebėjimų ir įgūdžių, reikalingų tolesniam profesiniam tobulėjimui ir galimybei kurti savo karjerą.
Specialieji gebėjimai:
1. Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti veiklas archeologinių ir istorinių tyrimų srityje, studijų kontekste savarankiškai pasirinkdamas kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones.
2. Geba artikuliuotai perteikti mokslines įžvalgas žodžiu bei raštu, kritiškai orientuotis daugialypėje mokslinėje informacinėje terpėje.
Socialiniai gebėjimai:
1. Geba bendrauti su specialistais ir visuomene nagrinėjant konkrečius profesinės veiklos uždavinius, pristatant studijų srities žinias ir jos rezultatus.
2. Geba naudoti modernias informacines technologijas, pritaikant mokslinius tyrimus praktikoje ir kvalifikuotai juos pristatant visuomenei.
3. Geba taikyti profesines akademinės kalbos ir užsienio kalbų žinias dirbant savarankiškai ir kolektyve.
Asmeniniai gebėjimai:
1. Geba savarankiškai mokytis profesinės veiklos ir studijų srityje ir planuoti mokymosi procesą.
2. Geba formuluoti savarankišką vertinimą, pagrįstą kritiniu mąstymu ir empirinės medžiagos analize.
3. Geba vertinti archeologinius ir istorinius procesus ir orientuotis į nuolatinio profesinio tobulėjimo siekį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus darbas
Grupinis projektas
Diskusija
Seminaras
Referatas
Praktika
Konsultacijos
Įvairių istorinių ir archeologinių šaltinių analizė
Ataskaitos
Tarpiniai atsiskaitymai
Egzaminas
Įskaita
Kvalifikacinis (baigiamasis) darbas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamojo darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į archeologijos studijas
Įvadas į istorijos studijas
Akmens ir bronzos amžiai
Technologijų kaita priešistorėje
Antropologija ir žmonijos istorija
Antikos istorija
Baltijos jūros regiono romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai
Vikingų laikų Lietuvos archeologija
Viduramžių archeologija
Viduramžių Europos istorija nuo V a. iki XI a.
Viduramžių Europos istorija nuo XII a. iki XV a.
Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab.
Europos istorija XV–XVIII a.
Naujųjų laikų archeologija
Europos istorija XIX-XX a.
Europos istorija XX a.
Lietuvos istorija XIX–XX a.
Lietuvos karybos istorija XIII-XX a.
Naujausių laikų kovų istorija ir archeologija
Artefaktologija
Povandeninių tyrimų metodika
Skaitmeninių metodų taikymas archeologijoje
Industrinė archeologija
Piliakalniai kultūriniame kraštovaizdyje
Bendroji geologija
Paveldosauga ir paveldotvarka
Muziejininkystė
Istorinė kartografija
Konfliktų archeologija
Lituanistika archeologijos teorijoje ir lauko tyrimuose
Christianizacija Rytų Baltijos regione archeologijos duomenimis (IX–XVII a.)
Klaipėdos miesto ir regiono istorija
Lenkijos istorija
Europos epidemijų istorija
Skaitmeniniai tyrimų metodai archeologijoje
Viduramžių Lietuvos istorijos problemos
Žmonių gyvensena priešistorėje
Priešistorės menas
Akademinė ir profesinė etika
Skaitmeninių metodų taikymas
Archeologijos mokslo istorija Lietuvoje
Archeologinių tyrimų strategija
Archeologinė lauko praktika
Archeologinė mokslinė lauko praktika
Archyvinė praktika
Filosofija
Logika
Sociologija
Profesinė užsienio kalba 1
Profesinė užsienio kalba 2
Profesinė kalba
Vokiečių kalba 1
Vokiečių kalba 2
Kursinis darbas 1
Kursinis darbas 2
Baigiamasis bakalauro darbas 1
Baigiamasis bakalauro darbas 2
Gretutinių studijų modulis
Pedagogikos teorija
Psichologijos pagrindai
Praktika 1
Praktika 2
Ugdymo modeliavimas ir organizavimas (su praktikumu)
Specialioji pedagogika ir psichologija
Kritinio ir refleksyviojo mąstymo ugdymas(is)
Praktika 3
Praktika 4
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
Studento pasirinkimai:
Bendrieji universitetiniai studijų dalykai;
Pasirenkamieji studijų krypties dalykai;
Laisvai pasirenkamieji studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Archeologijos ir istorijos studijų programa Klaipėdos universitete siūlo net tik klasikines teorines archeologijos ir istorijos studijas, bet ir galimybę įgyti pedagogo specializaciją. Šioje programoje didelis dėmesys teikiamas taikomojo pobūdžio žiniomis ir praktiniams gebėjimams − naudojant šiuolaikines technologijas ir metodus, būtinus vykdant neinvazinius archeologijos tyrimus, ženkliai pagreitinančius bei atpiginančius reikalingus ardomuosius tyrimus. Archeologijos ir istorijos programa Klaipėdos universitete apima naują Lietuvoje bei Baltijos valstybėse marinistinės archeologijos sritį, kurios objektas yra tyrimai tiek jūros pakrantėse, tiek po vandeniu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Archeologijos ir istorijos studijų programa suteikia galimybę dirbti muziejuose, kultūros paveldo institucijose, kultūros vadybos, archeologinių tyrimų srityje bei švietimo įstaigose. Studentai baigę šias studijas turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos archeologijos, istorijos ir kitų mokslų sričių studijas.
Studentai, pasirinkę ir baigę gretutinių studijų pedagogikos modulį gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose mokytojais.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.