Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Archeologija ir istorija (anglų k. - Archeology and History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Archeologija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2019-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai): paruošti aukštos kvalifikacijos archeologijos srities specialistus, įgijusius kompetencijas, leidžiančias savarankiškai dirbti archeologijos srityje.
Parengti kvalifikuotus archeologus, užtikrinant jiems universitetinį bakalauro laipsnį atitinkantį dalykinį išsilavinimą bei archeologo kvalifikacijos įgijimą. Tai yra:
1. Parengti archeologą, turintį fundamentalias archeologijos ir susijusių mokslų žinias, gebantį jas taikyti tolimesnėse studijose ir veikloje, susijusioje su visų rūšių archeologijos paveldo vertinimu ir jo išsaugojimu, tyrimais ir populiarinimu, galintį įgytas žinias taikyti dirbdami švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir privačiose struktūrose.
Studijų rezultatai:
1 Žinios ir jų taikymas:
Įgis žinias apie Europos ir Baltijos regiono priešistorės ir ankstyvųjų istorinių laikų periodizaciją, įsisavins atskirų priešistorės laikotarpių dirbinių tipologiją. Įgis žinias apie priešistorės ir ankstyvųjų istorinių laikų kultūrą, visuomenę, jos socialinę ir ūkinę raidą.
Gebės suprasti, sieti ir lyginti baltų kultūras su kaimyninių kraštų kultūromis, suvokti kultūrinius ypatumus ir skirtumus regione.
Gebės archeologinius tyrimus vykdyti panaudojant modernias technologijas ir surinkti medžiagą reikalingiems gamtamoksliniams laboratoriniams tyrimams. Visa tai gebės pritaikyti tęsdamas studijas antroje studijų pakopoje bei profesinėje veikloje.
2 Specialieji gebėjimai:
Gebės kūrybiškai taikyti teorines žinias bei supratimą, bus įgijęs archeologo praktinei veiklai reikalingas bendrakultūrines, bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas. Gebės atlikti archeologinius tyrimus, rengti techninius dokumentus. Įgis gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus tolimesniam profesiniam tobulėjimui, gebės projektuoti savo profesinę karjerą.
3. Socialiniai gebėjimai:
Gebės komunikuoti ir dirbti komandoje, dirbti tarpdisciplininėse tyrimų grupėse, tyrimų rezultatus perteikti specialistams ir visuomenei. Gebės taikytis prie darbo rinkos poreikių.
4. Asmeniniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai, kūrybiškai analizuoti ir vertinti priešistorės ir istorinių laikų kultūros reiškinius. Suvoks lituanistikos poveikį tautiniam identitetui, mokės vertinti Lietuvos kultūros istorijos reiškinius Baltijos regiono ir Europos kontekste. Gebės vertinti savo žinias ir gebėjimus, suvoks būtinybę nuolat tobulėti.


Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, individualūs užsiėmimai, dalykinės ekskursijos, vasaros praktikos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. Semestro savarankiško darbo užduotys, jų atlikimo rezultatai tikrinami koliokviumų, laboratorinių darbų pristatymo ir gynimo, referatų tikrinimo metu ir vertinami pažymiu. Šių vertinimų pagrindu formuojamas ,,kaupiamasis fondas”, sudarantis 0,3...0,5 dalį bendro vertinimo balo už studijuojamą dalyką. Egzaminų sesijos metu formuojamas galutinio vertinimo pažymys. Su vertinimo kriterijais studentai supažindinami semestro pradžioje, dalyko įtraukiančiosios paskaitos metu.
Baigiamojo darbo gynimo metu VEK kompleksiškai įvertina studento studijų pasiekimus ir jų atitikimą numatytiems studijų rezultatams. Į VEK, patvirtintą KU Rektoriaus įsakymu, įeina 3-4 nariai: pedagogai bei socialinių partnerių – darbdavių aukšto rango technikos padalinių bei struktūrų vadovai, tam, kad užtikrinti visapusišką teorinį ir praktinį baigiamojo kūrybinio darbo įvertinimą. Pagrindiniai baigiamojo darbo vertinimo kriterijai: aktualumas, naujumas, galimybė pritaikyti jo rezultatus praktinių uždavinių sprendimui; darbo tikslo, uždavinių, rezultatų ir išvadų suderinamumas; darbo pristatymas VEK.
Sandara:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai, iš viso A = 29 kr.
Studijų krypties dalykai, iš viso B = 211 kr.
3. Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai 30 kr.
4. Praktikos: 16 kr.
5.Baigiamasis darbas: 13 kr.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Antropologija ir žmonijos istorija,
Muziejininkystė,
Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab.,
Paveldosauga ir paveldotvarka,
Baltų religijos archeologija,
Povandeninių tyrimų metodika,
Numizmatika,
Senovės Romos istorija,
Sociologija,
Viduramžių Europos istorija nuo V a. iki XI a.,
Šiaurės Europos akmens amžius,
Bendroji geologija,
Teoriniai ir praktiniai tyrimų metodai archeologijoje,
Viduramžių Europos istorija nuo XII a. iki XV a.,
Šiaurės Europos bronzos amžius,
Zooarcheologija,
Palinologija,
Kursinis darbas 1,
Šiaurės Europos ankstyvasis geležies amžius,
Baltijos jūros regiono romėniškasis laikotarpis,
Archeologinė praktika,
Pasirenkami specialybės dalykai:
Archeologijos mokslo istorija Lietuvoje,
Baltijos jūros regionas tautų kraustymosi laikotarpiu,
Piliakalniai kultūriniame kraštovaizdyje,
Vikingų laikų Lietuvos archeologija,
Viduramžių archeologija,
Skaitmeniniai tyrimų metodai archeologijoje,
Christianizacija Rytų Baltijos regione archeologijos duomenimis (IX–XVII a.),
Naujųjų laikų archeologija,
Tarpdisciplininiai metodai archeologijoje.
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamas universitetinio bendrojo lavinimo dalykas
Pasirenkamasis specialybės dalykas
Laisvai pasirenkami dalykai.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Svarbūs studijų programos bruožai: siekis paruošti absolventus gebančius dirbti taikant ne tik klasikinius archeologijos metodus, bet ir šiuolaikines technologijas ir metodus archeologinio paveldo tyrimuose. Skiriamuosius bruožus nusako tikslas – parengti kvalifikuotus archeologus, užtikrinant jiems universitetinį bakalauro laipsnį atitinkantį dalykinį išsilavinimą. Tai yra:
1. Parengti archeologą, turintį fundamentalias archeologijos ir susijusių mokslų žinias, gebantį jas taikyti tolimesnėse studijose ir veikloje, susijusioje su visų rūšių archeologijos paveldo vertinimu ir jo išsaugojimu, tyrimais ir populiarinimu, galintį įgytas žinias taikyti dirbant švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir privačiose struktūrose.
2. Išugdyti iniciatyvų ir kūrybišką specialistą, gebantį atlikti praktinius kultūros paveldo archeologinius tyrimus naudojant juose modernias technologijas ir metodus, pasirengusį savarankiškai dirbti praktiškai tyrinėjant archeologinį kultūros paveldą.
Studijų programa parengta atsižvelgiant į Europos šalių ir Lietuvos aukštojo mokslo plėtros tendencijas ir poreikius.