Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Archeologija ir istorija (anglų k. - Archeology and History)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Archeologija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2019-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX062

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai): paruošti aukštos kvalifikacijos archeologijos srities specialistus, įgijusius kompetencijas, leidžiančias savarankiškai dirbti archeologijos srityje.
Parengti kvalifikuotus archeologus, užtikrinant jiems universitetinį bakalauro laipsnį atitinkantį dalykinį išsilavinimą bei archeologo kvalifikacijos įgijimą. Tai yra:
1. Parengti archeologą, turintį fundamentalias archeologijos ir susijusių mokslų žinias, gebantį jas taikyti tolimesnėse studijose ir veikloje, susijusioje su visų rūšių archeologijos paveldo vertinimu ir jo išsaugojimu, tyrimais ir populiarinimu, galintį įgytas žinias taikyti dirbdami švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir privačiose struktūrose.
Studijų rezultatai:
1 Žinios ir jų taikymas:
Įgis žinias apie Europos ir Baltijos regiono priešistorės ir ankstyvųjų istorinių laikų periodizaciją, įsisavins atskirų priešistorės laikotarpių dirbinių tipologiją. Įgis žinias apie priešistorės ir ankstyvųjų istorinių laikų kultūrą, visuomenę, jos socialinę ir ūkinę raidą.
Gebės suprasti, sieti ir lyginti baltų kultūras su kaimyninių kraštų kultūromis, suvokti kultūrinius ypatumus ir skirtumus regione.
Gebės archeologinius tyrimus vykdyti panaudojant modernias technologijas ir surinkti medžiagą reikalingiems gamtamoksliniams laboratoriniams tyrimams. Visa tai gebės pritaikyti tęsdamas studijas antroje studijų pakopoje bei profesinėje veikloje.
2 Specialieji gebėjimai:
Gebės kūrybiškai taikyti teorines žinias bei supratimą, bus įgijęs archeologo praktinei veiklai reikalingas bendrakultūrines, bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas. Gebės atlikti archeologinius tyrimus, rengti techninius dokumentus. Įgis gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus tolimesniam profesiniam tobulėjimui, gebės projektuoti savo profesinę karjerą.
3. Socialiniai gebėjimai:
Gebės komunikuoti ir dirbti komandoje, dirbti tarpdisciplininėse tyrimų grupėse, tyrimų rezultatus perteikti specialistams ir visuomenei. Gebės taikytis prie darbo rinkos poreikių.
4. Asmeniniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai, kūrybiškai analizuoti ir vertinti priešistorės ir istorinių laikų kultūros reiškinius. Suvoks lituanistikos poveikį tautiniam identitetui, mokės vertinti Lietuvos kultūros istorijos reiškinius Baltijos regiono ir Europos kontekste. Gebės vertinti savo žinias ir gebėjimus, suvoks būtinybę nuolat tobulėti.


Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, individualūs užsiėmimai, dalykinės ekskursijos, vasaros praktikos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. Semestro savarankiško darbo užduotys, jų atlikimo rezultatai tikrinami koliokviumų, laboratorinių darbų pristatymo ir gynimo, referatų tikrinimo metu ir vertinami pažymiu. Šių vertinimų pagrindu formuojamas ,,kaupiamasis fondas”, sudarantis 0,3...0,5 dalį bendro vertinimo balo už studijuojamą dalyką. Egzaminų sesijos metu formuojamas galutinio vertinimo pažymys. Su vertinimo kriterijais studentai supažindinami semestro pradžioje, dalyko įtraukiančiosios paskaitos metu.
Baigiamojo darbo gynimo metu VEK kompleksiškai įvertina studento studijų pasiekimus ir jų atitikimą numatytiems studijų rezultatams. Į VEK, patvirtintą KU Rektoriaus įsakymu, įeina 3-4 nariai: pedagogai bei socialinių partnerių – darbdavių aukšto rango technikos padalinių bei struktūrų vadovai, tam, kad užtikrinti visapusišką teorinį ir praktinį baigiamojo kūrybinio darbo įvertinimą. Pagrindiniai baigiamojo darbo vertinimo kriterijai: aktualumas, naujumas, galimybė pritaikyti jo rezultatus praktinių uždavinių sprendimui; darbo tikslo, uždavinių, rezultatų ir išvadų suderinamumas; darbo pristatymas VEK.
Sandara:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai, iš viso A = 29 kr.
Studijų krypties dalykai, iš viso B = 211 kr.
3. Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai 30 kr.
4. Praktikos: 16 kr.
5.Baigiamasis darbas: 13 kr.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Antropologija ir žmonijos istorija,
Muziejininkystė,
Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab.,
Paveldosauga ir paveldotvarka,
Baltų religijos archeologija,
Povandeninių tyrimų metodika,
Numizmatika,
Senovės Romos istorija,
Sociologija,
Viduramžių Europos istorija nuo V a. iki XI a.,
Šiaurės Europos akmens amžius,
Bendroji geologija,
Teoriniai ir praktiniai tyrimų metodai archeologijoje,
Viduramžių Europos istorija nuo XII a. iki XV a.,
Šiaurės Europos bronzos amžius,
Zooarcheologija,
Palinologija,
Kursinis darbas 1,
Šiaurės Europos ankstyvasis geležies amžius,
Baltijos jūros regiono romėniškasis laikotarpis,
Archeologinė praktika,
Pasirenkami specialybės dalykai:
Archeologijos mokslo istorija Lietuvoje,
Baltijos jūros regionas tautų kraustymosi laikotarpiu,
Piliakalniai kultūriniame kraštovaizdyje,
Vikingų laikų Lietuvos archeologija,
Viduramžių archeologija,
Skaitmeniniai tyrimų metodai archeologijoje,
Christianizacija Rytų Baltijos regione archeologijos duomenimis (IX–XVII a.),
Naujųjų laikų archeologija,
Tarpdisciplininiai metodai archeologijoje.
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamas universitetinio bendrojo lavinimo dalykas
Pasirenkamasis specialybės dalykas
Laisvai pasirenkami dalykai.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Svarbūs studijų programos bruožai: siekis paruošti absolventus gebančius dirbti taikant ne tik klasikinius archeologijos metodus, bet ir šiuolaikines technologijas ir metodus archeologinio paveldo tyrimuose. Skiriamuosius bruožus nusako tikslas – parengti kvalifikuotus archeologus, užtikrinant jiems universitetinį bakalauro laipsnį atitinkantį dalykinį išsilavinimą. Tai yra:
1. Parengti archeologą, turintį fundamentalias archeologijos ir susijusių mokslų žinias, gebantį jas taikyti tolimesnėse studijose ir veikloje, susijusioje su visų rūšių archeologijos paveldo vertinimu ir jo išsaugojimu, tyrimais ir populiarinimu, galintį įgytas žinias taikyti dirbant švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir privačiose struktūrose.
2. Išugdyti iniciatyvų ir kūrybišką specialistą, gebantį atlikti praktinius kultūros paveldo archeologinius tyrimus naudojant juose modernias technologijas ir metodus, pasirengusį savarankiškai dirbti praktiškai tyrinėjant archeologinį kultūros paveldą.
Studijų programa parengta atsižvelgiant į Europos šalių ir Lietuvos aukštojo mokslo plėtros tendencijas ir poreikius.

Aprašymo santrauka anglų kalba

Objective(s) of a study programme:
To train qualified archaeologists by ensuring their professional education in compliance with the university Bachelor‘s degree and the acquisition of the archaeologists‘s qualification, i.e.
1 To train an archaeologist who would possess fundamental knowledge of archaeology and related sciences and who would be able to apply it to further studies or activity related to the valuation and protection, research and popularization of all kinds of archaeological heritage, as well as to apply the acquired knowledge to practice in educational, research, and cultural institutions, NGOs, and private structures.
Learning outcomes:
1. The acquisition of the knowledge about the periodization of European and Baltic region prehistory and early historic times, get to know prehistoric periods artifacts typology. The acquisition of the knowledge about the culture, society, and the social and economic developments of the prehistoric and early historic times. The ability to understand, relate, and compare Baltic cultures with the cultures of the neighbouring countries; to understand cultural characteristics and differences in the region. The ability to conduct archaeological research by means of contemporary technologies and to collect materials for the necessary lab tests of natural sciences. The ability to put to practice all that when continuing in the second cycle of studies and in professional activity.
2. The ability to creatively apply theoretical knowledge and understanding; the acquisition of general cultural, general, professional, and special competences necessary for archaeologist‘s practical activity. The ability to carry out archaeological research and to develop technical documents. Acquisition of the abilities and skills necessary for further professional development and the ability to design one‘s own professional career.
3. The ability to communicate and to work in a team, to work in groups of interdisciplinary research, and to convey the research outcomes to specialists and to general public. The ability to adjust to the demands of the labour-market.
4. The ability to independently and creatively analyse and assess the cultural phenomena of pre-historic and historic epochs. The understanding of the impact of Lithuanian studies on the national identity and the ability to assess the phenomena of the history of Lithuanian culture in the Baltic region and European contexts. The ability to critically assess research ideas and outcomes, as well as of self-critical thinking.
Activities of teaching and learning:
Lectures, exercises, individual sessions, field trips, creative summer practice.
Methods of assessment of learning achievements:
Student achievement assessment of ten grades and cumulative evaluation. Semester independent work tasks, their performance results are verified colloquiums, laboratory presentation and defense, inspection papers and assessed grade. These formed the basis of assessments, cumulative fund, accounting for 0.3 ... 0.5 of the total evaluation score for the topic being studied. Examination session formed the final assessment mark. The evaluation criteria of the semester, students are introduced at the beginning of the subject lesson.
Final work during the defense VEK holistically assess students learning outcomes and their compliance with the intended learning outcomes. The VEK approved QA Rector, includes 3-4 members: teachers and the social partners – employers' senior technical departments and bodies and heads, in order to ensure a comprehensive theoretical and practical evaluation of the final creative work. Major thesis assessment criteria: relevance, originality, the ability to adjust the results to practical problems, of the purpose, objectives, results and conclusions of compatibility, work presentation VEK.
Framework:
Study subjects (modules), practical training:
Intro to Archaeological Studies;
Anthropology and Human History;
Museology;
Lithuanian National History: Middle Ages to the late 18th c.;
Heritage Protection and Management;
Archaeology of the Baltic Religion;
Underwater Research Methodology;
Numismatics;
Ancient Roman History;
Sociology;
Medieval European History from the 5th to the 11th c;
Northern European Stone Age;
Joint Geology;
Theoretical and Practical Research Methods in Archaeology;
Medieval European History from the 12th to the 15th c.;
Northern European Bronze Age;
Zooarcheology;
Palynology;
Course Paper 1;
Northern European Early Iron Age;
Roman Period of the Baltic Region;
Archaeological Practice;
Speciality Electives;
History of the Archaeology in Lithuania;
Baltic Region in the Great Migration Period;
Hillforts in Cultural Landscape;
Lithuanian Archaeology of the Viking Age;
Medieval Archaeology;
Digital Research Methods in Archaeology;
Bachelor‘s Final Thesis 1;
Christianisation in the Eastern Baltic Region: Archaeological Data (9th to 17th c.);
Interdisciplinary Methods in Archaeology;
Archaeology of the Early Modern Period;
Bachelor‘s Final Thesis 2.
Optional courses:
Selectable general education thing;
Optional specialty thing;
Optional subjects.
Distinctive features of a studies program:
Important features of the program: versatility , modernity , the study process innovation.