Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji informatika ir programavimas (anglų k. - Applied Informatics and Programming)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Programuotojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-12-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos informatikos krypties specialistus, orientuotus į programinės įrangos kūrimo arba kompiuterių tinklo administravimo veiklos sritis, gebančius prisitaikyti prie šiuolaikinės rinkos pokyčių bei suvokiančių savivaldaus (savarankiško) mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Studijų rezultatai:
Fundamentalios žinios ir jų taikymas:
1.1.Taiko matematikos, diskrečiosios matematikos, teorinės informatikos, duomenų struktūrų ir algoritmavimo žinias, techninės bei tinklo įrangos veikimo principus, protokolus ir standartus kuriant ir analizuojant kompiuterines sistemas.
1.2. Geba paaiškinti naujausias informatikos srities technologijas/sprendimus (virtualizacija, debesų kompiuterija, įterptinės sistemos) ir savo kalboje (žodinėje ir rašytinėje) taisyklingai vartoja srities terminologiją.
1.3. Taiko struktūrinio ir objektinio programavimo žinias, supranta ir naudoja skirtingus programų sistemos gyvavimo ciklo modelius.
1.4. Supranta, integruoja ir praktiškai taiko skirtingų mokslų sričių (fizinių, technologinių, socialinių, humanitarinių) žinias sprendžiant dalykinės srities problemas.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
2.1. Geba rinkti, analizuoti, apdoroti duomenis bei interpretuoti gautus rezultatus, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
2.2 Taiko teorines žinias praktikoje, parenka tinkamus metodus, technines ir programines priemones, programavimo kalbas, karkasus bei šiuolaikines programavimo aplinkas konkretiems uždaviniams ar projektams realizuoti.
Specialieji gebėjimai:
3.1. Taiko Agile metodus programinės įrangos kūrime, pagal užsakovo reikalavimus specifikuoja procesą, komponentą ar programinį produktą naudojant šiuolaikinius projektavimo įrankius bei laikantis rinkoje vyraujančių standartų.
3.2. Atlieka grafikos ir dizaino darbus, kuria duomenų bazes, svetaines ir kitus nesudėtingus programinius projektus.
3.3. Taiko kompiuterinių techninės įrangos ir architektūros žinias, kompiuterinės technikos standartus, diegia operacines sistemas ir kitą taikomąją bei specialiąją programinę įrangą. Geba programuoti įterptines sistemas bei kitą nesudėtingą specialiąją programinę įrangą.
3.4. Taiko įgytas žinias apie debesų kompiuteriją, kompiuterių tinklus, informacijos perdavimo modelius, protokolus ir standartus konfigūruojant ir testuojant tinklus bei geba naudoti duomenų apsaugos priemones.
Spec. Web projektų kūrimas (alternatyva):
3.5. Kuria naujus WEB projektus, Web servisus arba palaiko ir vysto esamus taikydamas pasirinktas programavimo kalbas, platformas ar karkasus.
Spec. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas (alternatyva)
3.5. B Kuria vietines ir hibridines mobilias aplikacijas, Web servisus arba palaiko ir vysto esamas taikydamas pasirinktas programavimo kalbas, platformas ar karkasus; kuria daiktų interneto technologijomis grindžiamus produktus.
Spec. Kompiuterių tinklo administravimas (alternatyva)
3.5.C Diagnozuoja ir šalina programinius ir techninius kompiuterių tinklų įrangos gedimus, administruoja serverius ir kitus tinklo įrenginius bei užtikrina saugų informacinės sistemos duomenų perdavimą ir nepertraukiamą tinklo tarnybų darbą.
Socialiniai gebėjimai:
4.1. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoja su specialistais ir kitais asmenimis profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
4.2. Dirba komandoje vykdant projektus, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.
Asmeniniai gebėjimai:
5.1. Planuoja, organizuoja savo darbą bei savarankiškai lavina įgūdžius suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą ir tobulėjimą profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinamoji paskaita, demonstravimas, projektinis darbas, grupinis darbas, nuotolinio mokymo metodai, pratybos, laboratoriniai darbai, kontroliniai darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis įvertinimas, kurį sudaro semestro metu atliekami savarankiški darbai, tarpiniai atsiskaitymai. Tokiu būdu vertinama dalis studijų programoje numatytų studijų rezultatų. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu, kurio metu vyksta apklausa žodžiu ar raštu (testas, projektinio darbo gynimas ir pan.). Galutinį studijų dalyko įvertinimą sudaro semestro metu sukauptas kaupiamasis balas ir egzamino įvertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai: Informacinės technologijos, Aukštoji matematika, Kompiuterinė grafika ir dizainas, Programavimass C/C++, Saitymo programavimas, Klasikinės ir šiuolaikinės operainės sistemos, Logikos pagrindai ir diskrečioji matematika, Objektiškai orientuotas programavimas, Kompiuterinė statistika, Programavimas php, Duomenų bazės, Kompiuterių techninė įranga, Kompiuterių architektūra, 3D projektavimas ir animacija, Kompiuterių tinklai ir IS sauga, Programų inžinerija, Įterptinės sistemos, Duomenų struktūros ir algoritmai, Virtualizacija ir debesų kompiuterija, IT objektų valdymas, Portfolio ir karjeros planavimas.
Specializacijų dalykai:
Web projektų kūrimas: Vartotojo sąsajos programavimas, Svetainių vidinės sistemos programavimas, Web servisai, IS projektavimas ir CASE technologijos.
Mobiliųjų aplikacijų kūrimas: Mobiliųjų aplikacijų kūrimas, Hibridinių aplikacijų kūrimas, Web servisai, Daiktų internetas.
Kompiuterių tinklo administravimas: Kompiuterių tinklų technologijos, Komutavimas ir maršrutizavimas, Kompiuterių tinklo saugumas, Globalieji tinklai.
Praktikos: pažintinė (kolegijoje), mokomoji (įmonėje), baigiamoji (įmonėje). Viso 30 kreditų.
Studijuojami bendrieji koleginių studijų (Užsienio kalba, Bendravimo psichologija, Teisės pagrindai, Darbuotojų sauga ir sveikata) bei laisvai pasirenkami studijų dalykai, skirti tarpkryptinėms studijoms arba bendrųjų kompetencijų ugdymui.
Specializacijos:
Web projektų kūrimas, Mobiliųjų aplikacijų kūrimas, Kompiuterių tinklo administravimas
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriami 9 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis pirmosios praktikos atliekama verslo praktinio mokymo firmoje „Biurometa“ (pažintinė praktika). Kolegijoje įsteigta CISCO tinklų akademijos laboratorija. Kompiuterių tinklo administravimo specializacijos dalykai suderinti su Cisco mokymų programa, todėl studentams suteikiama galimybė išsilaikyti CCNA sertifikatą. Atskiri studijų programos dalykai gali būti dėstomi nuotoline mokymo forma.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję taikomosios informatikos profesinę kvalifikaciją asmenys gali dirbti programuotojais, IT specialistais įvairiose kompanijose, grafikos dizaineriais, kompiuterių tinklų administratoriais, projektų vadovais ar projektų vadovų padėjėjais/asistentais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas universitetuose (stodami į tęstines ar išlyginamąsias studijas) ir įgyti bakaluaro laipsnį. Sėkmingai baigę tęstines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus gali stoti į su informatika ar informatikos inžinerija susijusias magistrantūros studijas.