Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmo vadyba ir paveldas (anglų k. - Tourism Management and Heritage)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-27

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX052

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
„Turizmo vadyba ir paveldas“ programos tikslas parengti specialistus išmanančius tvaraus turizmo vadybos principus, kultūrinio ir gamtinio paveldo specifiką, sugebančius gautas žinias pritaikyti praktikoje ir identifikuoti, analizuoti ir spręsti problemas viešojo administravimo, paveldo vadybos, turizmo rinkodaros ir paslaugų vadybos, inovacijų diegimo, darnaus turizmo plėtros regionuose srityse, gebančius dirbti konkurencingoje ir tarptautinėje aplinkoje, valdyti krizines situacijas, spręsti konfliktus ir priimti savalaikius savarankiškus sprendimus.
Studijų rezultatai:
Išmano tvaraus turizmo principus, kultūrinio ir gamtinio paveldo specifiką, geba integruoti paveldo vadybos žinias vykdydami veiklas tvaraus turizmo kontekste;
Išmano turizmo regionų specifiką, geba profesionaliai atskleisti turizmo regiono gamtinį ir kultūrinį potencialą;
Išmano verslo ir vadybos pagrindus, geba juos taikyti praktikoje;
Geba naudotis moksliniais pasiekimais, surasti tinkamus mokslinės informacijos šaltinius, reikalingus mokslinėms bei profesinės veiklos problemoms spręsti;
Geba inicijuoti bei atlikti mokslinius tyrimus turizmo, kultūrinio ir gamtos paveldo objektuose, tinkamai naudojantis mokslinių tyrimų metodais;
Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti turizmo sektoriaus vadybos veiklas, integruodami viešojo administravimo, paveldo vadybos, inovacijų diegimo, darnaus turizmo plėtros regionuose žinias;
Geba rengti projektus, skirtus gamtinio ir kultūrinio paveldo apsaugai bei jo pritaikymui turistų poreikiams, ypač akcentuojant specialius poreikius turinčių asmenų grupes bei specialios paskirties teritorijas;
Geba dirbti konkurencingoje aplinkoje, inicijuoti verslo projektus ir skatinti vietos bendruomenes bei organizacijas diegti kultūros ir gamtos paveldo objektų pritaikymo turizmo reikmėms inovacijas.
Išmano krizių valdymo pagrindus, geba efektyviai veikti kritinėse situacijose;
Tarpasmeninio bendravimo gebėjimai: geba dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų;
Gebėjimas dirbti daugiakultūrinėje aplinkoje: geba dirbti tarpkultūriniame kolektyve bei tarptautinėje aplinkoje, demonstruoja pagarbą bei toleranciją kitos tautos, kultūros bei religijos atstovams;
Savarankiškumas ir kūrybiškumas: geba savarankiškai mokytis, pritaikyti skirtingų sričių žinias praktikoje bei generuoti naujas idėjas, siekia nuolat tobulinti įgytas kompetencijas;
Organizavimas ir planavimas: geba efektyviai planuoti ir organizuoti individualią ir komandinę veiklą;
Geba demonstruoti lyderio savybes bei prisiimti atsakomybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant formuoti studentų komunikacinius, bendradarbiavimo, konsultavimo gebėjimus įgalinančius siekti efektyvaus kultūrinio ir gamtinio turizmo tikslų įgyvendinimo bus skatinamas mokymasis bendradarbiaujant, dalyvavimas diskusijose ir debatuose, atliekamos grupinės veiklos refleksijos, derinamas grupinis ir individualus savarankiškas darbas. Studentų mokymosi bei mokslinio tyrimo gebėjimai bus lavinami skatinant savarankišką studentų darbą ir nuosekliai taikant studijų procese tiriamuosius metodus (informacijos šaltinių paieška, analizė, lyginimas, sisteminimas, kokybinio ir kiekybinio tyrimo, duomenų analizės ir kt.) bei bakalauro baigiamojo darbo rengimo ir gynimo metu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindiniai studentų studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas žodžiu arba raštu;
Teorinių žinių patikrinimo testas (atviro ir uždarojo tipo klausimai);
Koliokviumas;
Kontrolinis darbas;
Laboratorinio(-ių) ataskaita;
Atvejo analizės;
Verslo planas,
Rašto darbų / pranešimų/ modelių / ex-ante ir ex-post analizės / atvejo analizių/ projektų pateiktys raštu ir pristatymas žodžiu;
Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio);
Praktika;
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetiniai studijų dalykai:
Profesinė užsienio kalba; Specialybės kalba; Filosofija.
Studijų krypties dalykai:
Privalomi dalykai: Turizmo studijų įvadas, Turizmo geografija, Antroji užsienio kalba (A1), Verslo ekonomika, Vadyba, Ekonomikos teorija, Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, Tarptautinių projektų vadyba, Kultūros vadyba, Antroji užsienio kalba (A2), Rinkodara ir rinkos tyrimai, Tausojančio turizmo vadyba, Viešojo administravimo pagrindai, Karjeros valdymas turizme, Kultūrinis paveldas ir paveldosauga, Aplinkosaugos administravimas, Turizmo administravimas, Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, Rizikos valdymas, Gamtos išteklių valdymas
Alternatyviai pasirenkami: Laisvalaikio renginių organizavimas, Protokolas ir etiketas, Įvaizdžio vadyba, Verslumas ir savisamda, Kokybės vadyba organizacijoje, Laisvalaikio vadyba, Strateginis valdymas, Inovacijų vadyba, Tarpsektorinė vadyba, Konfliktų studijos.
Kursinis darbas, Praktika, Bakalauro baigiamasis darbas.
Dalykai skirti gilesnei specializacijai:
Alternatyviai pasirenkami: Religijų studijos, Kultūros istorija, Ekskursijų organizavimo technologijos, Artimųjų Rytų studijos, Rytų Europos ir Pietų Kaukazo regionas XX - XXI a., Orientalistika, Istorinė rekonstrukcija ir inscenizacija, Rekreacija, Pietų Europos ir Viduržemio jūros regionas XX - XXI a., Etnokultūra, Kultūrinių - edukacinių programų organizavimas, Tolimųjų rytų studijos, Pilietinė visuomenė.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Nauja studijų programa sukonstruota atsižvelgiant į naujausias tendencijas, esančias turizmo sektoriuje. Taip pat jos sudaryme atsižvelgta į pagrindines strategijas bei rekomendacijas pagrindinių organizacijų veikiančių paveldo apsaugos srityje. Rengiant programą buvo konsultuojamasi su užsienio ir Lietuvos turizmo specialistais, kurie turi ilgametę patirtį bei žinias būtinas sėkmingai veiklai turizmo sektoriuje.