Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ispanų filologija (anglų k. - Spanish Philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

ispanų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, išugdyti ispanų kalbos komunikacinius gebėjimus (C1-C2), ispaniškai kalbančių šalių kultūros supratimą, gebėjimą analizuoti ir vertinti ispanų kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir literatūros kontekste. Taip pat siekiama išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. Praktikos tikslas – suteikti studentams vertimo, mokslo tiriamojo darbo ar ispanų kaip svetimosios kalbos mokymo metodikos pagrindus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai
• suvoks kalbą ir literatūrą kaip reiškinius,
• gebės atlikti filologinį tyrimą,
• gebės analizuoti ispanų kalbos reiškinius fonetikos, gramatikos, leksikologijos, pragmatikos, kalbos raidos ir kt. požiūriais, gretinti juos su lietuvių kalba,
• gebės analizuoti ir interpretuoti Ispanijos ir ispanakalbės Amerikos literatūrą platesniame literatūros ir kultūros kontekste, suprasti Ispanų ir ispanakalbės Amerikos kultūrą ir lyginti ją su lietuvių kultūra;
• gebės raštu ir žodžiu bendrauti ispanų (C1–C2) ir lietuvių kalbomis įvairiose situacijose, suprasti, referuoti, kurti ir redaguoti įvairių žanrų tekstus ispanų kalba, versti raštu ir žodžiu iš/į ispanų kalbą;
• bus įgiję ispanų kaip svetimosios kalbos mokymo(si) metodikos ir kalbos apdorojimo pasitelkiant IT pagrindus;
• gebės dirbti ir mokytis savarankiškai ir komandoje;
• gebės analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti informaciją;
• gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje;
• gebės kūrybiškai generuoti idėjas;
• gebės vertinti savo veiklos kokybę ir nuolat mokytis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą. Kontaktinis darbas sudaro apie 35 proc. viso studento darbo krūvio. Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir profesinė praktika, savarankiškas užduočių atlikimas. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis (vidutiniškai – apie 16 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą (savarankiškai ar poromis) ir kt. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams, rašiniams, referatams rengti pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamajam ryšiui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už jo ribų (vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose, kalbų mokyklose ar kitur). Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas lingvistinis ar literatūrologinis empirinis tyrimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami taikant kaupiamąjį vertinimą. Egzaminas raštu (arba raštu ir žodžiu) sudaro tik dalį galutinio pažymio. Kitą dalį studentas sukaupia iš tarpinių atsiskaitymų – rašto darbų, kontrolinių darbų (testų, atvirojo bei uždarojo tipo užduočių), pranešimų, tiriamųjų projektų ir kitų užduočių įvertinimų. Konkrečios proporcijos ir pažymio skaičiavimo formulė priklauso nuo studijų dalyko siekinių ir jo specifikos. Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Bakalauro baigiamojo darbo atveju vertinamas pats darbas ir jo pristatymas bei gynimas.
Studentų pasiekimai vertinami balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro:
1) ispanų filologijos kaip pagrindinės studijų krypties dalykai (mažiausiai 165 kr.) – kalbotyra, kalbinė komunikacija (tekstų supratimas, kūrimas ir vertimas), literatūra ir kultūra. Tarp jų numatytas ir baigiamasis darbas (20 kr.) bei profesinė praktika (15 kr.), kurios pobūdį studentai gali rinktis (vertimas, mokslinė praktika (tekstynų lingvistika), ispanų kalbos mokymas);
2) bendrosios universitetinės studijos (mažiausiai 15 kr.);
3) kiti pasirenkamieji dalykai (ne daugiau kaip 60 kr.) – galima gilintis į įvairius ispanų kalbos, kalbotyros, literatūros dalykus; rinktis gretutines studijas (tarp jų – dalyko pedagogikos) arba derinti kitų studijų krypčių pasirenkamuosius ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji ispanų kalbos, kalbotyros ir literatūros dalykai (60 kr. iš pagrindinės krypties studijų) bei bendrieji universitetiniai dalykai leidžia individualizuoti studijas.
Taip pat numatyta galimybė nuo antro kurso rinktis kitos krypties (šakos) gretutines studijas (60 kr.) arba pagal savo interesus rinktis įvairių krypčių (tiek pagrindinės, tiek kitų) ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos stiprybės – visapusiškos ispanų filologijos studijos, įvairiais lygiais (nuo teorinių žinių ir jų praktinio taikymo iki analizės, sintezės ir vertinimo) apimančios ispanų kalbą, kalbotyrą, literatūrą ir kultūrą, ir mokslinių tyrimų integravimas į studijas, užtikrinantis solidų išsilavinimą.
Programos išskirtinumas – lanksčios galimybės individualizuoti studijas pagal savo interesus (iki 50 proc. programos pasirinkti pačiam):
1) tikslingai gilintis į įvairius ispanų kalbos, kalbotyros, literatūros aspektus;
2) rinktis VU siūlomas gretutines studijas;
3) rinktis dalyko pedagogikos studijas ir įgyti bakalauro laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją;
4) derinti įvairių krypčių (tiek pagrindinės, tiek kitų) ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai yra aukštos kvalifikacijos filologai, atitinkantys šiuolaikinės visuomenės poreikius, gebantys dirbti vertimo biuruose, redakcijose, leidyklose, turizmo ir kelionių biuruose, užsienio šalių atstovybėse, kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalingas puikus ispanų kalbos mokėjimas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai. Įgijusieji pedagogo kvalifikaciją gali dirbti bendrojo lavinimo mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Ispanų filologijos absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių mokslų srities magistrantūros studijų programų, pirmiausia – filologijos krypčių grupės: pvz., Vilniaus universitete vykdomose vertimo, bendrosios ar taikomosios kalbotyros, literatūros antropologijos ir kultūros, intermedialiųjų literatūros studijų, semiotikos ar kt. programose, taip pat gali rinktis kitų aukštųjų mokyklų vykdomas humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programa, jei atitinka jų reikalavimus.