Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Istorijos ir etikos pedagogika (anglų k. - History and Ethics Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Bakalauro studijų programos „Istorijos ir etikos pedagogika“ tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos, nuolat besimokantį, kūrybingą ir iniciatyvų istorijos ir etikos dalykų pedagogą, turintį istorijos, etikos, psichologijos, edukologijos ir sveikatos mokslų fundamentalių žinių ir gebantį sėkmingai dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose.

Studijų rezultatai:

Istorijos ir etikos pedagogikos bakalauro studijų programą baigęs ir dalyko pedagogikos, istorijos ir etikos bakalauro laipsnį ir pedagogo profesinę kvalifikaciją įgijęs absolventas:

1. Parodys žinias ir supratimą apie pasaulio istorijos politinius, socialinius, ekonominius bei kultūrinius procesus ir gebėti juos taikyti praktikoje.
2. Išmanys Lietuvos istorijos politinius, socialinius, ekonominius, kultūrinius procesus ir gebėti perteikti žinias apie juos pasaulio istorijos kontekste.
3. Gebės rinkti, kaupti ir tvarkyti dokumentinę ir kitą (audiovizualinę, skaitmeninę, etc.) medžiagą, ją tirti ir interpretuoti naudojantis pagrindiniais istorijos metodologiniais principais studijų metu bei toliau mokantis visą gyvenimą.
4. Gebės kurti struktūruotą tekstą lietuvių kalba Lietuvos, pasaulio istorijos, etikos temomis ir pateikti jį tikslinėms visuomenės grupėms.
5. Gebės ugdytiniams paaiškinti klasikinės, šiuolaikinės filosofijos ir etikos istoriją, svarbiausias taikomosios etikos teorijas.
6. Gebės interpretuoti filosofinius bei etinius tekstus, logiškai ir kritiškai mąstyti, viešai dėstyti mintis bei argumentuoti, savarankiškai suplanuoti ir atlikti edukacinius tyrimus, svarbius etinėms ir socialinėms problemoms analizuoti ir vertinti.
7. Gebės ugdymo aplinkoje identifikuoti ir analizuoti dorovines bendravimo problemas, numatyti jų sprendimo būdus, pozityviai spręsti konfliktus, savo veikloje vadovautis asmens laisvo apsisprendimo etika.
8. Gebės kurti švietimo įstaigų etikos kodeksus, dalyvauti etikos komitetų, etinių auditų veikloje bei jiems vadovauti.
9. Gebės kūrybiškai taikyti teorines psichologijos, edukologijos, sveikatos ugdymo, istorijos ir etikos didaktikos žinias ir supratimą dalyko pedagogo darbe bus praktiškai (pedagoginių praktikų metu) įgijęs mokytojo profesijos kompetencijos apraše išvardytas bendrakultūrines, bendrąsias, profesines bei specialiąsias kompetencijas bei gebės projektuoti savo profesinę karjerą.
10. Gebės padėti ugdytiniams tapti aktyviais piliečiais, susikurti savo pažiūrų sistemą, pagrįstą demokratijos ir pagarbos žmonių teisėms principais, puoselėti savo asmeninę ir kolektyvinę tapatybę, tarpusavio bendradarbiavimą, toleranciją kitų kultūrų, kitokių nuostatų atstovų atžvilgiu.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškas darbas, mokomosios literatūros skaitymas, situacijų analizė, projektų rengimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų žinios, supratimas, gebėjimai vertinami nustatant mokymo(si) rezultatus per semestrą. Semestro metu atliekami nuolatiniai ir tarpiniai studijų rezultatų vertinimai laikomi būtina galutinio vertinimo sąlyga. Studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimties balų sistema pagal tokią suminio vertinimo formą:
50 proc. vertinimo sudaro tarpinių rezultatų suminis pažymys, 50 proc. - įvertinimas, gautas egzamino metu.
Dalyko pasiekimai vertinami remiantis šiais kriterijais: tikslų pasiekimo lygis Aukštas (9-10 balai): tvirtos, geros (ir puikios, išskirtinės) teorinės žinios ir gebėjimai. Studento sukaupta dalyko studijų rezultatų įvertinimo dalis sudaro 85–100 proc. Vidutinis (7-8 balai): vidutinės (ir geresnės negu vidutinės) teorinės žinios ir gebėjimai, daroma neesminių klaidų. Studento sukaupta dalyko studijų rezultatų įvertinimo dalis sudaro 65–84 proc. Minimalus būtinas (5–6 balai): žinios ir įgūdžiai žemesni negu vidutiniai, tenkina minimalius reikalavimus. Studento sukaupta dalyko studijų rezultatų įvertinimo dalis sudaro 45–64 proc. Dažniausiai taikomi tokie studijų rezultatų nuolatinio ir tarpinio vertinimo metodai kaip egzaminas, kolokviumai, praktinės užduotys.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Programos sandaros schema:
1. Pedagoginės studijos (60 ECTS); Pedagoginių studijų blokas skiriamas į tris dalis: 1) teorinę (27 kreditai); 2) praktinę (30 kreditų); 3) baigiamąją (3 kreditai).
2. Istorijos dalyko modulis (90 ECTS);
3. Etikos dalyko modulis (90 ECTS).

Specializacijos:

-
Studento pasirinkimai:

-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-