Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos ir interneto technologijos (anglų k. - Multimedia and Internet Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, gebančius pritaikyti matematikos, inžinerinių mokslų ir naujausias IT ir dizaino žinias kuriant multimedijos ir internetinės terpės produktus, turinčius teorinių žinių ir praktinių gebėjimų skaitmeninio vaizdo ir garso sintezės, erdvinių objektų modeliavimo, vizualizavimo ir animacijos, taip pat multimedijos sistemų programinės įrangos projektavimo srityse. Studijų rezultatai:
Studentai, baigę šią programą, gebės:
• Analizuoti naujausių informacinių technologijų plėtros tendencijas ir pritaikyti jas, kuriant naujus informacinius produktus ir paslaugas;
• Atpažinti ir analizuoti multimedijos ir interneto technologijų srityse kylančias problemas ir planuoti jų sprendimo strategijas, taikant loginio mąstymo ir algoritmavimo įgūdžius;
• Analizuoti ir kritiškai vertinti multimedijos ir interneto sistemų meninės raidos kryptis bei projektus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu kuriant multimedijos ir interneto produktus;
• Specifikuoti, projektuoti, realizuoti ir diegti interneto ir multimedijos sistemas techniniame ir programiniame lygmenyse;
• Taikyti informatikos, matematikos, fizikos ir meno teorijos žinias kuriant kompiuterinę animaciją ir multimedijos sistemas ir įgyvendinant multimedijos projektus.
• Naudotis informacijos ieškos, sisteminimo, apdorojimo, apsaugos technologijomis analizuojant, kuriant bei kritiškai vertinant multimedijos ir interneto projektus;
• Profesionaliai bendrauti, aiškiai raštu bei žodžiu pateikti multimedijos darbo rezultatus ir išvadas programuotojams, testuotojams, dizaineriams bei informatikos verslo atstovams;
• Sistemingai ir savarankiškai mokytis bei dirbti, siekiant nuolatinio profesinio tobulėjimo, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę kuriant kompiuterinius žaidimus, multimedijos produktus ir vystant elektroninės erdvės projektus;
• Kūrybiškai spręsti multimedijos bei interneto technologijų panaudojimo uždavinius ir problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, komandinis darbas, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, pasiruošimas laboratoriniams darbams, tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinios ir gebėjimai vertinami naudojant dešimtbalę kaupiamąją sistemą. Studijų rezultatai vertinami semestro metu per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumas, laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai) ir egzaminą. Koliokviumas ir egzaminas vyksta raštu. Galutinį pažymį (įvertinimą) sudaro pasvertų kiekvieno atsiskaitymo pažymių suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis yra 188 kreditai (įskaitant praktiką ir baigiamąjį darbą).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Informacinės technologijos ir programavimo pagrindai, Audiovizualinio meno pagrindai, Matematika 1, Matematika 2, Programavimo technologijos, Kūrybinės multimedijos pagrindai, Vizualinės komunikacijos pagrindai, Diskrečios struktūros ir matematinė logika, Geometrija multimedijoje, Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Kompozicijos pagrindai, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, C# ir duomenų struktūros, Multimedijos fizika, Programinės įrangos inžinerija, Skaitmeninis garsas, Kompiuterių tinklai, Grafika ir vizualizavimas, Kompiuterio vartotojo sąsaja, Virtualių aplinkų ir kompiuterinių žaidimų programavimas, Interneto technologijos, Dirbtinis intelektas žaidimuose, Algoritmų analizė, Projektų valdymas, Audiovizualinės technologijos II, Tiksliųjų mokslų kalba, Robotika, Autorių teisės ir skaitmeninio turinio valdymas.
Programoje yra numatyta gamybinė praktika, kurios trukmė – 10 savaičių (15 kr.)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima:
• gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus:
Realaus laiko sistemų internete inžinerija, Erdvinių vaizdų sintezė, Interaktyvi multimedija ir animacija, Saitynų grafinis dizainas, Išplėstinės realybės inžinerija, Informacinių sistemų saugumas;
• pasirinkti Universitete siūlomas įvairias gretutines studijas;
• laisvai pasirinkti bendrauniversitetinius (A ir B grupių) studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpdisciplininė programa, kurios studijų metu suteikiamos ir apjungiamos informacinių technologijų, dizaino ir inžinerinių mokslų žinios. Yra galimybė įgyti gretutinių studijų baigimo pažymėjimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės įsidarbinti aukštųjų informacinių technologijų sektoriuje organizacijose, kuriančiose produktus ir paslaugas informacijos, elektronikos, ryšio technologijų srityse, kompiuterinių žaidimų ir virtualių aplinkų, animacijos, reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos bendrovėse, kitose organizacijose (viešojo sektoriaus institucijų, verslo bendrovių, NVO), tęsti studijas Lietuvos ar užsienio aukštųjų mokyklų magistrantūros programose informatikos mokslų studijų krypčių grupėje ar kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūros studijos.