Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos ir interneto technologijos (anglų k. - Multimedia and Internet Technologies)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, gebančius pritaikyti matematikos, fizinių mokslų bei naujausias IT ir dizaino žinias kuriant multimedijos ir/arba internetinės terpės produktus ir tuo prisidedant prie žinių visuomenės kūrimo Lietuvoje.
Multimedijos ir interneto technologijų programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, gebančius:
Kurti multimedijos sistemas: įvairių multimedijos sistemų analizė, projektavimas ir diegimas, naudojant 2D ir 3D modeliavimą ir animaciją, virtualią ir išplėstinę realybę, skaitmeninį garsą ir vaizdą;
Kurti interneto sistemas: interneto sistemų analizė, projektavimas ir diegimas, apimant platų sistemų spektrą nuo paprastų dinaminių Web 2.0 sprendimų iki sudėtingų sprendimų MS, UNIX, iOS operacinių aplinkų technologijų pagrindu;
Toliau studijuoti Informatikos arba Informatikos inžinerijos magistrantūroje ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas.

Studijų rezultatai:

Bazinės ir pagilintos informatikos žinios ir jų taikymas;
Bazinės ir pagilintos multimedijos teorijos ir įrankių žinios, gebėjimai jas taikyti;
Bazinės meno teorijos, istorijos ir metodų mene žinios, jų taikymas;
Interneto ir multimedijos produktų kūrimo žinios, jų ekonominis ir socialinis poveikis;
Bazinės matematikos, fizikos ir gamtos mokslų žinios, jų supratimas ir taikymas inžinerijoje;
Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, jų ryšis su inžinerija;
Realaus pasaulio problemų formalizavimas ir specifikavimas, gebėjimas jas aprašyti abstrakčiame lygyje;
Tarpdisciplininiai tyrimai ir vystymas Interneto sistemų srityje, tyrimų rezultatų taikymas praktikoje;
Tarpdisciplininiai tyrimai vystymas/kūrimas multimedijos srityje, tyrimų rezultatų taikymas praktikoje;
Sudėtingų interneto sistemų analizė, projektavimas ir realizavimas;
Sudėtingų multimedijos analizė, projektavimas ir realizavimas;
Įvairios programinės įrangos analizė, projektavimas ir realizavimas;
Naujausių krypčių Interneto ir multimedijos technologijose analizė, jų taikymas kuriant inovatyvias sistemas;
Gebėjimas analizuoti ir vertinti meno projektus;
Aiškus ir įtikinantis problemų ir sprendimų pristatymas ekspertams ir ne-ekspertams naudojantis bazinėmis žiniomis, išvedimu, tinkamais pristatymo įrankiais ir metodais;
Projektų valdymas ir bendradarbiavimas paskirstytose komandose;
Asmeninių įgūdžių vystymas - studijų planavimas pagal asmeninius poreikius ir pokyčius versle;
Kritinė interneto ir multimedijos projektų konteksto analizė, jo įtaka verslui, kultūrai ir visuomenei;
Greitas ir efektyvus prisitaikymas prie greitai kintančios kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
 
Paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, komandinis darbas, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, pasiruošimas laboratoriniams darbams, tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
 
Žinios ir gebėjimai vertinami naudojant dešimtbalę kaupiamąją sistemą. Studijų rezultatai vertinami semestro metu per tarpinius atsiskaitymus (kolokviumas, laboratoriniai darbai, individualūs ir grupiniai projektai) ir egzaminą. Kolokviumas ir egzaminas vyksta raštu. Galutinį pažymį (įvertinimą) sudaro pasvertų kiekvieno atsiskaitymo pažymių suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 188 kreditai (su praktika).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Informacinės technologijos ir programavimo pagrindai, Programavimo technologijos, Audiovizualinio meno pagrindai, Skaitmeninis garsas, Vizualinės komunikacijos pagrindai, .NET duomenų struktūros, Multimedijos fizika, Audiovizualinės technologijos, Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Interneto technologijos, Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Kūrybinės multimedijos pagrindai, Kompiuterių tinklai, Programų inžinerijos pagrindai, Grafinis dizainas, Skaitmeninės grafikos programavimas, Interneto infrastruktūra, Interaktyvioji multimedija, Autorių teisės ir skaitmeninio turinio valdymas.
Programoje yra numatyta gamybinė praktika, kurios trukmė – 10 savaičių (15 kr.)
 
Specializacijos:

Nėra
Studento pasirinkimai:

Galima:
gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus: Erdvinių vaizdų sintezė, Multimedija ir animacija, Išplėstinės realybės inžinerija, Semantinio žiniatinklio technologijos, Saitynų grafinis dizainas, Informacijos modeliavimas ir paieška, Realaus laiko multimedija internete, Tinklo paslaugų inžinerija, Informacinių sistemų saugumas;
pasirinkti universitete siūlomas įvairias gretutines studijas;
laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Tarpdisciplininė programa, suteikiant ir mokanti pritaikyti informacinių technologijų, dizaino ir inžinerinių mokslų žinias;
Yra galimybė įgyti gretutinių studijų baigimo pažymėjimą.